Beleidsplan 2015-2016

Kom SOGgen!

Beleidsplan 2015-2016

Presentatie

Voor u ligt het beleidsplan van het tweede bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2015-2016.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D en is erkend door de Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De vereniging

1.1 Geschiedenis

1.2 Huidige stand van zaken

1.3 De toekomst

2. Doelstellingen

2.1 Verenigingsdoelstellingen

2.2 Jaardoelstellingen

3. Bestuur 2015-2016

3.1 Bestuursfuncties & -leden

3.2 Bestuurstaken

4. Commissies & actieflidmaatschap 2015-2016

4.1 Activiteitencommissie

4.2 Kampcommissie

4.3 Kascontrolecommissie

4.4 Actieveledenlijst

5. Begroting 2015-2016

5.1 Begroting 2015-2016

5.2 Toelichting begroting per post

Voorwoord

Vorig jaar is SOG door een groep studenten uit het niets opgericht. De verwachtingen bij mensen in de omgeving waren wisselend; bij sommigen hooggespannen, maar anderen twijfelden er nog aan of de studievereniging wel een toekomst zou hebben. Gelukkig heeft de eerste groep gelijk gekregen, want voor u ligt het tweede beleidsplan van de vereniging, voor het bestuursjaar 2015-2016. De voortzetting van SOG is alleen mogelijk door de inzet van veel personen. Enkelen van hen willen wij hier in het bijzonder bedanken: Hans Post en Henny van der Neut (opleidingscoördinatoren van het IGT&D), die keer op keer met ons willen meedenken en ons scherp houden, Christiaan Plug (studiobeheerder IGT&D), van wiens enthousiasme, expertise en eigenwijsheid wij de vruchten plukken, Diana Hocque, Lianne Hiemstra en Karin Haerkens-Parlevliet (oude en huidige secretariaatmedewerkers), die regelmatig mailings voor ons versturen en SOG-informatie op de website van de Hogeschool plaatsen, onze kersverse sponsoren Study Store en Alpine – als allerbelangrijkste – onze leden, die SOG hun vertrouwen hebben gegeven en blijven geven. Dankjulliewel!

Het (gedeeltelijk) nieuwe bestuur is er klaar voor om SOG komend jaar verder te laten groeien, om nog meer samenwerkingen aan te gaan en natuurlijk om heel veel leuke en leerzame activiteiten voor al haar leden te organiseren. Wij treden het aankomende jaar vol goede moed tegemoet en nemen jullie graag hierin mee.

Kom SOGgen!

Jamie Knecht
Voorzitter SOG 2015-2016

1. De vereniging

1.1 Geschiedenis

SOG bestaat sinds de zomer van 2014 en is opgericht door een bestuur van oorspronkelijk vijf personen. In het oprichtingsjaar had SOG een zestal commissies (exclusief Kasco). SOG heeft in het eerste jaar veel veranderingen meegemaakt in met name de bezetting van het bestuur en het bestaan en de bezetting van de commissies.

SOG is vanaf de oprichting officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en had vanaf het begin Statuten, een Huishoudelijk reglement en een Financieel reglement. Gedurende het eerste bestuursjaar zijn hierin geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd. De focus lag in het eerste jaar vooral op het organiseren van het Eerstejaarskamp (EJK), het werven van leden en het aangaan van samenwerkingen met partners uit het werkveld.

1.2 Huidige stand van zaken

Voor het verenigingsjaar 2015-2016 bestaat het bestuur van SOG wederom uit vijf personen. Een van hen bekleed de nieuw in het leven geroepen functie van vicevoorzitter.

Twee van de bestuursleden komen uit het oude bestuur; de andere drie hebben commissie-ervaring. Het aantal commissies is teruggebracht naar twee (exclusief Kasco) en deze vallen beide onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris Activiteiten. Nieuw in het leven geroepen wordt een Actieveledenlijst voor leden die sporadisch een actieve bijdrage aan de vereniging willen leveren. De Statuten wordt voor dit bestuursjaar gewijzigd wat betreft de lidmaatschapstypen. Er wordt een lidmaatschapstype toegevoegd voor externen, die geen AD-, bachelor- of masteropleiding aan het IGT&D volgen. De focus zal dit jaar verschuiven naar een nauwere samenwerking met het IGT&D, het frequenter organiseren van kwalitatief goede activiteiten en deze tijdig en duidelijk te promoten.

