Beleidsplan 2014-2015

Kom SOGgen!

Beleidsplan 2014-2015

Presentatie

Voor u ligt het beleidsplan van het eerste bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2014-2015.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar oprichting gesteund door het IGT&D.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De vereniging

1.1 Geschiedenis

1.2 Huidige stand van zaken

1.3 De toekomst

2. Doelstellingen

2.1 Contact

2.2 NGT gebruik & vaardigheid

2.3 Toegankelijkheid

3. Bestuur 2014-2015

3.1 Bestuursfuncties & -leden

3.2 Bestuurstaken

4. Commissies 2014-2015

4.1 PR-commissie

4.2 Acquisitiecommissie

4.3 Eerstejaarscommissie

4.4 Activiteitencommissie formeel

4.5 Activiteitencommissie informeel

4.6 Internationale commissie

5. Begroting 2014-2015

5.1 Begroting 2014-2015

5.2 Toelichting begroting per post

Voorwoord

Waar mensen bij elkaar komen en met elkaar communiceren, ontstaan ideeën. Veel ideeën. Uit enthousiasme geboren ideeën die te ambitieus zijn om uit te voeren en die daarom snel alweer ter ziele gaan, maar ook goed gefundeerde ideeën met de potentie om uit te groeien tot concrete plannen en uiteindelijk tot acties met een tastbaar resultaat. De oprichting van SOG valt in de laatste categorie.

Onder de studenten van het cohort 2013 en enkele ouderejaars bestond de sterke behoefte aan meer contact tussen de studenten van IGT&D onderling, maar ook met de docenten en het werkveld. Tevens zocht men een plek om op een informele, ongedwongen manier te werken aan de eigen gebarentaalvaardigheid. Uit die behoeften ontstond het idee voor een studievereniging met zowel formele als informele kanten.

Binnen een periode van twee maanden was dit idee uitgegroeid tot een vereniging in oprichting, met statuten, reglementen, een naam en logo en een eigen website. Het bestuur 2014-2015 heeft de hele zomer keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en we hopen dan ook dat iedereen in het aankomende studiejaar veel plezier zal beleven aan SOG, als deelnemend lid of zelfs als commissielid.

Het opzetten van SOG was onmogelijk geweest zonder de hulp van een aantal personen. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Hans Post en Henny van der Neut (opleidingscoördinatoren van het IGT&D) voor hun enthousiasme en financiële steun, naar Christiaan Plug (studiobeheerder IGT&D) voor zijn enthousiasme en behulpzaamheid en naar Diana Hocque en Lianne Hiemstra (secretariaatmedewerkers) voor hun hulp met de mailings in de zomer. Verder wil het bestuur Leanne de Beule en Amber Boven hartelijk danken voor hun enthousiasme en ideeën in de beginfase van de oprichting. Tot slot gaat onze grote dank en bewondering uit naar Laura Koopman en David van der Staak, die respectievelijk het logo en de website van SOG hebben ontworpen.

Wij hopen komend jaar bij te dragen aan een gezellig en leerzaam studiejaar, zodat wij het in ons geplaatste vertrouwen daadwerkelijk verdienen en SOG in de toekomst kan uitgroeien tot een nóg sterkere studievereniging.

Jamie Knecht

Voorzitter SOG 2014-2015

1. De vereniging

1.1  Geschiedenis

SOG is niet de eerste studievereniging binnen het IGT&D. In 2003 hebben drie toenmalige studenten Signum opgericht, een studievereniging die enkele jaren zeer succesvol is geweest. Helaas is Signum na enkele jaren minder actief geworden en uiteindelijk hield zij op te bestaan.

De stappen die vooraf gingen aan de officiële oprichting van SOG: het ontstaan van het idee, een brainstormbijeenkomst voor geïnteresseerden (ruim tien mensen aanwezig), het aanwijzen van vier contactpersonen die tevens interesse hadden in een bestuursfunctie, de eerste vergadering, een gesprek met de opleidingscoördinatoren, het opstellen van een grove begroting, financiële toezegging vanuit het IGT&D en de definitieve bestuursvorming.

Toen kon de officiële oprichting plaatsvinden: de akte van oprichting en statuten tekenen bij de notaris. Vervolgens heeft het bestuursweekend plaatsgevonden, waarin onder andere de hoofdlijnen van dit beleidsplan zijn vastgesteld. De rest van de zomer heeft voornamelijk in het teken gestaan van: inschrijven bij de Kamer van Koophandel, openen van een zakelijke bankrekening, afsluiten van een verzekering, bouwen van de website, contact zoeken met de studenten en het eerstejaarskamp organiseren.

