Halfjaarlijks verslag 2017-2018

Halfjaarlijks verslag 2017-2018

Presentatie

Voor u ligt het halfjaarlijks verslag van het vierde bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG), voor het verenigingsjaar 2017-2018.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D en is erkend door de Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Huidige stand van zaken

1.1 Leden

1.2 Doelstellingen

1.3 Noemenswaardige gebeurtenissen

2. Bestuur 2017-2018

2.1 Bestuursfuncties & -leden

2.2 Bestuursbezigheden

3. Commissies 2017-2018

3.1 Overzicht resultaten & doelen Activiteitencommissie

3.2 Overzicht resultaten & doelen Kampcommissie

3.3 Overzicht resultaten & doelen Internationale commissie

4. Kasstromenoverzicht

4.1 Kasstromenoverzicht per

4.2 Toelichting posten

4.3 Begroting financiële steun IGT&D 2018

4.4 Halfbalans SOG

Voorwoord

Het eerste half jaar van het vierde bestuur van Studievereniging Opleidingen Gebarentaal, SOG, is vlot verlopen. Dit half jaar hebben wij het zonder onze oprichters echt zelf moeten doen.

We zijn tevreden met het verloop tot nu toe. We hebben ideeën uit kunnen werken en hebben elkaar beter leren kennen als bestuur. Ook liggen er al weer tig ideeën en activiteiten klaar voor het komende half jaar.

Onze bestuursnaam ‘Why so serious?’ is zeker tot uiting gekomen in de activiteiten die wij georganiseerd hebben. Dit wordt verder in het verslag genuanceerd.

Roosmarijn Wildenburg

Voorzitter SOG 2017-2018

1.Huidige stand van zaken

1.1 Leden

Op 11-2-2018 telde SOG ??? betalende leden, waarvan ??? studenten IGT&D leden uit verschillende studierichtingen en ??? externe leden.

1.2 Doelstellingen

In het beleidsplan 2017-2018 heeft het bestuur naast de drie verenigingsdoelstellingen een drietal doelstellingen geformuleerd specifiek voor dit studiejaar:

1. SOG heeft tot doel zich net zo zeer op informele activiteiten te richten als op formele activiteiten. Voorgaande jaren stond gezelligheid hoog bij SOG maar waren de activiteiten zeer studie gebonden en vaak formeel. Wij hebben meerdere malen als feedback gekregen dat studenten graag willen bonden met elkaar door informele activiteiten. Wij hebben dus gekozen voor een 50/50 aanpak waarin wij zowel de formele activiteiten kunnen organiseren als de informele activiteiten. Wel blijven alle activiteiten met als de voertaal NGT (of met tolk mocht dat nodig zijn).

Aan dit doel ik zeker hard gewerkt. We hebben onder anderen een Halloweenfeest met spelletjes georganiseerd en natuurlijk SinterSOG. Het komende half jaar staan er nog een aantal ‘gezellige’ activiteiten op de planning waaronder een stille kroegentocht en een eind feest. Ook de formele activiteiten ontbreken zeker niet. We hebben onder anderen een lezing over Social Haptic Communication en een screening van de documentaire ‘Doof kind’ gedaan. Ook is onze activiteiten commissie bezig met een grote activiteit. Dit komt bij doel 3 aan de orde. Naast dat de activiteiten commissie druk bezig is, is ook het bestuur bezig met een activiteit specifiek voor de vierde jaars. Wij kregen te horen dat er vraag was naar ondernemerschap in de brede zin. Wij gaan dit samen met de NBTG faciliteren het komende half jaar.

2. SOG heeft tot doel om haar zichtbaarheid te vergroten binnen zowel het IGT&D, de OSHU en anderen (studie)verenigingen als binnen de dovengemeenschap. Zo willen wij voor meer opkomst bij onze activiteiten zorgen. Dit leidt tot meer leden en ook weer tot een professionelere vereniging. Dat heeft weer tot gevolg dat SOG nog meer (bijv. grotere activiteiten) voor zijn leden kan organiseren.