1.3 De toekomst

Dat SOG als studievereniging zal blijven bestaan, is inmiddels duidelijk. Momenteel is een deel van de oprichters nog betrokken, dus een van de doelen voor de toekomst van SOG is het vinden van ‘nieuw bloed’ dat vanaf volgend jaar de SOG-kar kan gaan trekken en hen hierop goed voor te bereiden door hen uitgebreid in te werken, maar vooral ook door aan het eind van dit bestuursjaar een gezonde, leuke studievereniging over te dragen.

2. Doelstellingen

2.1 Verenigingsdoelstellingen

SOG heeft vorig jaar een drietal doelstellingen opgesteld. Deze zijn inmiddels overgenomen als verenigingsdoelstellingen en zullen dus altijd relevant blijven. Hieronder staan deze doelen nogmaals kort geformuleerd.

  1. SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen IGT&D studenten onderling en tussen IGT&D studenten en IGT&D medewerkers, het werkveld, de Dovengemeenschap en studenten van soortgelijke (buitenlandse) onderwijsinstellingen.
  2. SOG heeft tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt.
  3. SOG heeft tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroting, in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden.

2.2 Jaardoelstellingen

Naast deze algemene doelstellingen voor de vereniging, heeft het bestuur tevens drie doelen opgesteld voor het aankomende bestuursjaar. Deze jaardoelen staan hieronder geformuleerd.

  1. SOG heeft tot doel om het streefaantal van honderd leden te behalen, waarvan minimaal tien procent binnen de nieuwe lidmaatschapssoort ‘extern lid’ valt.
  2. SOG heeft verder tot doel om een nauwere samenwerking aan te gaan met het IGT&D, onder andere door gezamenlijke activiteiten te organiseren, door SOG-activiteiten te laten aansluiten op het curriculum en door een grote bijdrage te leveren aan enkele IGT&D activiteiten, zoals Matchingsdagen, de Kick Off Dag en de Onderdompelingsweek.
  3. SOG heeft ook tot doel om minimaal drie activiteiten per maand aan te bieden, waarvan minimaal één formele (studiegerelateerd) en minimaal één informele. Bovendien streeft SOG ernaar om een goede balans te creëren tussen volledig zelf georganiseerde activiteiten en gezamenlijke bezoeken aan reeds bestaande activiteiten van externen.

3. Bestuur 2015-2016

3.1 Bestuursfuncties & -leden

Het SOG bestuur 2015-2016 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Activiteiten

Jamie Knecht
Amber Boven
Door Spruijt
Amber Melaan
Diana van Donkersgoed

Het SOG bestuur 2015-2016 draagt de volgende naam: It Gets Better.

3.2 Bestuurstaken

Statutair is vastgelegd dat de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester officieel vertegenwoordiger zijn van de vereniging.

Voorzitter
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging
c. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen
d. Stimuleren en motiveren van de Dagelijks Bestuursleden
e. Plannen, voorbereiden en voorzitten van ALV’s
f. Schrijven van het beleidsplan, de voortgangsrapportage (het halfjaarlijks verslag) en het jaarverslag
g. Contact onderhouden met de HU, FE en IGT&D
h. Contact onderhouden met de externe samenwerkingspartners
i. Werven van nieuwe samenwerkingspartners en sponsoren

Vicevoorzitter
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Coördineren van acties m.b.t. aankomende studenten
c. Coördineren van oefententamens
d. Organiseren van een bedankactiviteit voor de actieve leden
e. Contact onderhouden met de GOC GTD, EYE en OSHU
f. Taken van de Voorzitter waarnemen bij diens afwezigheid

Secretaris
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Zorgdragen voor de ledenadministratie
c. Zorgdragen voor de notulen en de verspreiding daarvan
d. Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie
e. Bijhouden van de website en Facebookpagina’s
f. Opstellen en verzenden van nieuwsbrieven en het verenigingsblad
g. Maken van PR materiaal

Penningmeester
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Beheren van de verenigingskas
c. Zorgdragen voor de financiële administratie en afhandelen van declaraties
d. Bijhouden van het kasstromenoverzicht
e. Opstellen van financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV
f. Contact onderhouden met de Kascontrolecommissie en de Penningmeesters van de commissies
g. Contact onderhouden met bestaande sponsoren

Commissaris Activiteiten
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Voorzitter van de Activiteitencommissie
c. Voorzitter van de Kampcommissie
d. Coördineren van acties tijdens de Kick-off Dag en het Allerhandefestival

Wanneer er zich incidentele taken voordoen, zullen deze taken door het bestuur gezamenlijk volbracht worden of door een bestuurslid apart wanneer gezamenlijk tot een verdeling besloten wordt.