1.2  Huidige stand van zaken

Voor het verenigingsjaar 2014-2015 bestaat het bestuur van SOG uit vijf personen. Onder vier van hen vallen één of twee commissies; zes commissies in totaal. Voor deze commissies zullen tot en met september leden worden geworven, die tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) begin oktober worden gechargeerd, evenals het bestuur. Ook worden in september twee leden gezocht voor de Kascontrolecommissie.

1.3   De toekomst

Uiteraard hoopt het bestuur dat SOG ook na dit studiejaar blijft voortbestaan. Er zal alles aan worden gedaan om te zijner tijd gehele dan wel gedeeltelijke vervanging te vinden voor het huidige bestuur en alle lopende zaken over te dragen voor de start van het nieuwe verenigingsjaar. Ook bestaat de hoop dat toekomstige besturen SOG kunnen uitbreiden door het ledenaantal te vergroten, meer externen te betrekken en eventueel fondsen en andere sponsoren aan zich te binden.

2. Doelstellingen

2.1   Contact

SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen:

 • De studenten van het IGT&D onderling: ook tussen studenten die een andere studierichting volgen en tussen de voltijd- en deeltijdstudenten;
 • De studenten van het IGT&D en haar medewerkers; door ook docenten uit te nodigen bij bepaalde (in)formele activiteiten;
 • De studenten van het IGT&D en het werkveld: onder andere afgestudeerde tolken en leraren, de Dovengemeenschap en belangenorganisaties;
 • Het IGT&D en gelijksoortige onderwijsinstellingen: waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en buitenlandse onderwijsinstellingen.

SOG streeft zelf naar open en goed contact met haar leden, het IGT&D, de FE, de Gezamenlijke Opleidingscommissie GTD (GOC GTD), het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU), het (inter)nationale werkveld en uiteraard met de Dovengemeenschap.

2.2   NGT gebruik & vaardigheid

SOG heeft verder tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt. De voertaal van de vereniging is dan ook de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of, indien te prefereren, Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). Omdat noch het bestuur, noch alle leden de gebarentaal reeds volledig machtig zijn, is tijdens ALV’s de voertaal Nederlands. Voor ALV’s zal daarom een (student)tolk NGT en/of een (student)schrijftolk worden ingezet.

 2.3   Toegankelijkheid

SOG heeft ten slotte tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroten, in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden.

SOG doet dit door ernaar te streven om:

 • Al haar activiteiten aan te bieden in NmG en/of NGT;
 • Al haar activiteiten rolstoeltoegankelijk te maken en in de activiteitenagenda duidelijk te vermelden indien dit onverhoopt niet het geval is;
 • Haar website te voorzien van filmpjes in NGT met daarin dezelfde informatie als de belangrijkste geschreven teksten;
 • Haar website tevens aan te bieden in een versie voor slechtzienden (tzt);
 • Haar website tevens aan te bieden in een Engelstalige versie (tzt);
 • Activiteiten te organiseren die erop zijn gericht om in de ‘horende maatschappij’ meer bewustzijn te creëren omtrent de omgang met doven en slechthorenden en om hen enkele basisgebaren uit de NGT aan te leren.

3. Bestuur 2014-2015

3.1   Bestuursfuncties & -leden

Het SOG bestuur 2014-2015 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                                                            Jamie Knecht

Secretaris                                                            Door Spruijt

Penningmeester                                                    Ilja Blokstra

Commissaris Activiteiten 1                                     Romina Brady

Commissaris Activiteiten 2 / vicevoorzitter               Ramona Smit

Het SOG bestuur 2014-2015 draagt de volgende naam: Bestuur “Allereerste Mutsen” (BAM)

Naamgebaar: MUTS, maar dan met de polsbeweging van BESLISSING

Logo: muts

3.2   Bestuurstaken

Statutair is vastgelegd dat de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester officieel vertegenwoordiger zijn van de vereniging.

Voorzitter

 1. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
 2. Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging
 3. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen
 4. Stimuleren en motiveren van de Dagelijks Bestuursleden
 5. Plannen, voorbereiden en voorzitten van ALV’s
 6. Maken van de voortgangsrapportage (het halfjaarlijks verslag)
 7. Contact onderhouden met de volgende externen: FE, IGT&D, GOC en OSHU

Secretaris

 1. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
 2. Zorgdragen voor de ledenadministratie
 3. Zorgdragen voor de notulen en de verspreiding daarvan
 4. Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie
 5. Bijhouden van de website
 6. Voorzitter van de PR commissie

Penningmeester

 1. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
 2. Beheren van de verenigingskas
 3. Zorgdragen voor de financiële administratie
 4. Opstellen en bijhouden van het kasstromenoverzicht
 5. Opstellen van financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV
 6. Contact onderhouden met de Kascontrolecommissie
 7. Voorzitter van de Acquisitiecommissie

Commissaris Activiteiten 1

 1. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
 2. Voorzitter van de Eerstejaarscommissie
 3. Voorzitter van de Activiteitencommissie formeel

Commissaris Activiteiten 2 / vicevoorzitter

 1. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
 2. Voorzitter van de Activiteitencommissie informeel
 3. Voorzitter van de Internationale commissie
 4. Taken van de Voorzitter waarnemen bij diens afwezigheid

Wanneer er zich incidentele taken voordoen, zullen deze taken door het bestuur gezamenlijk volbracht worden of door een bestuurslid apart wanneer gezamenlijk tot een verdeling besloten wordt.

