Halfjaarlijks verslag 2018-2019

Halfjaarlijks verslag 2018-2019

Presentatie

Voor u ligt het halfjaarlijks verslag van het vijfde bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG), voor het verenigingsjaar 2018-2019.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D en is erkend door de Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Inhoudsopgave:

Voorwoord

1 Huidige stand van zaken

1.1 Leden

1.2 Doelstellingen

1.3 Noemenswaardige gebeurtenissen

2. Bestuur 2018-2019 

2.1 Bestuursfuncties & -leden

2.2 Bestuursbezigheden

3. Commissies 2018-2019

3.1 Overzicht resultaten & doelen Activiteitencommissie

3.2 Overzicht resultaten & doelen Kampcommissie

3.3 Overzicht resultaten & doelen Internationale commissie

4. Kasstromenoverzicht

4.1 Kasstromenoverzicht per post

4.2 Toelichting posten

4.3 Begroting financiële steun IGT&D 2019

4.4 Halfbalans SOG

Voorwoord

Het vijfde bestuur van Studievereniging Opleidingen Gebarentaal, SOG, heeft haar eerste half jaar achter de rug. Wat ging dat snel! We zijn druk bezig geweest met onze persoonlijke doelen, de jaardoelen van SOG en de speciale lustrumdag van 7 maart.
We hebben elkaar goed leren kennen en zijn nu goed op elkaar ingespeeld.
Ons ledenaantal is flink gestegen en hier zijn wij erg trots op. We hebben allemaal het gevoel dat het lekker loopt en we hebben goed vertrouwen en zin in de tweede helft!

Leonie Eggink

Voorzitter SOG 2018-2019

1. Huidige stand van zaken

1.1 Leden

Op 04-03-2019 telde SOG 106 betalende leden, waarvan 89 studenten van het IGT&D uit verschillende studierichtingen en 17 externe leden (hier vallen o.a. docenten en minorstudenten onder).

1.2 Doelstellingen

In het beleidsplan 2018-2019 heeft het bestuur naast de drie verenigingsdoelstellingen een viertal doelstellingen geformuleerd specifiek voor dit studiejaar:

1. Tijdens dit bestuursjaar creëren wij meer bekendheid over SOG onder docenten en (aankomende) studenten.

Dit bereiken wij door onder andere op open dagen, meeloopdagen en studiekeuzecheckdagen met informatiekramen te staan en door docenten kennis te laten maken met SOG en haar bestuursleden.

Tijdens de opendagen hebben we met een SOG-kraam gestaan en heeft de voorzitter tijdens het algemene informatie-praatje over de opleiding over SOG verteld. In overleg met onze contactpersoon vanuit het IGT&D gaan we tijdens de meeloopdagen en studiekeuzecheckdagen niet met een kraam staan maar zal de voorzitter een informatief praatje houden over SOG.
Het bestuur heeft aan het begin van het schooljaar gevraagd of wij tijdens een teamdag van de docenten iets mochten vertellen over SOG en dit is gebeurd. De commissaris onderwijs heeft een presentatie gegeven over wie wij zijn en wat wij doen.
Het bestuur heeft aan het begin van het schooljaar twee keer actief leden geworven. Hierbij gebruikten we een tafel met o.a. SOG-promotie materiaal. Behalve meer leden levert dit ook meer zichtbaarheid en bekendheid op.

2. Tijdens bestuursjaar 2018-2019 gebruiken wij directe en duidelijke communicatie tussen bestuur, commissies, leden en niet leden over SOG-evenementen.

Om de opkomst bij SOG-evenementen te vergroten vinden wij het belangrijk om tijdig volledige informatie te leveren aan onze doelgroep. Dit willen wij bereiken door het inzetten van Social Media, een nieuwsbrief, filmpjes op de 4e e verdieping en klassenvertegenwoordigers.

