Beleidsplan 2020-2021

Kom SOGgen!

Beleidsplan 2020-2021

Presentatie

Voor u ligt het beleidsplan van het zevende bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2020-2021.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten binnen het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D en is erkend door de Hogeschool Utrecht (HU).

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De vereniging

1.1 Geschiedenis

1.2 Huidige stand van zaken

1.3 De toekomst

2. Doelstellingen

2.1 Verenigingsdoelstellingen

2.2 Jaardoelstellingen

3. Bestuur 2020-2021

3.1 Bestuursfuncties & -leden

3.2 Bestuurstaken

4. Commissies & actief lidmaatschap 2020-2021

4.1 Activiteitencommissie

4.2 Kampcommissie

4.3 Internationale commissie

4.4 Kascontrolecommissie

5. Begroting 2020-2021

Toelichting begroting per post

Voorwoord

Hierbij presenteer ik u het zevende beleidsplan van de vereniging voor het bestuursjaar 2020-2021. Het bestuur heeft dit jaar als bestuursnaam: ‘Het komt wel SOG’. Deze bestuursnaam hebben wij gekozen omdat het nog steeds vreemde tijden zijn, maar ondanks alle maatregelen en aanpassingen willen wij ervoor zorgen dat er geen stop komt op onze activiteiten. Dit vergt een creatief denk- en doorzettingsvermogen van zowel onze commissie- als bestuursleden. Maar op den duur zullen wij door dit bos van maatregelen onze weg wel vinden.
Het komt wel goed – Het komt wel SOG.

Kom SOG-en!

Sjoerd de Haas

Voorzitter SOG 2020-2021

‘Het komt wel SOG’

1. De vereniging

1.1 Geschiedenis

SOG bestaat sinds de zomer van 2014 en is opgericht door een bestuur van oorspronkelijk vijf personen. In het oprichtingsjaar had SOG een zestal commissies (exclusief de kascontrolecommissie). SOG heeft in het eerste jaar veel veranderingen meegemaakt. De veranderingen vonden met name plaats binnen de bezetting van het bestuur. Ook in het bestaan en de bezetting van de commissies vonden veranderingen plaats. 

SOG is vanaf de oprichting officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft vanaf het begin statuten, een huishoudelijk reglement en een financieel reglement. Gedurende het eerste bestuursjaar zijn hierin geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd. In 2016 is er een statutenwijziging geweest waarbij artikel vier en vijf een ander jasje kregen.

De focus lag in het eerste jaar vooral op het organiseren van het Eerstejaarskamp (EJK), het werven van leden en het aangaan van samenwerkingen met partners uit het werkveld. De jaren daarna heeft SOG een professionalisering doorgemaakt en is gegroeid tot over de honderd leden. In 2016 is de internationale commissie toegevoegd aan de huidige commissies: de kamp-, activiteiten- en kascontrolecommissie.

Het werk dat SOG heeft kunnen doen en doorgaans wil uitdragen is niet mogelijk geweest zonder deze personen, daarom willen wij hen bedanken: Henny van der Neut, Tony Bloem & Marlies Ngouateu-Bussemaker (management IGT&D) voor het adviseren, de verschillende contactpersonen van het IGT&D door de jaren heen voor het meedenken, Christiaan Plug (studiobeheerder IGT&D) waar we altijd terecht kunnen op het gebied van media, onze sponsoren (Alpine, IGT&D en StudyStore), OSHU (samenwerkingspartner) en bovenal onze leden die ons steunen in welke vorm dan ook.

1.2 Huidige stand van zaken

Voor het verenigingsjaar 2020-2021 bestaat het bestuur van SOG uit vijf personen. Eén van de bestuursleden komt uit het oude bestuur, één lid heeft commissie-ervaring en drie zijn geheel nieuw.

Dit jaar blijven wij dezelfde drie commissies aanhouden (exclusief de kascontrolecommissie). De activiteitencommissie blijft onder leiding van de commissaris activiteiten. Voor de kamp- en internationale commissie is de penningmeester uit het huidige bestuur beschikbaar gesteld als coördinator van beide commissies. Hier zal zij de rol van contactpersoon op zich nemen.