Dit doel willen wij gaan behalen door elke weer een inloopspreekuur te organiseren waarin onder anderen studenten met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Ook willen we dit gaan doen door meer en eerder te PR-en en door onze SOG-kleding vaker te dragen. Ook zullen wij als bestuur de koepel overleggen van de OSHU bezoeken en met (een deel van) het bestuur naar cobo’s en andere relevante activiteiten gaan.

De zichtbaarheid vergroten is onder de lagere leerjaren zeker gelukt. We dragen onze vesten, tasjes en pennen elke dag, weliswaar afwisselend. We woden herkend en krijgen vragen. Er is bij dit doel zeker nog winst te behalen voor onze vereniging. We hadden als plan een inloop spreekuur te organiseren en deze hebben we nog niet kunnen faciliteren. Wij gaan binnen het bestuur kijken of het een haalbaar idee is en deze desnoods alsnog opzetten. Het koepeloverleg van de OSHU wordt elke keer bezocht door een van de bestuursleden. Vaak de Voorzitter of Vice-voorzitter/penningmeester. Ook het contact met ons contactpersoon van de OSHU is nauwer. Voor vragen en dergelijken kunnen we bij hen terecht. COBO’s bezoeken hebben wij niet zo vaak gedaan als we zouden willen. Wel heeft minimaal een van ons elke relevante activiteit bezocht en doen wij hier elke keer meer contacten op.

3. SOG heeft tot doel om twee keer per jaar een bredere en grote activiteit te organiseren. Op deze manier kunnen wij activiteiten voor alle leerjaren aantrekkelijk maken en is het ook interessant voor leden uit de dovengemeenschap. We willen ons op een breder publiek richten.

Dit gaan wij waarmaken door met het bestuur voor het jaar begint een jaarplanning te maken zodat er optijd sprekers (o.i.d.) geregeld kunnen worden. Ook willen wij minimaal één internationale spreker uitnodigen. Naast dat wij ons sterk verbinden met de opleiding, dovencultuur en gebarentaal willen wij ons ook focussen op de bredere aspecten hiervan, denk aan: psychologie, politiek en ondernemerschap
Zoals bij doel 1 beschreven zijn wij heel het jaar al bezig naar een grote activiteit toe te werken. We hebben ons beseft dat twee grote activiteiten dit jaar niet gaat lukken maar een grote zeker wel. Ook richten wij ons daarbij op een breder publiek. Er kan na afloop van de grote activiteit al begonnen worden met het organiseren van een grote activiteit voor in het najaar van 2018.

1.3 Noemenswaardige gebeurtenissen

Gedurende de eerste helft van het studiejaar heeft er geen noemenswaardige gebeurtenis plaatsgevonden.

2. Bestuur 2017-2018

2.1 bestuursfuncties & -leden

Het SOG bestuur 2017-2018 bestaat uit 5 leden met tot op heden de volgende functies:

Voorzitter                                          
Secretaris                                         
Penningmeester        
Commissaris Activiteiten                      
Commissaris Onderwijs                        

Roosmarijn Wildenburg
Jeffrey Bijkerk
Marle Smit
Coisaris Shirley Brekelmans
Nadia Kuling

De samenwerking tussen de bestuursleden verloopt voorspoedig.

2.2 Bestuursbezigheden

Hieronder staat per bestuurslid aangegeven in hoeverre de aan diegene opgelegde bestuurstaken tijdens de eerste helft van het studiejaar zijn uitgevoerd. Dik gedrukt betekent dat het goed gaat, schuingedrukt betekent dat er verbetering in zit en gewoon betekent dat het niet goed gaat of niet gedaan is.

