Financieel reglement

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Art.1 De artikelen uit het Financieel Reglement zijn bindend voor Bestuur, Commissies en Leden. Er mag derhalve niet van afgeweken worden zonder toestemming van de ALV.

Art.2 Het financieel reglement is een uitbreiding op de statuten en het huishoudelijk reglement. Het is onderhevig aan de statuten en gelijkwaardig aan het huishoudelijk reglement.

Art.3 Een wijziging in het financieel reglement kan alleen per ALV geschieden, hiervoor is een meerderheid van stemmen nodig.

Art.4 Indien omtrent een situatie noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement, noch het financieel reglement uitkomst bieden, beslist het bestuur binnen de grenzen van de statuten en naar gelang de maatstaven van redelijkheid.

Art.5 Indien de belangen, gemoeid met een beslissing genomen zoals in hoofdstuk 1 artikel 4 van het financieel reglement, van voldoende zwaarwegende consequenties zijn voor de leden, de reputatie, de financiële situatie of het voortbestaan van de vereniging, wordt hierover een besluit genomen op de ALV.

Art.6 De geldigheidsduur van het financieel reglement is onbeperkt, zolang het de goedkeuring heeft van de ALV.

Hoofdstuk 2: Looptijd jaarrekening

Art.1 Een bestuursjaar c.q. verenigingsjaar loopt volgens de statuten van de vereniging van 1 oktober tot en met 30 september. Tussen 1 september en de bestuurswissel begin oktober zal het zittende bestuur een demissionaire status krijgen. Gedurende deze maand weken krijgt zij de gelegenheid om nog lopende zaken af te handelen en haar eindrekening voor te bereiden voor de Wissel-AV. Tevens zal in deze periode het nieuwe bestuur haar begroting en beleidsplan voor het komende verenigingsjaar afmaken.

Art.2 Het bestuur van de vereniging organiseert jaarlijks minimaal twee Algemene Leden Vergaderingen waarbij zij verplicht is ieder lid de kans te geven om zich te informeren en vragen te stellen omtrent de financiële situatie van de vereniging. Per bestuur betekent dit een minimum van drie controlemomenten voor de leden wat betreft de financiën:

Begin oktober: Het zojuist geïnstalleerde bestuur van de vereniging presenteert haar beleidsplan met bijbehorende begroting.
Halverwege het bestuursjaar, maar in elk geval tussen begin januari en eind maart: Het zittende bestuur van de vereniging presenteert haar halfjaarlijkse verslag inclusief kasstroomoverzicht.
Begin oktober: Het demissionaire bestuur van de vereniging presenteert haar jaarverslag inclusief de afgeronde jaarrekening.

Art.3 Indien de Kascontrolecommissie het noodzakelijk acht om op basis van hun functie een ALV uit te schrijven, zal zij dit bij het bestuur kenbaar maken. Het bestuur is dan verplicht om aan dit verzoek te voldoen en alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het organiseren van een ALV.

Hoofdstuk 3: Kasstroomoverzicht

Art.1 In het halfjaarlijkse verslag van de vereniging dient een kasstroomoverzicht te worden opgenomen. Dit overzicht moet alle cumulatieve inkomsten en uitgaven vermelden vanaf de bestuurswissel tot aan de laatst mogelijke datum voor de halfjaarlijkse ALV, maar in ieder geval tot aan 1 januari. Door het kasstroomoverzicht kan de kascontrolecommissie een duidelijk beeld krijgen van overeenkomstigheden, dan wel verschillen in de actuele financiële situatie ten opzichte van de tijdens de Wissel-ALV gepresenteerde begroting.

Hoofdstuk 4: Kascontrolecommissie

Art.1 Gezien de vaak gecompliceerde aard van financiële vraagstukken en geldstromen kan het bestuur niet van ieder verenigingslid verwachten dat hij/zij zich diepgaand informeert omtrent de financiële activiteiten van de vereniging. Om desalniettemin op een verantwoorde manier controle uit te oefenen op het bestedingsbeleid van het bestuur en haar commissies, zal er jaarlijks een kascontrolecommissie worden aangesteld tijdens de Wissel-ALV.

Art.2 De Kascontrolecommissie bestaat uit minimaal twee personen die geen deel uit maken van het bestuur van de vereniging. Tevens mogen leden van de Kascontrolecommissie niet ook in een andere commissie binnen de Vereniging plaatsnemen.

Art.3 De Kascontrolecommissie van het demissionaire bestuur wordt gedechargeerd op de Wissel-AV waar het demissionaire Bestuur ook gedechargeerd wordt. De leden van de Kascontrolecommissie zijn direct herkiesbaar. Er dient te allen tijden een Kascontrolecommissie aangesteld te worden. Indien de Kascontrolecommissie of leden hiervan de taak vroegtijdig neerleggen, dient er zo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Een onvolledige Kascontrolecommissie blijft bevoegd.

Art.4 De Kascontrolecommissie is een controlerend en adviserend orgaan binnen de vereniging en ziet toe op de taakuitvoering van (de penningmeester van) het bestuur en op die van (de penningmeesters van) de commissies.

Art.5 De Kascontrolecommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven en het financieel beleid controleren. Het advies is niet bindend, doch er dient verantwoording te worden afgelegd aan de ALV indien een advies niet wordt opgevolgd.

Art.6 De Kascontrolecommissie heeft op ieder gewenst moment inzage in de officiële stukken van de vereniging.

Art.7 Indien het bestuur advies verlangt van de Kascontrolecommissie, is de Kascontrolecommissie verplicht advies te geven. De Kascontrolecommissie brengt minimaal twee keer per jaar verslag uit van haar bevindingen op een ALV. Indien de Kascontrolecommissie niet akkoord kan gaan met de door haar geconstateerde situatie, zal het bestuur de bezwaren voor de ALV proberen op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er binnen een periode van een maand na de oorspronkelijke ALV een nieuwe ALV worden uitgeschreven. Binnen deze periode zal het bestuur in samenwerking met de Kascontrolecommissie op zoek gaan naar een oplossing voor de geconstateerde problemen. Indien de Kascontrolecommissie de aangepaste jaarrekening alsnog niet kan goedkeuren, is het aan de ALV om te bepalen welke gevolgen hieraan verbonden zijn.