1.3 De toekomst

Dit jaar is het vierde jaar dat aan het bestuur van SOG geen oprichters deelnemen. Maar oprichters en oud-bestuursleden hoeven niet gelijk uit beeld te verdwijnen. Een aantal van hen hebben de rol van Raad van Advies op zich genomen. Zo kunnen wij als bestuur, en de besturen hierna, met vragen bij hen terecht. In de toekomst kan SOG hierdoor alleen maar sterker en professioneler worden.

2. Doelstellingen

2.1 Verenigingsdoelstellingen

SOG heeft eerder een drietal verenigingsdoelstellingen opgesteld. Deze zullen altijd relevant blijven. Hieronder staan deze doelen nogmaals kort geformuleerd.

 1. SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen IGT&D-studenten onderling en tussen IGT&D-studenten en IGT&D-medewerkers, het werkveld, de Dovengemeenschap en studenten van soortgelijke (buitenlandse) onderwijsinstellingen.
 2. SOG heeft tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt.
 3. SOG heeft tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroten in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden.

2.2 Jaardoelstellingen

Naast deze algemene doelstellingen voor de vereniging, heeft het bestuur ook drie doelen opgesteld voor het aankomend bestuursjaar. Deze jaardoelen staan hieronder geformuleerd.

1. Dit bestuursjaar is het bestuur en haar commissies zichtbaar en actief voor haar leden.

         Acties:

 • Wij zijn zichtbaar door minimaal drie keer per maand een bericht te posten op sociale media.
 • Wij zijn actief door minimaal twee activiteiten per periode (A, B, C, D, exclusief E) te organiseren, deze activiteiten kunnen zowel een formeel als informeel jasje hebben.
 • Deze activiteiten maken wij interessant voor verschillende jaarlagen en overig geïnteresseerden.

Dit doel hebben wij opgesteld om te laten zien wie SOG is, wat zij inhoudt en wat zij doet. Door actief te blijven hopen wij zowel interne- als externe leden te werven door middel van activiteiten die interessant zijn voor de verschillende jaarlagen en andere geïnteresseerden.

2. Tijdens dit bestuursjaar vernieuwt SOG haar website  

Acties:

 • Dit bestuursjaar voorzien wij de website van nieuwe filmpjes.
 • Dit bestuursjaar zetten wij een webshop op.

Dit doel hebben wij opgesteld omdat de website ondertussen al zes jaar oud is en toe is aan een likje verf. Daarnaast willen wij met het opzetten van onze webshop de producten toegankelijker maken voor klanten zowel het bestellen als het betalen.

3. Dit bestuursjaar breidt SOG haar netwerk uit binnen de beroepsvelden van docent-, tolk Nederlandse Gebarentaal en schrijftolk  

Acties:

 • Dit bestuursjaar leggen wij contact met verschillende beroepsverenigingen binnen de beroepsvelden.
 • Dit bestuursjaar leggen wij contact met de alumni van de verschillende opleidingen.

Ons uiteindelijke doel is om beroep te kunnen doen op de kennis uit de beroepsvelden en om deze te delen met onze leden, in de vorm van bijvoorbeeld lezingen en panelbijeenkomsten. Contact leggen met deze groep is hierin de eerste stap.

3. Bestuur 2020-2021

3.1   Bestuursfuncties & -leden

Het SOG-bestuur 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris intern & vicevoorzitter
Secretaris extern
Commissaris activiteiten
Commissaris onderwijs

Sjoerd de Haas
Julia Wagemaker
Manon de Jong
Julia Kunze
Melissa Dijkstra

Het zevende SOG-bestuur 2020-2021 draagt de volgende naam: Het komt wel SOG!