Voorzitter: Roosmarijn Wildenburg
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging
c. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen
d. Stimuleren en motiveren van de Dagelijks Bestuursleden en hun taken bijhouden
e. Voorbereiden en voorzitten van ALV’s
f. Schrijven van het beleidsplan, de voortgangsrapportage (het halfjaarlijks verslag) en het jaarverslag
g. Contact onderhouden met de HU en het IGT&D
h. Contactpersoon voor de OSHU en bijwonen van het maandelijkse koepeloverleg
i. Organiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s
j. Coördineren opendagen/avonden
k. Bijwonen diplomering vanuit SOG
l. Contactpersoon Internationale Commissie
m. Zorgen voor de Bestuur- en commissie BHV bevoegdheid

Zoals te zien verloopt eht voorzitterschap voorspoedig. Ik merk dat het bijhouden van andere bestuursleden hun taken wat blijft liggen. Ook omdat ik vertrouwen heb in mijn bestuur en op hen kan bouwen. Toch wil ik mij hier veel meer op gaan focussen. Het voorbereiden van de ALV’s is altijd een timemanagement dingetje. Hier zal ik meer aandacht aan moeten besteden. Ook het BHV herhaling loopt wat achter maar is wel geregeld. Door een aantal privéomstandigheden heeft het voorzitterschap in de maanden november en december bijna stil gelegen. Ondertussen is dit weer opgepakt en loopt het prima.

Secretaris: Jeffrey Bijkerk
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Zorgdragen voor de ledenadministratie
c. Contact onderhouden met het roosterbureau
d. Zorgdragen voor de notulen (vergaderingen en ALV’s) en de verspreiding daarvan
e. Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie
f. Bijhouden van de website en Facebookpagina’s
g. Opstellen en verzenden van nieuwsbrieven en het verenigingsblad
h. Maken van Pr-materiaal en actief contact met de commissies hierover
i. Beheren van de bestuurs- en commissie Dropbox
j. Coördineren filmpjes op het scherm op de 4e verdieping

Ik kan zeggen dat ik zeer te spreken ben over onze secretaris. De notulen zien er netjes uit en hij heeft oog voor details. Ook is hij goed in het belichten van de kritische kanten van ideeën. Het contact met het roosterbureau is niet van toepassing geweest, vandaar dat deze niet dikgedrukt staat. Wel boekt hij voor alles zelfstandig lokalen. Ik heb hier helemaal niets op aan te merken. Het enige waar we meer aandacht aan kunnen en eigenlijk moeten besteden zijn de filmpjes op de 4e verdieping. Deze moeten er op komen en nieuwe gemaakt worden op de goede data. Hier is nog wat winst te behalen. Verder ben ik zeer tevreden met mijn secretaris. Hij ondersteund mij en dat vind ik heel prettig.

Penningmeester: Marle Smit
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Beheren van de verenigingskas
c. Zorgdragen voor de financiële administratie en afhandelen van declaraties
d. Bijhouden van het kasstromenoverzicht
e. Opstellen van financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV
f. Contact onderhouden met de Kascontrolecommissie en de Penningmeesters van de commissies
g. Werven van nieuwe sponsoren en contact onderhouden met bestaande sponsoren
g. Verantwoordelijk voor verkoop en bijhouden van promo-materiaal/Alpine oordopjes

Ook onze penningmeester doet het goed. Er was wat uitstel omtrent de penningmeester training van de commissies, maar dit is uiteindelijk opgelost. Verder ondersteund zij mij evenals Jeffrey en kan zij mij wijzen op dingen waar ik nog niet aan gedacht had. Ze is enthousiast en brengt een goede sfeer in het bestuur. Alleen het werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden van het contact is niet heel erg aan de orde gekomen. Ze heeft goed contact met Alpine waar nodig. Het contact met Studystore gaat nu via de OSHU, dus heeft zij ook niets mee van doen. We kunnen eventueel nog kijken naar nieuwe of andere sponsoren maar hebben binnen het bestuur aan het begin van het jaar ook besloten dat we daar dit jaar niet op in gaan zetten maar ons focussen op de vereniging en activiteiten. Al met al ben ik erg blij met mijn Vicevoorzitter en penningmeester.