De website is ge-updated, er is nieuw leven in ons Instagram-account geblazen, er zijn al twee nieuwsbrieven uit, we hebben een klassenvertegenwoordigers app aangemaakt waardoor wij makkelijk info in de klassen kunnen verspreiden en er is voor bijna elke activiteit ook een filmpje gemaakt voor de 4e verdieping.

3. Dit jaar organiseren wij in verband met het 5-jarig bestaan van SOG, activiteit(en) om te vieren en terug te kijken naar wat SOG afgelopen jaren heeft behaald.

Dit doen wij door activiteiten te organiseren die zowel informatief als amuserend zijn. Op deze manier benadrukken wij het belang van SOG vanaf de oprichting voor alle (alumni)leden en algemeen belangstellenden.

We hebben natuurlijk onze lustrumdag net achter de rug. Met informatieve en amuserende lezingen, panelbijeenkomsten en workshops was dit een zeer geslaagde dag. Het terugkijken gebeurd vooral via een fotoboek waar we nu mee bezig zijn. Het streven is om deze tijdens het eindfeest af te hebben, zodat leden deze kunnen inkijken en kunnen beslissen of ze er eentje willen aanschaffen.

4. Dit jaar breiden wij ons netwerk uit binnen de Hogeschool Utrecht en de Dovengemeenschap.

Dit bereiken wij, door in samenwerking met verschillende instanties voor doven en slechthorenden, activiteiten te organiseren.

Door de lustrumdag hebben we o.a. contact gelegd met dovenschap en gebarencentrum en daarnaast ook met diverse andere doven die een eigen bedrijf hebben (theaterlessen en fotografe). Maar het is nog niet zo dat wij samen met hen een activiteit hebben georganiseerd.

1.3 Noemenswaardige gebeurtenissen

Per 8 maart maakt Shirley Brekelmans geen deel meer uit van het bestuur. Shirley heeft half februari aangegeven dat ze haar plaats in het bestuur niet gecombineerd krijgt met haar studie en werk. We hebben in overleg afgesproken dat ze in het bestuur bleef tot en met de lustrumdag en dat we daarna haar taken van haar zouden overnemen. Hanna Harinck, de penningmeester, is nu behalve penningmeester ook vicevoorzitter.

2. Bestuur 2018-2019

2.1 bestuursfuncties & -leden

Het SOG bestuur 2018-2019 bestaat nu uit 6 leden met de volgende functies:

Voorzitter
Secretaris intern 
Secretaris extern                                 Penningmeester                                 
Commissaris Activiteiten                      
Commissaris Onderwijs                        

Leonie Eggink
Evelien Kremer
Dorieke van Luit
Hanna Harinck
Jytte Leenders
Zoë van der Grijp

De samenwerking tussen de bestuursleden verloopt nu voorspoedig.

2.2 Bestuursbezigheden

Hieronder staat per bestuurslid aangegeven in hoeverre de aan diegene opgelegde bestuurstaken tijdens de eerste helft van het studiejaar zijn uitgevoerd. Dik gedrukt betekent dat het goed gaat, schuingedrukt betekent dat er verbetering in zit en gewoon betekent dat het niet goed gaat of niet gedaan is.

Voorzitter: Leonie Eggink
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging
c. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen
d. Stimuleren en motiveren van de Dagelijks Bestuursleden en hun taken bijhouden
e. Voorbereiden en voorzitten van ALV’s
f. Schrijven van het beleidsplan, de voortgangsrapportage (het halfjaarlijks verslag) en het jaarverslag
g. Contact onderhouden met de HU en het IGT&D
h. Contactpersoon voor de OSHU en bijwonen van het maandelijkse koepeloverleg
i. Organiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s
j. Coördineren opendagen/avonden
k. Bijwonen diplomering vanuit SOG
l. Contactpersoon Internationale Commissie

Tot nu toe loopt alles voorspoedig. Ik heb terug gekregen van mijn medebestuursleden dat de vergaderingen soms te vol zitten en dat een pauze tijdens de vergadering wenselijk is. Dat heb ik inmiddels geïmplementeerd. Ook mag ik soms wat meer van mezelf laten zien (iets meer ‘Leonie’, en iets minder ‘voorzitter’). Hier werk ik aan.