4. Commissies 2014-2015

SOG heeft in het verenigingsjaar 2014-2015 de volgende commissies:

4.1   PR-commissie

De PR commissie is verantwoordelijk voor het schrijven en verspreiden van de nieuwsbrief, het bijhouden van de website (onder andere het zoveel als mogelijk visueel maken van de informatie middels NGT filmpjes), vervaardigen van promotiemateriaal voor activiteiten (in overleg met de betreffende commissie), het maken van foto’s tijdens activiteiten en het bedenken en maken van algemene SOG PR. De PR commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden en wordt voorgezeten door de Secretaris uit het Dagelijks Bestuur.

De PR-commissie draagt de volgende naam: Toekomstige Christiaantjes (TOCH)

Naamgebaar: TOCH

Logo: ouderwetse fotocamera op statief

4.2   Acquisitiecommissie

De Acquisitiecommissie is verantwoordelijk voor het aanschrijven van fondsen en subsidieverstrekkers en het anderszins vinden van sponsoren voor de vereniging. De Acquisitiecommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden en wordt voorgezeten door de Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De Acquisitiecommisise draagt de volgende naam: de Spaarvarkentjes

Naamgebaar: VARKEN

Logo: varkensneus

4.3   Eerstejaarscommissie

De Eerstejaarscommissie is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de door het IGT&D georganiseerde Onderdompelingsweek en het Buddyproject, voor het organiseren van een eerstejaarskamp (EJK) en een propedeuse-uitreiking en binnen de commissie wordt één persoon aangewezen die de contactpersoon vormt voor de eerstejaarsleden. De Eerstejaarscommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten 1 uit het Dagelijks Bestuur.

De Eerstejaarscommissie draagt de volgende naam: de Kittens

Naamgebaar: GEBAREN, maar dan met de handpalmen naar buiten gericht

Logo: snorharen

4.4   Activiteitencommissie formeel

De Activiteitencommissie formeel is verantwoordelijk voor het organiseren van studiegerelateerde activiteiten, zoals lezingen, workshops, gezamenlijk bezoek aan activiteiten binnen de Dovengemeenschap, netwerkactiviteiten en een boekenmarkt. De Activiteitencommissie formeel bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten 1 uit het Dagelijks Bestuur.

De Activiteitencommissie formeel draagt de volgende naam: de Uiltjes

Naamgebaar: UIL

Logo: ogen (met snavel?)

4.5   Activiteitencommissie informeel

De Activiteitencommissie informeel is verantwoordelijk voor het organiseren van informele activiteiten, zoals feesten, borrels en gezamenlijk bezoek aan bijvoorbeeld gebarencafés, Sencity, Mutesounds en dergelijke. De Activiteitencommissie informeel bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten 2 uit het Dagelijks Bestuur.

De Activiteitencommissie informeel draagt de volgende naam: de Feestneuzen

Naamgebaar: FEEST, maar dan beginnend vanaf de neus

Logo: feesthoedje

4.6   Internationale commissie

De Internationale commissie is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contact met buitenlandse onderwijsinstellingen over het mogelijk organiseren van uitwisselingen met studenten, docenten en onderzoekers. Tevens ondersteunt zij IGT&D studenten die geïnteresseerd zijn om naar het buitenland te gaan en buitenlandse bezoekers aan het IGT&D. Uitzondering hierop vormt de Rochester Institute of Technology (RIT). De Internationale commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten 2 uit het Dagelijks Bestuur en onderhoudt een nauwe band met een nader aan te wijzen contactpersoon uit de vakgroep IGT&D.

De Internationale commissie draagt de volgende naam: Studenten Internationaliserings-groep NGT (SIGN)

Naamgebaar: VLIEGTUIG om wereldbol (C-hand)

Logo: vliegtuig met condensstreepjes

5 Begroting 2014-2015

5.1   Begroting 2014-2015

Op de volgende pagina staat de begroting van SOG voor het bestuursjaar 2014-2015 én de opstartkosten van de vereniging. Na de tabel volgt in 5.2 een toelichting per post.