3.2   Bestuurstaken

Statutair is vastgelegd dat de voorzitter, secretaris en penningmeester officieel vertegenwoordiger zijn van de vereniging. Dit jaar zijn de taken op volgende wijze verdeeld:

Voorzitter

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen 
 3. Voorbereiden en voorzitten van Algemene Leden Vergaderingen
 4. Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging 
 5. Stimuleren en motiveren van de dagelijks bestuursleden en hun taken bijhouden
 6. Schrijven van het beleidsplan, het halfjaarlijks verslag en het jaarverslag
 7. Contactpersoon voor de HU
 8. Contactpersoon voor de OSHU en bijwonen van het maandelijkse koepeloverleg
 9. Organiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s
 10. Coördineren van open dagen/avonden
 11. Bijwonen van de diplomering vanuit SOG
 12. Training geven aan de voorzitters van de commissies
 13. Contactpersoon voor het IGT&D

Vicevoorzitter

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Assisteren en (indien nodig) vervangen van de voorzitter bij vergaderingen en verenigingstaken

Penningmeester

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Beheren van de verenigingskas 
 3. Zorgdragen voor de financiële administratie en het afhandelen van declaraties en facturen
 4. Opstellen van de financiële verslagen voor de vereniging
 5. Training geven aan de penningmeesters van de commissies
 6. Contact onderhouden met de kascontrolecommissie en de penningmeesters van de commissies
 7. Werven van nieuwe sponsoren/partners en contact onderhouden met bestaande sponsoren/partners
 8. Verantwoordelijk voor de verkoop en het bijhouden van promotiemateriaal en producten van partners
 9. Coördinator van de internationale commissie
 10. Coördinator van de kampcommissie

Secretaris intern

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Bijhouden van in- en uitgaande correspondenties
 3. Notuleren van de bestuursvergaderingen en de notulen op de Drive zetten
 4. Zorgdragen voor de ledenadministratie
 5. Beheren van de Dropbox/Drive van het bestuur en de commissies
 6. Opstellen en verzenden van de nieuwsbrief
 7. Bijhouden van de website en ondersteunen bij sociale media en de klassenvertegenwoordigers WhatsApp groep
 8. Training geven aan de secretarissen van de commissies
 9. Aanvragen van tolken en tolkuren
 10. Contactpersoon GOC

Secretaris extern

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Bijhouden van in- en uitgaande correspondenties
 3. Productie coördineren van promotiemateriaal voor de bestuursactiviteiten
 4. Actief contact houden met de commissies over promotie van de commissie activiteiten
 5. Contactpersoon van de audiovisuele producent
 6. Ondersteunen bij het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief
 7. Bijhouden van sociale media en de klassenvertegenwoordigers WhatsApp groep
 8. Ondersteunen bij training geven aan de secretarissen van de commissies
 9. Aanvragen van tolken en tolkuren

Commissaris activiteiten

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur 
 2. Voorzitten van de activiteitencommissie en de gang van zaken terugkoppelen aan het bestuur
 3. Coördineren van acties tijdens de Kick-off dag 
 4. Organiseren van de bedankactiviteit voor actieve leden
 5. Zorgen voor de bestuur-en commissie BHV-bevoegdheid

Commissaris onderwijs

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Organiseren en coördineren van de onderdompeling (BA en minor)
 3. Coördineren van acties m.b.t. aankomende studenten zoals de meeloopdag, studiekeuzecheckdag en de open dagen/avonden

Wanneer er zich incidentele taken voordoen, zullen deze taken door het bestuur gezamenlijk of door een bestuurslid apart volbracht worden wanneer gezamenlijk tot een verdeling besloten wordt.

4. Commissies 2020-2021

SOG heeft in het verenigingsjaar 2020-2021 de volgende commissies: de activiteitencommissie, de kampcommissie, de internationale commissie en de kascontrolecommissie. Vanuit het dagelijks bestuur zal de commissaris activiteiten leidinggeven aan de activiteitencommissie. De kampcommissie zal dit jaar onze penningmeester als coördinator hebben, in de vorm van een contactpersoon. De internationale commissie zal onze penningmeester zowel als coördinator (met de rol van contactpersoon) als voorzitter hebben. Afgelopen jaar was zij commissielid van de internationale commissie en zal zij binnen de commissie groeien naar de functie van voorzitter.

Mochten er zich problemen voordoen in een commissie, om wat voor reden dan ook, dan is de coördinator of de commissaris degene om hen daarin te ondersteunen. Daarnaast kunnen zij altijd via de coördinator om advies en kennis vragen vanuit het bestuur.