Commissaris Activiteiten: Shirley Brekelmans
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Voorzitter van de Activiteitencommissie en gang van zaken terugkoppelen aan het bestuur
c. Coördineren van acties tijdens de Kick-off Dag
d. Organiseren van een bedankactiviteit voor de actieve leden

Het coördineren van zowel de Kick-off als de bedankactiviteit is nog niet aan de orde geweest, maar hier heb ik wel vertrouwen in. Onze commissaris activiteiten heeft ons allemaal verrast met haar aanpak, doorzettingsvermogen en daadkracht. Zij heeft de commissie onder controle en houd goed de vinger aan de pols. De terugkoppeling naar het bestuur mag wat uitgebreider. Hier vragen wij nu ook zelf naar. Verder heeft zij ondanks een heftige periode toch haar schouders eronder gezet en lijkt het erop dat het komende halfjaar zeker gaat knallen.

Commissaris Onderwijs: Nadia Kuling
a. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
b. Organiseren en coördineren van de onderdompeling (BA en minor)
c. Coördineren van acties m.b.t. aankomende studenten zoals de meeloopdag en de matchingsdag
d. Coördineren van oefententamens
e. Coördineren van acties tijdens Allerhande festival
f. Contactpersoon voor IGT&D docententeam
g. Contactpersoon Kampcommissie

Het AHF is nog niet aan de orde geweest, dit komt het komende half jaar. Net als de andere bestuursleden heeft ook onze commissaris onderwijs het druk met haar eigen studie. Ondanks dat heeft zij de onderdompeling en de oefententamens georganiseerd. Ik heb het volste vertrouwen in de onderdompeling van komende september.

3. Commissies 2016-2017

3.1 Overzicht resultaten & doelen Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat dit studiejaar uit 10 leden inclusief de voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De Activiteitencommissie heeft in de eerste helft van het bestuursjaar een aantal keer vergaderd en de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Een etentje vooraf GCU
  • Halloween feest
  • SinterSOG
  • Kerstborrel
  • Voorvertoning Deaf Child (in samenwerking met het IGTD)

Het is aan het begin van het jaar even zoeken naar een goede samenwerking en verdeling van de activiteiten. Een aantal van de commissieleden is zeer actief en zullen het komende half jaar zeer druk zijn met alle geplande activiteiten. Er zijn ook een aantal commissieleden die iets minder actief zijn binnen de commissie. Hier wordt goed mee omgegaan en zij hebben alsnog wel hun eigen taken die zij uitvoeren. We zijn erg blij dat het zo goed verloopt en hebben vertrouwen in het komende half jaar.

Op de planning staan onder andere nog een Valentijns actie, paaslunch, een bezoek aan Tolkcontact en een lezing over social haptic communication. Ook zijn ze druk bezig met de grote activiteit en een eindfeest.

3.2 Overzicht resultaten & doelen Kampcommissie

De Kampcommissie bestaat dit studiejaar uit 7 leden. Zij zijn een zelfstandige commissie en hebben een contactpersoon binnen het bestuur. Voor de kampcommissie is dat de commissaris onderwijs uit het dagelijks bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Voorzitter, Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. De secretaris en penningmeester hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur. De voorzitter heeft een training gekregen van hun contactpersoon vanuit eht bestuur.

De Kampcommissie heeft in de eerste helft van het bestuursjaar een aantal keer vergaderd en de volgende stappen in de organisatie van het EJK 2018 al ondernomen:

  • Kiezen en reserveren van kamplocatie
  • Verdelen van taken op het kamp

De kampcommissie wordt uiteraard veel actiever in de tweede helft van het bestuursjaar, met name naarmate de twee Matchingsdagen (juni), de Onderdompelingsweek (september) en het EJK (september) zelf dichterbij komen. In het komende half jaar zullen zij onder andere deelnemers gaan werven, de precieze programmering bepalen en alle materialen verzorgen.