Vicevoorzitter: Shirley Brekelmans (inmiddels uit bestuur)
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Assisteren en (indien nodig) vervangen van de voorzitter bij vergaderingen en verenigingstaken.
c. Zorgen voor de bestuur- en commissie BHV-bevoegdheid
d. Zorgdragen voor het lustrum-fotoboek

De vicevoorzitter probeerde zo vaak mogelijk bij de vergaderingen te zijn, maar dit lukt niet altijd. Vaak moest ze werken of had ze andere verplichtingen. Toen de voorzitter niet zelf bij een open dag aanwezig kon zijn, heeft de vicevoorzitter haar taken deze dag overgenomen, dit was heel prettig. De vicevoorzitter was erg druk met haar werk en haar opleiding waardoor ‘SOG-dingen’ erg laag op haar prioriteitenlijstje stonden. Dit zorgde ervoor dat haar taken heel lang bleven liggen en soms helemaal niet werden gedaan. Er is bijna niets gedaan voor het fotoboek en ook de BHV-cursussen zijn lang blijven liggen, nu zit hier wel progressie in, maar is het nog niet helemaal duidelijk wie wanneer een (herhalings-)cursus heeft. Ik denk dat de vicevoorzitter de juiste beslissing heeft genomen door uit het bestuur te stappen en meer tijd voor zichzelf te nemen. Ik wil haar bedanken voor het afgelopen halfjaar.

Secretaris intern: Evelien Kremer
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Beheren bestuurs/ en commissies Dropbox/drive
c. Zorgdragen voor de ledenadministratie
d. Notuleren van de vergaderingen en de notulen op de drive
e. Maken van Pr-materiaal en actief contact met de commissies hierover
f. Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie
g. Opstellen en verzenden van de nieuwsbrief

Ik ben erg blij met onze secretaris intern. De notulen zien er netjes uit en staan altijd dezelfde dag nog op de drive. Ze maakt samen met de sectetaris Extern de nieuwsbrief en die zijn een plezier om te lezen. Ze heeft het een periode erg druk gehad met haar minor, maar zelfs dan weet ze tijd te maken om haar SOG-taken uit te voeren. Ze is heel vrolijk, eerlijk, een held in het opstellen van een mail en een harde werker.

Ze helpt me ook bij vergaderingen om de structuur erin te houden. Soms lopen onderwerpen in elkaar over en zij zorgt ervoor dat we het overzicht houden. ‘Het maken van PR-materiaal en actief contact met de commissies hierover’ is eigenlijk niet aan de orde. De commissies maken zelf filmpjes en/of posters en de secretaris extern beheerd de facebookpagina dus de secretaris intern hoeft hier eigenlijk niets aan te doen.

Secretaris extern: Dorieke van Luit
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Bijhouden website en Facebook/Instagram
c. Contactpersoon kampcommissie
d. Coördineren filmjes op het scherm op de 4e
e. Maken van Pr-materiaal en actief contact met de commissies hierover
f. Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie
g. Opstellen en verzenden van de nieuwsbrief

Ik ervaar het als zeer prettig om met de secretaris extern samen te werken. De secretaris intern en de secretaris extern vormen samen een goed team. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en werken heel goed samen. Ze maken samen de nieuwsbrief (altijd leuk om te lezen) en stemmen veel zaken onderling af, zonder dat ik mij hier mij hoef te bemoeien. Het is als voorzitter heel prettig dat dit zij zelf initiatieven nemen en dat ze zo’n zelfstandig team zijn. Het puntje ‘maken van PR-materiaal en actief contact met de commissies hierover’ is schuin gedrukt omdat de commissies zelf hun PR-materiaal maken, dus hier hoeft de secretaris Extern niets aan te doen, wél houdt ze actief contact met de commissies om al hun pr-materiaal te promoten via Facebook en Instagram.