4.1 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van informele activiteiten (studiegerelateerd). Per periode (A, B, C, D, exclusief E) organiseert zij idealiter minimaal één activiteit. De activiteitencommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal acht leden en zal dit jaar worden voorgezeten door de commissaris activiteiten uit het dagelijks bestuur.

Sinds de coronatijd zijn er weinig activiteiten vanuit de activiteitencommissie georganiseerd – zowel formele als informele activiteiten. Het was ook nog de vraag of wij voor dit jaar een commissaris activiteiten konden vinden. Dat is gelukkig wel gelukt. Maar de commissie bestaat maar uit vijf commissieleden. Dit aantal is inclusief één minor student en exclusief de commissaris activiteiten. Per (informele) activiteit wordt er een subgroepje gemaakt van minimaal drie personen, omdat er maar weinig commissieleden zijn zullen zij hierdoor vaker in een subgroepje moeten zitten en daardoor ook meer moeten organiseren.

Daarnaast zitten wij als studievereniging vast aan de verplichting om minimaal vier formele activiteiten per jaar te organiseren. Afgelopen jaar is het de activiteitencommissie niet gelukt die vier activiteiten te organiseren. Maar wij willen dit jaar ons beste beentje voor zetten en, ondanks corona, aan dit minimaal aantal formele activiteiten komen. Wanneer de activiteitencommissie zelf aangeeft dat zij graag een formele activiteit willen organiseren dan zijn zij natuurlijk vrij om dit te doen.

4.2 Kampcommissie 

De kampcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en het soepel laten verlopen van het eerstejaarskamp (EJK) in september van het nieuwe studiejaar. De commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden, voornamelijk uit het eerste en tweede studiejaar.

Als de corona-maatregelen zich aanhouden en het dit jaar niet mogelijk is om het eerstejaarskamp te organiseren, dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar andere mogelijkheden, zoals het organiseren van een andere activiteit.

4.3 Internationale commissie 

De internationale commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van studiereizen. Dit zijn zowel grote reizen, buiten Europa, als kleinere reizen, binnen Europa. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vier leden.

Voor de internationale commissie geldt hetzelfde als voor de kampcommissie. Wanneer de gewoonlijke activiteiten niet georganiseerd kunnen worden mag er uitgeweken worden naar andere activiteiten zolang deze te maken hebben met internationalisering.

4.4 Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie (kasco) houdt toezicht op de financiën van de vereniging en krijgt tijdens de wissel-ALV en de halfjaarlijkse-ALV de kans om financiële controle- en ophelderingsvragen aan het bestuur te stellen. Bestuursleden en andere commissieleden zijn voor deze functie uitgesloten, in verband met mogelijke verstrengeling van belangen. Externe leden mogen in de kasco plaatsnemen.

5. Begroting 2020-2021

Toelichting begroting per post

Inkomsten Contributie leden
De ledencontributie voor SOG is voor 2020 vastgesteld op €15,00 per lid per verenigingsjaar voor student IGT&D-leden. Dit is tijdens de ALV met instemming van de leden verlaagd met de verwachting dat er in aankomend jaar minder grote en minder kostbare activiteiten worden georganiseerd i.v.m. COVID-19. Voor externe leden is het bedrag per lid per verenigingsjaar €10,00.

Er is voor dit jaar een schatting gemaakt van 75 studentleden voor het volle jaar (€1.125) en 25 externe leden (€250), hier vallen ook de minorstudenten onder.

Fondsen/sponsoren
Het IGT&D heeft voor het kalenderjaar 2021 nog geen gift vastgesteld. Wel is er de mogelijkheid om tot maximaal €1500,00 te declareren, met hierbij een uitleg waarvoor het geld gebruikt is. Het IGT&D beoordeelt vervolgens deze declaratie. In de begroting is €2000 opgenomen, omdat in het bestuursjaar 2019-2020 €500 voor het huidige bestuursjaar apart is gezet. Deze kan gebruikt worden t/m december 2020.