3.3 Overzicht resultaten & doelen Internationale Commissie

De Internationale Commissie bestaat in haar tweede jaar uit 4 personen. De internationale commissie is een zelfstandige commissie en heeft een contact persoon binnen het bestuur. Voor de internationale commissie is dat de Voorzitter uit het dagelijks bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Voorzitter, Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur. De voorzitter heeft een training gehad van de contactpersoon vanuit het dagelijks bestuur.

De Internationalecommissie heeft al geregeld vergaderd en heeft de voorbereidingen voor het volgende al getroffen:

  • Ontmoeting voor de studiereis
  • Studiereis naar Lissabon

De Internationale Commissie voldoet tot op heden aan alle verwachtingen en de taken worden soepel en goed uitgevoerd. Nadat de studiereis naar Lissabon heeft plaatsgevonden, zal de commissie de mogelijkheden voor een reis naar ESOSLI (Kopenhagen) en eventueel een volgende reis voor in de herfstvakantie van 2018 bekijken.

4. Kasstromenoverzicht

4.1 Kasstromenoverzicht per 18 maart

Hieronder staat het kasstromenoverzicht van SOG op 18 maart 2017. Na de tabel volgt in 4.2 een toelichting per post.

4.2 Toelichting posten

Inkomsten

Contributie leden
De ledencontributie voor IGT&D-leden van SOG voor het verenigingsjaar 2016-2017 is vastgesteld op €20,00 per lid. Voor externe leden is de jaarcontributie vastgesteld op €10,00 per lid. In de begroting werd een schatting gemaakt van een totaalbedrag van €1820,00 aan inkomsten door ledencontributie. Tot nu toe is dit bedrag €1830,00. Dit bedrag is opgebouwd uit de contributie van 78 IGT&D studentleden, 2 IGT&D studentleden met exceptionele inzet en 16 externe leden. Dit verenigingsjaar was het mogelijk om zowel via de website als via Study Store lid te worden. 4 IGT&D-studenten hebben per ongeluk op beide manieren hun contributie betaald. 1 extern lid heeft het bedrag van een IGT&D lid betaald. Dit was een totaal bedrag van €90,00 (4x€20,00 en 1x€10,00) en die is bij de Uitgavenzijde terug te vinden bij de post Overig omdat dit geld terug is gegeven. (€1830,00-€90,00=€1740,00 daadwerkelijke inkomsten van ledencontributie)

Fondsen/sponsoren
SOG heeft in de begroting €440,00 van fondsen/sponsoren vastgesteld. IGT&D heeft aan het eind van het vorig verenigingsjaar een gift van €200,00 gegeven voor het huidige bestuursjaar 2016-2017. De sponsorovereenkomst met Study Store heeft tot op heden €4,54 opgeleverd. Dit bedrag was nog restant van vorig studiejaar. Over de bestelling van het huidige studiejaar heeft SOG nog geen sponsoring ontvangen. De sponsor Alpine tot nu toe €62,92 opgeleverd. Dit is de winst op heden verkochte oordoppen (20 paar). Het sponsor bedrag van Alpine staat niet los op het kasstroomoverzicht omdat deze zit opgenomen in de opbrengen van de verkochte oordoppen. Zie post Product verkoop hieronder. (€200,00+€4,54+€62,92=€267,46 binnengekomen door fondsen/sponsoren)

Product verkoop
De begroting van de verkochte producten is vastgesteld op €400,00. SOG heeft tot nu toe 20 paar Alpine oordoppen verkocht wat het werkelijke verdiende bedrag momenteel op €189,00 zet. 10 paar aan leden (10 à €7,95=€79,50), 6 paar aan niet-leden en 4 paar als tweede aankoop (10 à €10,95=€109,50).