4. Commissies & actieflidmaatschap 2015-2016

SOG heeft in het verenigingsjaar 2015-2016 de volgende commissies:

4.1 Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van formele (studiegerelateerde) en informele activiteiten. Per maand organiseert zij idealiter minimaal drie activiteiten, waaronder minimaal een informele en minimaal een formele activiteit. De Activiteitencommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur.

4.2 Kampcommissie

De Kampcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en het soepel verlopen van het Eerstejaarskamp (EJK) in september van het nieuwe studiejaar. De Eerstejaarscommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden, voornamelijk uit het eerste en tweede studiejaar, en wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur.

4.3 Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie (Kasco) houdt toezicht op de financiën van de vereniging en krijgt tijdens de Wissel-ALV en de Halfjaarlijkse ALV de kans om financiële controle- en ophelderingsvragen aan het bestuur voor te leggen. De Kasco bestaat uit twee leden; bestuursleden en andere commissieleden zijn voor deze functie uitgesloten, in verband met mogelijke verstrengeling van belangen. Ook externe leden kunnen in de Kasco plaatsnemen.

4.4 Actieveledenlijst

Naast de drie bovengenoemde commissies, wordt voor het studiejaar 2015-2016 een lijst opgesteld van ‘Actieve leden’. Eenieder die zich graag voor de vereniging wil inzetten, maar niet in een commissie wil of kan plaatsnemen, kan zichzelf opgeven om op deze lijst geplaatst te worden. Ook externe leden hebben deze mogelijkheid. De actieve leden zullen regelmatig per e-mail worden benaderd voor eenmalige klusjes voor de vereniging. Hierbij kan men denken aan meehelpen op een Matchingsdag, foto’s maken tijdens een activiteit of een stukje schrijven voor in
het verenigingsblad.

5 Begroting 2015-2016

5.1 Begroting 2015-2016

Hieronder staat de begroting van SOG voor het bestuursjaar 2015-2016. Na de tabel volgt in 5.2 een toelichting per post.

Begroting 2015-2016 jpg

5.2 Toelichting per post

Debet

Van vorig bestuur
Het bestuur 2014-2015 geeft waarschijnlijk ongeveer €500,- aan het nieuwe bestuur mee als startbedrag.

Contributie leden
De ledencontributie voor SOG is vastgesteld op €20,- per lid per verenigingsjaar voor student IGT&D leden en op €10,- per lid per verenigingsjaar voor externe leden. Er is voor dit jaar een schatting gemaakt van 80 studentleden voor het volle jaar, 10 derdejaars studentleden (die het aanbod krijgen om na hun minor voor een half jaar lid te worden) en 10 externe leden.

Fondsen/sponsoren
Het IGT&D heeft een gift van €750,- toegezegd voor studiejaar 2015-2016. Met Study Store is een overeenkomst gesloten dat SOG twee tot drie procent van de omzet ontvangt die wordt gedraaid van mensen die via een speciale SOG-link bij Study Store bestellen. De schatting van €125,- is gebaseerd op een gemiddeld bestelbedrag van €250,- maal 25 bestellingen via onze link.

EJK 2016
Het EJK heeft een speciale plaats in deze begroting en is daarom rood gekleurd. De deelnemersbijdrage van het EJK wordt namelijk (vrijwel) volledig besteed aan het betalen van de kamplocatie, inclusief catering. Deze inkomsten zijn daarom niet meegenomen in het totaalbedrag aan de zijde DEBET, omdat dit een vertekend beeld kan geven van het te besteden/ beschikbare bedrag/ budget.

Inkomsten activiteiten
Op activiteiten zal door SOG geen winst worden gemaakt vanuit de leden, omdat de meeste hiervan gratis zijn en er alleen een bijdrage wordt gevraagd als deze nodig is om de kosten van de activiteit te kunnen dekken. Van niet-leden wordt echter wel een bescheiden bijdrage gevraagd voor de meeste activiteiten. De inkomsten hiervan worden in deze post genoteerd. Het bedrag is bepaald op basis van de schatting dat SOG dit jaar een tiental activiteiten zal organiseren waarbij een gemiddelde winst van €30,- door de deelname van niet-leden wordt gemaakt.

Overig
Onder deze post komen alle overige inkomsten te vallen, die niet in een van de bovenstaande posten zijn te plaatsen. Een voorbeeld hiervan is de rente die SOG op de zakelijke rekening ontvangt.