Productverkoop
Tevens heeft SOG een sponsorovereenkomst met Alpine, waarbij SOG PartyPlugs (oordoppen) inkoopt van Alpine voor slechts de inkoopprijs. De winst die SOG maakt door de oordoppen te verkopen aan haar leden en niet-leden, voor een eigen vastgestelde verkoopprijs, gaat geheel naar SOG in de vorm van sponsoring. De verwachting is dat we twaalf Alpine Partyplugs van €8,95 per stuk (voor leden) gaan verkopen, we komen dan uit op €107,40.

Dit verenigingsjaar gaan we de verkoopproducten uitbreiden met SOG handalfabet mokken en tassen. Hiervoor is een aankoopbedrag begroot, zie uitgaven. De winst die SOG maakt door de tassen en mokken te verkopen aan haar leden en niet-leden, gaat geheel naar SOG. De verwachting is dat we 20 tassen van €10 per stuk en 20 mokken van €7,50 per stuk verkopen.

Kampcommissie
Het EJK heeft een speciale plaats in deze begroting en is daarom rood gekleurd. De deelnemersbijdrage van het EJK wordt namelijk volledig besteed aan de kosten van het kamp. Deze inkomsten zijn daarom niet meegenomen in het totaalbedrag aan de creditzijde van de begroting, omdat dit een vertekend beeld kan geven van het te besteden/beschikbare bedrag/budget.

Activiteitencommissie
Tijdens de activiteiten wordt er van SOG-leden alleen een bijdrage gevraagd die noodzakelijk is om de kosten van de activiteit te kunnen dekken. Er zal hierop dus geen winst gemaakt worden. Van niet-leden wordt echter wel een bescheiden bijdrage gevraagd voor de meeste activiteiten. De inkomsten hiervan worden in deze post genoteerd. Het bedrag €200 is bepaald op basis van de schatting dat SOG dit jaar een tiental activiteiten zal organiseren waarbij een gemiddelde winst van €20,00 door de deelname van niet-leden wordt gemaakt.

Internationale commissie
Ook de internationale commissie heeft een speciale plaats in de begroting en is net als de kampcommissie rood gekleurd. Dit omdat de inkomsten en de uitgaven van de internationale commissie bijna gelijk zijn. De deelnemersbijdrage van een internationale commissie reis/activiteit wordt namelijk volledig besteed aan de reis/activiteit.

Voor dit jaar is een schatting gemaakt op €200. Omdat SOG verwacht dit jaar geen reizen te kunnen organiseren in verband met COVID-19 is dit bedrag lager dan voorgaande jaren. Dit zal worden besteed aan internationale activiteiten online of hier in Nederland.

Overig
Onder deze post vallen alle overige inkomsten die niet in een van de bovenstaande posten zijn te plaatsen. Een voorbeeld hiervan is de rente die SOG op de zakelijke rekening ontvangt. Je ziet hier €0 staan, dit komt omdat SOG niet in aanmerking komt voor rente met ons saldo.

Uitgaven

De posten aan de debetzijde zijn niet alleen voorzien van bedragen in euro’s maar ook van percentages. Dit om de volgende reden: in deze begroting is in eerste instantie uitgegaan van het totaalbedrag aan de creditzijde als totale budget voor SOG voor het komende bestuursjaar. Mocht dit bedrag echter lager of hoger uitvallen, zullen de posten aan de debetzijde op deze wijze procentueel niet veranderen. De percentages zijn dus een handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de posten gedurende het verenigingsjaar ten opzichte van elkaar niet veranderen. Voor alle posten behalve de verzamelpost ‘Uitgaven activiteiten’ en de post ‘Voor volgend bestuur’ is het percentage een maximum. Een lager percentage aan die posten uitgeven is toegestaan en zal zelfs worden nagestreefd. De winst die hierop eventueel nog wordt behaald zal ten goede komen aan de verzamelpost ‘Uitgaven activiteiten’, omdat de leden daar het meest direct van profiteren. Ook komt de winst ten goede aan de post ‘Voor volgend bestuur’, omdat een geleidelijke opbouw van dat bedrag het mogelijk maakt voor besturen om alvast bij te dragen aan/te sparen voor een budget voor de viering van het Lustrum in het tiende bestaansjaar van SOG.