Kampcommissie

Er zijn nog geen inkomsten geweest. Dit komt pas aan de orde tijdens de tweede helft van het verenigingsjaar.

Activiteitencommissie

De inkomsten van activiteiten (met name door de deelnemersbijdrage van degenen die geen lid zijn) is begroot op €0. Tot nu toe is dit bedrag €35,00. Bij de Panelbijeenkomst in samenwerking met de NDJ en SH-Jong heeft SOG €18,00 verdiend. De rondleiding bij Tolknet heeft €12,00 opgebracht. Tijdens de SinterSOG activiteit heeft 1 deelnemer €5,00 betaald in plaats van zelf cadeautjes van gelijke waarde mee te nemen.

Internationale Commissie
Er zijn 13 deelnemers die hun bijdrage betaald hebben voor de reis naar Berlijn. 11 lid (11 à €250,00=€2750,00) en 2 niet-lid (2 à €260,00=€520,00). Het totale binnengekomen bedrag is €3270,00.

Overig
De rente die tot nu toe op de spaarrekening is ontvangen, bedraagt €2,05. Bij een contante aankoop van een set Alpine PartyPlugs is er €11,00 betaald in plaats van €10,95 omdat er geen klein geld in de kas zat. Dit verschil van €0,05 mocht SOG houden.

Declaratie IGT&D
IGT&D heeft aan het eind van het kalenderjaar bekend gemaakt dat SOG, na goedkeuring van het management, een aantal kosten mag declareren bij hen. Het totale bedrag dat SOG bij het IGT&D gedeclareerd en ontvangen heeft is €1891,89. Voor specificaties van de gedeclareerde kosten zie post Declaratie IGT&D aan de Uitgavenzijde.

Uitgaven

Administratieve uitgaven
De administratieve kosten zijn dit verenigingsjaar begroot op €200,00. Tot op heden is hier €157,73 aan uitgegeven.  De kosten komen voort uit het hebben en gebruiken van een zakelijke bankrekening bij de ING bank, de jaarpremie van een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) en de aankoop van twee nieuwe kastsleutels voor de nieuwe bestuursleden.

PR-kosten
De kosten onder deze post bestaan momenteel uit printkosten voor De GLOSS en PR voor activiteiten en aankomende studenten. Het totale bedrag is €20,45.

Product inkoop
Er is €439,23 (60 paar à €7,32) uitgeven aan het inkopen van Alpine PartyPlugs. De inkoopprijs van de oordoppen is fors omhooggegaan (vorige keer was het nog €6,05 per paar). Eigenlijk kosten de oordoppen momenteel al meer dan €7,32 per stuk, maar de vereniging heeft voor deze keer nog eenmalig wat extra korting gekregen. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om deze keer een relatief groot aantal oordoppen in één aankoop aan te schaffen.

Kampcommissie
Voor het EJK 2017 (eerstejaarskamp) worden kosten gemaakt voor de locatie met catering, boodschappen en materialen. De kosten voor de locatie met catering worden volledig gedekt door de deelnemersbijdrage. Tot nu toe is voor de locatie een eerste aanbetaling gedaan van €647,50. De boodschappen, materialen en reiskosten van de kampcommissieleden worden door SOG betaald. Deze uitgaven zijn nog niet gedaan; dit zal pas later in het bestuursjaar gebeuren.

Activiteitencommissie
Voor SOG activiteiten en een bedankactiviteit voor actieve leden is een groot deel van de inkomsten begroot, momenteel zijn er echter maar een paar uitgaven gedaan. Dit zijn de volgende kosten: €50,00 voor de gespreksleider van de panelbijeenkomst, €20,78 aan cadeautjes voor SinterSOG en €8,68 aan de Valentijns actie. Het totale uitgegeven bedrag tot op heden is €79,46.

Internationale Commissie
Deze commissie heeft met de bijdrage van de deelnemers die mee op reis gaan reeds €624,00 betaald voor een hostel, €1026,89 voor de vliegtickets en €308,10 voor openbaar vervoer in Duitsland. Voorlopig is er €1958,99 in totaal uitgegeven.