Credit

De posten aan de creditzijde zijn niet voorzien van bedragen in euro’s (m.u.v. een post bij het EJK – zie uitleg), maar van percentages. De reden hiervoor is de volgende. In deze begroting is in eerste instantie uitgegaan van het totaalbedrag aan de debetzijde als totale budget voor SOG voor het komende bestuursjaar. Mocht dit bedrag echter lager of hoger uitvallen, zullen de posten aan de creditzijde op deze wijze niet hoeven te veranderen. Procentueel gezien kunnen deze immers gelijk blijven. Let wel: voor alle posten behalve de verzamelpost ‘Activiteiten’ en de post ‘Voor volgend bestuur’, is dit getal een maximum. Een lager percentage aan die posten uitgeven, is toegestaan en zal zelfs worden nagestreefd. De winst die hierop eventueel nog wordt behaald, zal ten goede komen aan de verzamelpost ‘Activiteiten’, omdat de leden daar het meest direct van profiteren, en aan de post ‘Voor volgend bestuur’, omdat een geleidelijke opbouw van dat bedrag het mogelijk maakt voor besturen om alvast bij te dragen aan / te sparen voor een budget voor de viering van het Lustrum in het vijfde bestaansjaar van SOG.
Administratieve uitgaven Onder deze post vallen de kosten van de notaris, de zakelijke bankrekening, de verzekering en de website. De relatief hoge notariskosten zijn dit bestuursjaar onvermijdelijk in verband met de verplichte statutenwijziging om de nieuwe lidmaatschapssoort officieel te registeren. Dit is dus een relatief grote post, maar zal in toekomstige jaren slechts sporadisch voorkomen. De bankkosten bestaan uit het hebben (vaste kosten) en gebruiken (variabele transactiekosten) van een zakelijke bankrekening bij de ING bank. De verzekeringskosten bestaan uit de jaarpremie van een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA), tevens van de ING. Voor de website worden dit jaar geen kosten gemaakt, omdat het bestuur van vorig jaar reeds drie jaar vooruit heeft betaald.

PR-kosten
De PR-kosten bestaan uit bedrukte bestuurskleding (een t-shirt en een hoodie), PR materialen voor activiteiten en werving van aankomende studenten (posters, flyers, verenigingsblad, etc.) en bedankjes voor personen die zich op enigerlei wijze voor SOG inzetten.

EJK 2016
Zoals hierboven reeds genoemd, heeft het EJK een speciale plaats in deze begroting. De kamplocatie inclusief catering zal volledig worden gedekt door de deelnemersbijdrage. Daarom zijn deze uitgaven niet meegenomen in het totaalbedrag aan de zijde CREDIT, omdat dit een vertekend beeld kan geven van (de verdeling van) de uitgaven. EJK-kosten die wel uit het algemene budget worden betaald, zijn kosten voor extra boodschappen en materialen.

Activiteiten
Dit is de grootste post op de begroting aan de creditzijde. Hiervoor is bewust gekozen, omdat de grootste inkomstenbron de ledencontributie is en SOG wil dat het grootste deel daarvan ook weer direct bij de leden terecht komt in de vorm van kwalitatief goede (voor leden voornamelijk gratis) activiteiten. Daar is een relatief groot budget voor nodig. Een kwart van het budget zal worden besteed aan een activiteit aan het einde van het studiejaar, waar de actieve leden worden bedankt voor hun inzet. Deze activiteit is alleen toegankelijk voor actieve leden en zal volledig door SOG worden betaald.

Contributiekortingen
De bestuursleden van SOG zetten zich ruim een jaar lang geheel vrijwillig in voor de vereniging. In ruil daarvoor zijn zij in dat jaar vrijgesteld van het betalen van contributie. Enkele andere leden die zich, tevens vrijwillig, op expectionele wijze voor SOG inzetten (bijvoorbeeld de leden van de Kascontrolecommissie en de Infiltranten), ontvangen een korting van 50% op hun lidmaatschap. Alle verleende kortingen worden in deze post vermeld.

Onvoorziene kosten
Deze post is begroot op de gebruikelijke 10% van de totale begroting.

Voor volgend bestuur
Deze post is begroot op het minimale bedrag van €500,- (omgerekend naar procenten op basis van het huidige begrote totaalbedrag aan de debetzijde) dat ieder bestuur aan haar opvolgers dient door te geven.