DEBET CREDIT
   
Van vorig bestuurn.v.t.0 Administratieve uitgavenNotariskosten450 
Contributie leden100 leden (à €20,00)2000Bankkosten50
Bijdrage IGT&DBijdrage opstartkosten1500Verzekeringskosten150
Fondsen/beurzen/
subsidies
n.v.t.0 650
Sponsorenn.v.t.0 PR &communicatieWebsite50    
 Stickers & stempel100
Mutsen0
 150
 Eerstejaarskamp 2014Boodschappen50 
Materialen50
Locatie350
 450
 CommmissiesTOCH400 
de Spaarvarkentjes0
de Kittens700
de Uiltjes200
de Feestneuzen100
SIGN100
 1500
 Onvoorziene kosten250 
 250
 Voor volgend bestuur500 
 500 
  
Totaal3500 Totaal3500

5.2   Toelichting per post

DEBET

Van vorig bestuur

Deze post is dit jaar nog niet van toepassing, omdat er nog geen vorig bestuur is.

Contributie leden

De ledencontributie voor SOG is vastgesteld op €20,00 per lid per verenigingsjaar. Er is voor het eerste jaar een schatting gemaakt van 50 eerstejaarsleden en 50 ouderejaars dan wel externen die lid worden.

Bijdrage IGT&D

Dit is het bedrag dat door de opleidingscoördinatoren van het IGT&D is toegezegd als financiële tegemoetkoming in de opstartkosten van de vereniging.

Fondsen/beurzen/subsidies

Deze post is bij aanvang van dit jaar nog niet van toepassing. Uiteraard gaan de Spaarvarkentjes proberen hier in de loop van het jaar verandering in te brengen.

Sponsoren

Deze post is bij aanvang van dit jaar nog niet van toepassing. Uiteraard gaan de Spaarvarkentjes proberen hier in de loop van het jaar verandering in te brengen.

CREDIT

Administratieve uitgaven

De notariskosten zijn de kosten voor het opstellen van een akte van oprichting en statuten, evenals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De bankkosten bestaan uit het openen en een jaar gebruiken van een zakelijke bankrekening bij de ING bank. De verzekeringskosten bestaan uit de jaarpremie van een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA), tevens van de ING. 

PR & Communicatie

De kosten voor de website zijn begroot met het oog op het vastleggen van een domeinnaam en hosting voor drie jaar. Omdat de website wordt gebouwd door vrijwilligers en bestuursleden, zijn hier geen kosten voor begroot. De stickers en stempel zullen onder andere worden gebruikt als lidmaatschapsbewijs en worden bedrukt met het SOG-logo. Er zullen waarschijnlijk tevens mutsen worden bedrukt met het SOG-logo, maar deze zullen tegen betaling worden verstrekt en kosten het bestuur dus niets. 

Eerstejaarskamp 2014

Voor het eerstejaarskamp in 2014 is een klein bedrag begroot voor boodschappen en materialen, daar de catering al bij de huurprijs van de accommodatie in zit. De kosten aan de locatie worden grotendeels gedekt door de deelnemersbijdrage; vandaar het lage bedrag op deze post.

Commissies

De commissies ontvangen ieder hun eigen budget voor het verenigingsjaar. De kosten voor TOCH en de Kittens zijn hierbij relatief hoog begroot, in verband met hun drukkosten respectievelijk locatiekosten voor het kamp. De Spaarvarkentjes kosten niets en leveren naar verwachting zelfs geld op. De Uiltjes en de Feestneuzen krijgen een startkapitaal om aan het begin van het jaar activiteiten van te organiseren. Het is de bedoeling dat deze commissies entree vragen voor de meeste van hun activiteiten en dat ze met die opbrengst in de loop van het jaar activiteiten kunnen organiseren. SIGN tot slot ontvangt een kleine bijdrage voor eventueel schriftelijke correspondentie met buitenlandse instellingen en bedankjes voor contactpersonen.

Onvoorziene kosten

De post onvoorziene kosten is begroot op minder dan de gebruikelijke 10% van de totale begroting, in verband met de relatief hoge opstartkosten in het eerste verenigingsjaar. Zodra er meer geld binnenkomt dan begroot, zal deze post worden aangevuld tot ongeveer 10% van de totale begroting.

Voor volgend bestuur

Om het volgende bestuur vast op weg te helpen, zetten wij een bepaald bedrag voor hen opzij. De bedoeling is dat ieder bestuur dit doet, bij voorkeur ieder jaar een groter bedrag, zodat na enkele jaren voldoende reserves zijn opgebouwd voor bijvoorbeeld het lustrum na vijf jaar of een andere grote gebeurtenis binnen de vereniging.