Overig
Er zijn 5 leden geweest die dubbel het ledencontributiebedrag overgemaakt hebben. Dit totale bedrag van €90,00 is weer terug overgemaakt naar hen. Er is een bedrag van €4,00 op de Uitgavenzijde terechtgekomen omdat de terugbetaling van een debiteur na herhaaldelijke herinneringen uitgebleven is. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat de vereniging dit kleine verlies kan lijden en zijn er geen verdere acties ondernomen tegen de debiteur.

Declaratie IGT&D
Dankzij de declaraties die SOG bij het IGT&D mocht doen aan het einde van afgelopen kalenderjaar, heeft SOG kunnen investeren in anonieme commissieleden-hoodies die elk verenigingsjaar hergebruikt zullen worden voro de leden uit de verschillende SOG commissies (20 hoodies voor €685,00), teambandjes voor het EJK (280 bandjes voor €165,77), bedankt-mokken voor sprekers (20 voor €101,00) en bedankt-blikken met snoep (25 à €75,01). Tevens is er €450,54 aan PR materiaal besteld (500 pennen, 100 tassen en 1000 flyers). Verder heeft het bestuur ook een goedkeuring gekregen voor het declareren van een aantal bestuurskosten die al reeds in het bestuursjaar gemaakt waren. Deze kosten waren namelijk voor bestuurshoodies, management etentje, lunch met het nieuwe secretariaat en eten voor een bestuursavond. Deze bestuurlijke uitgaves waren in totaal €414,57. Al deze bedragen vormen samen het bedrag van €1891,89 die SOG van het IGT&D als financiële tegemoetkoming ontvangen heeft. Dit bedrag is terug te vinden aan de Inkomstenzijde onder de post Declaratie IGT&D.

Sparen
In de begroting staat dat er €400,00 aan het einde van dit verenigingsjaar gespaard zal worden voor het vieren van een lustrum. Dit is nog niet in het kasstroom opgenomen maar het ziet er nu naar uit dat dit spaarbedrag haalbaar zal zijn aan het einde van het bestuursjaar 2016-2017.

4.3 Begroting financiële steun IGT&D 2017

Op de onderstaande tabel is de begroting van de financiële steun van het IGT&D aan SOG voor het kalenderjaar 2017 zoals goedgekeurd door het management van het instituut.

De toegekende €2500,00 verdeeld over de verschillende posten kan door SOG gedeclareerd worden bij het IGT&D nadat er kosten gemaakt zijn.

Het management heeft de begroting voor de posten Onderdompeling C+D, Onderdompeling A+B en Kickoffdag toegekend zonder hier nadere toelichting van nodig te hebben (in het groen). Voor de andere posten heeft het management wel toelichting gevraagd.

Onder deze tabel is voor de rest van de posten de toelichting te lezen die goedgekeurd is door IGT&D.

Kampcommissie
De Kampcommissie krijgt €100,00 van SOG. Dit bedrag is zo klein omdat het kamp alleen toegankelijk is voor de eerstejaars die een opleiding volgen aan het IGT&D en SOG niet wil dat de rest van de leden met hun contributie bijdragen aan een kamp waar zij niet aan mogen deelnemen. Dit betekent dat de kampgangers de kosten voor de kamplocatie en de catering geheel zelf moeten betalen. Door de €300,00 in deze begroting, kan SOG met dank aan het IGT&D, de prijs van de kampdeelname reduceren voor alle deelnemers (zowel SOG-leden als niet-leden). Het onvoorziene kosten-bedrag van €100,00 is bedoeld voor onverwachte kosten die bij het kamp gemaakt worden die boven de €100,00 uitstijgen, die SOG beschikbaar stelt. Hierbij moet men denken aan boodschappen die onverhoopt duurder uitvallen dan begroot ivm specifieke dieet-/allergiewensen. De kans dat deze €100,00 opgaat is echter klein.