Administratieve uitgaven
Onder deze post vallen de kosten van de notaris, de zakelijke bankrekening, de verzekering en de website. Er wordt verwacht dit bestuursjaar geen notariskosten te hebben. Ook in toekomstige jaren zullen deze kosten slechts sporadisch voorkomen. De bankkosten van €200 bestaan uit het hebben (vaste kosten) en gebruiken (variabele transactiekosten) van een zakelijke bankrekening bij de ING bank. De verzekeringskosten van €80 bestaat uit de jaarpremie van een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA), tevens van de ING. Voor de website & hosting is €12,00 begroot omdat het SLL certificaat moet worden aangevraagd en betaald.

PR-kosten
De PR-kosten bestaan uit meerdere onderdelen:

 • PR-materialen voor activiteiten en werving van aankomende studenten (posters, flyers, snoep etc.). SOG gaat dit jaar online promotie doen en hiervoor zijn geen kosten nodig.
 • Bedankjes voor personen die zich op enige wijze voor SOG inzetten, hiervoor is een bedrag begroot van €40.
 • Bestuurskleding, begroot op €300. De kosten hiervoor zullen gedeclareerd worden bij het IGT&D.

Productverkoop
We hebben nog voldoende Alpine PartyPlugs op voorraad, deze hoeven we dit jaar niet in te kopen.

Dit verenigingsjaar gaat SOG tassen en mokken inkopen. We verwachten dat we komend jaar 20 mokken voor €5 per stuk en 50 tassen €2,50 per stuk zullen inkopen, die we vervolgens met winst verkopen in onze webshop.

Kampcommissie
Zoals hierboven reeds genoemd heeft het EJK een speciale plaats in deze begroting. Het kamp zal (bijna) volledig worden gedekt door de deelnemersbijdrage. Daarom zijn deze uitgaven €2000 (het bedrag in het rood) niet meegenomen in het totaalbedrag aan de zijde DEBET, omdat dit een vertekend beeld kan geven van (de verdeling van) de uitgaven. EJK-kosten die wel uit het algemene budget worden betaald, zijn overige kosten die nog moeten worden gemaakt. Het totaalbedrag van deze kosten € 100 (het  bedrag in het zwart) is wel meegenomen in het totaal aan de debetzijde.

Activiteitencommissie
Dit is de grootste post op de begroting aan de debetzijde. Hiervoor is bewust gekozen, omdat de grootste inkomstenbron de ledencontributie is. SOG wil dat het grootste deel daarvan ook weer direct bij de leden terecht komt in de vorm van kwalitatief goede activiteiten. Daar is een relatief groot budget voor nodig, €540,40.

Een apart deel van het budget zal worden besteed aan een activiteit aan het einde van het studiejaar, waar de actieve leden worden bedankt voor hun inzet. Hiervoor is €275 euro begroot. Deze activiteit is alleen toegankelijk voor actieve leden en zal volledig door SOG worden betaald. Daarnaast is er ook een bedrag van €200,00 gereserveerd voor de kick off dag die in september georganiseerd wordt.

Onderdompelingsweek
De onderdompelingsweek heeft een eigen plek in de begroting. De kosten hiervoor zullen volledig gedeclareerd worden bij het IGT&D. De kosten zullen bestaan uit lesmateriaal (€50), prijsjes (€50) en gastsprekers (€500).

Internationale commissie
Voor de internationale commissie geldt ook dat de uitgaven niet worden meegerekend. De reizen worden betaald van de deelnemersbijdragen en/of eventuele sponsoren. SOG stelt komend jaar €100,00 beschikbaar om aan een reis/activiteit/cursus te besteden.

Sparen
Jaarlijks sparen we voor een budget voor de viering van het Lustrum in het tiende bestaansjaar van SOG. Dit jaar staat dit bedrag op €350, dit is eenmalig verlaagd ter gevolg van de eenmalige verlaging van de ledencontributie.

Overige kosten
Deze post is begroot op de gebruikelijke 10% van de totale begroting, deze staat dit jaar op €400.