Ze brengt veel humor in het bestuur en haar enthousiasme is aanstekelijk!

Penningmeester: Hanna Harinck
a. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Beheren van de verenigingskas
c. Zorgdragen voor de financiële administratie en afhandelen van declaraties
d. Bijhouden van het kasstromenoverzicht
e. Opstellen van financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV
f. Contact onderhouden met de Kascontrolecommissie en de Penningmeesters van de commissies
g. Werven van nieuwe sponsoren en contact onderhouden met bestaande sponsoren
h. Verantwoordelijk voor verkoop en bijhouden van promo-materiaal/Alpine oordopjes

Het was in het begin wat rommelig voor onze penningmeester (o.a. late overdracht van de vorige penningmeester) en ze was wat zenuwachtig vanwege het ingewikkelde systeem. Inmiddels heeft de penningmeester alles netjes op orde. Alleen het kasstromenoverzicht was nog wat onduidelijk maar ze heeft contact opgenomen met de vorige penningmeester en dit zo zelf keurig opgelost (vandaar dat ‘Bijhouden van het kasstromenoverzicht’ schuingedrukt staat). De penningmeester heeft mij ook heel erg geholpen met het maken van een begroting voor de lustrumdag en onze subsidieaanvraag bij OSHU. Het werven van nieuwe sponsoren is op het moment niet aan de orde. Het is moeilijk om te bedenken wie een goede sponsor zou kunnen zijn. Wij zoeken nu, waar mogelijk, per activiteit een sponsor. De penningmeester heeft contact onderhouden met Alpine. Onze penningmeester is secuur, werkt hard, heeft hart voor SOG en kan soms heerlijk assertief uit de hoek komen. Onze penningmeester is een aanwinst voor het bestuur en ik waardeer al haar werk zeer.

Commissaris Activiteiten: Jytte Leenders
a .Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
b. Voorzitter van de Activiteitencommissie en gang van zaken terugkoppelen aan het bestuur
c. Coördineren van acties tijdens de Kick-off Dag
d. Organiseren van een bedankactiviteit voor de actieve leden

Onze commissaris activiteiten is een hele lieve en vrolijke dame. Ik heb haar ook op persoonlijk vlak enorm zien groeien het afgelopen jaar. Ik ben erg trots op haar. Het coördineren van zowel de Kick-off als de bedankactiviteit is nog niet aan de orde geweest, maar hier heb ik wel vertrouwen in. De commissaris heeft aangegeven dat ze hier binnenkort al mee wilt beginnen, dus ze is mooi op tijd! Ze is een goede voorzitter van de activiteitencommissie. Aan het begin van het jaar heeft ze een mooie jaarplanning gemaakt met alle activiteiten en wie waar verantwoordelijk voor is. De activiteiten commissie neemt soms veel tijd in beslag en soms is het lastig om alle de kleine wissewasjes in goede banen te leiden.

De commissaris activiteiten was ook erg druk bezig met het organiseren van de lustrumdag en daardoor is het soms lastig om het overzicht van de activiteiten commissie te houden. Dit heeft ze tijdig aangegeven en aan het bestuur hulp gevraagd voor het organiseren van het lustrum-/eindfeest. Mede door deze integere houding heb ik het volste vertrouwen in haar.