Activiteitencommissie
SOG heeft zelf €800,00 begroot voor de Activiteitencommissie. Met dit bedrag moeten zij zowel studiegerelateerde als informele activiteiten organiseren. Het neerzetten van kwalitatief goede activiteiten kost geld. SOG wil de activiteiten voor haar leden zoveel mogelijk gratis houden, maar dit kan niet op het moment dat een activiteit heel duur is. Hierbij valt te denken aan: de jaarlijkse panelbijeenkomst i.s.m. NDJ en SH-Jong, lezingen en workshops door internationale sprekers (bvb Riitta Lahtinen&Russ Palmer en Gavin) en door Nederlandse professionals (bvb workshops solliciteren en babygebaren). Met deze extra €400,00 hopen we meer interessante (internationale) sprekers te kunnen laten komen.

Internationale commissie
De Internationale commissie is de nieuwste commissie van SOG en heeft tot doel om IGT&D-studenten andere Dovenculturen te laten leren kennen en hun gebarentaalkennis en -vaardigheden te vergroten. Tijdens reizen zijn de IGT&D-studenten volop met NGT (de voertaal) bezig en maken ze kennis met de Dovencultuur in de andere landen. De commissie heeft €100,00 budget gekregen van SOG voor het organiseren van minimaal 1 reis tijdens het verenigingsjaar 2016-2017. Dit bedrag is vrij laag en dit houdt in dat de deelnemers van de reis bijna geheel zelf voor alle kosten moeten opdraaien. SOG denkt dat dit een drempel kan zijn voor deelnemers die graag mee willen maar dit niet kunnen betalen. Door het budget van de commissie te vergroten, krijgt de Internationale commissie de kans om de deelnemers meer te bieden voor dezelfde bijdrage en op deze manier deelname aan de reis aantrekkelijker te maken voor de studenten. Tevens krijgt de commissie de kans om nog een reis te organiseren. De eerste studiereis staat al gepland en zal in april naar Berlijn gaan. Om de studenten goed voorbereid de Duitse Dovencultuur in te sturen, lijkt het de commissie een erg goed idee om hen hier, in Nederland, al een workshop DGS (Duitse Gebarentaal) aan te bieden. Door deze niet door de deelnemers zelf te laten betalen (maar vanuit deze IGT&D-sponsoring), hoopt de commissie meer studenten te enthousiasmeren.

Tegemoetkomingen bestuurszaken
Voor het bestuur van 2016-2017 en 2017-2018 is beide €100,00 begroot. Dit geld is bedoeld voor bijvoorbeeld een bestuursweekend of activiteit waardoor de interne binding en kracht van een bestuur versterkt worden. De besturen zetten zich vrijwel dagelijks geheel vrijwillig in voor de vereniging en verdienen daarom ook een klein budget om samen iets leuks te doen of te ontspannen, om zich nog beter voor de vereniging in te kunnen zetten. Tijdens deze bestuurlijke activiteiten worden bovendien vaak ook brainstormmomenten ingepland en komen soms vanzelf nieuwe ideeën naar boven die een positieve invloed hebben op de vereniging.

Onvoorziene kosten
Op het moment dat SOG bijvoorbeeld een onmisbare kans heeft voor de vereniging, kan zij een beroep doen op deze begrote €200,00 voor onvoorziene zaken.

4.4 Halfbalans SOG

Op de onderstaande tabel is de huidige financiële staat van de vereniging terug te zien.

Hier is te zien hoeveel geld SOG aan het begin van het verenigingsjaar 2016-2017 in bezit had (06-10-2016) en hoeveel geld SOG momenteel (18-03-2017) in bezit heeft.

Tevens is te zien of SOG momenteel nog openstaande debiteuren (SOG moet nog ontvangen) of crediteuren (SOG moet nog betalen) heeft.