Commissaris Onderwijs: Zoë van der Grijp
a. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
b. Organiseren en coördineren van de onderdompeling (BA en minor)
c. Coördineren van acties m.b.t. aankomende studenten zoals de meeloopdag en de matchingsdag
d. Coördineren van oefententamens
e. Coördineren van acties tijdens Allerhande festival
f. Contactpersoon voor IGT&D docententeam

Onze Commissaris is vrolijk, energiek, zelfstandig en pakt haar taken altijd heel serieus op. Ze is een hele goede commissaris Onderwijs. Tijdens de vergadering wil ze soms de net besproken taken direct (in de vergadering) uitvoeren (denk aan emails oid.). Dit is niet altijd even handig, maar in overleg komen we hier altijd uit. Net als de andere bestuursleden heeft ook onze commissaris onderwijs het druk met haar eigen studie. Ondanks dat heeft zij de onderdompeling voor de minor georganiseerd, hard gewerkt aan de lustrumdag en houdt zij goed contact met de docenten. De commissaris onderwijs is een hele harde werker en neemt soms te veel hooi op haar vork. Ik vind het mooi om te zien dat ze het afgelopen halfjaar heeft geleerd om ‘nee’ of ‘sorry, dit is niet mijn taak’ te zeggen. Mijn complimenten hiervoor, hierin is ze enorm gegroeid. Samen met onze contactpersoon vanuit het IGT&D heeft ze een hele nieuwe opzet gemaakt voor de komende onderdompelingen. Door deze opzet is de onderdompeling voor de deelnemers prettiger en is de onderdompeling ook inhoudelijk nog sterker. Ik heb het volste vertrouwen in de onderdompeling van komende september.

Het AHF is nog niet aan de orde geweest, dit komt het komende half jaar. Het IGT&D heeft aan het begin van dit schooljaar ter kennisneming gegeven dat SOG geen oefententamens meer mag houden. Vandaar dat deze taak niet is uitgevoerd.

3. Commissies 2018-2019

3.1 Overzicht resultaten & doelen Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat dit studiejaar uit negen leden inclusief de voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een secretaris, een notulist en een penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De Activiteitencommissie heeft in de eerste helft de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Kroegentocht
 • Halloween avond
 • SinterSOG
 • Kerstontbijt
 • Bezoek aan de Efteling
 • Halfjaarsborrel
 • Valentijnsactie
 • Een etentje vooraf GCU
 • Weekendje weg

Er zijn in het eerste half jaar twee leden uit de activiteitencommissie gestapt. Voor hen was het toch te veel werk en zij kozen ervoor om zich meer op hun schoolwerk te focussen. Er is een goede taakverdeling binnen de activiteiten commissie en er worden mooie activiteiten verzonnen en gepland. We zijn erg blij dat het zo goed verloopt en hebben vertrouwen in het komende half jaar.

Op de planning voor het komende half jaar staat onder andere nog een lezing ‘gebarentaal als jongerentaal’, een panelbijeenkomst voor docent-studenten NGT en natuurlijk het lustrum-/eindfeest.

3.2 Overzicht resultaten & doelen Kampcommissie

De Kampcommissie bestaat dit studiejaar uit 7 leden. Zij zijn een zelfstandige commissie en hebben dit een  contactpersoon binnen het bestuur. Voor de kampcommissie is dit de secretaris extern uit het dagelijks bestuur. Verder hebben de commissieleden bij de start zelf een voorzitter, secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een training gekregen van de voorzitter, secretaris en penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De Kampcommissie heeft in de eerste helft van het bestuursjaar regelmatig vergaderd en de volgende stappen in de organisatie van het EJK 2019 al ondernomen:

 • Kiezen en reserveren van kamplocatie
 • Activiteiten gepland
 • Het rooster gemaakt

De kampcommissie wordt uiteraard veel actiever in de tweede helft van het bestuursjaar, met name naarmate de twee Matchingsdagen (juni), de Onderdompelingsweek (september) en het EJK (september) zelf dichterbij komen. In het komende half jaar zullen zij onder andere de infiltrant kiezen, deelnemers gaan werven en alle materialen verzorgen.

3.3 Overzicht resultaten & doelen Internationale Commissie

De Internationale Commissie bestaat in haar derde jaar uit vijf personen. De internationale commissie is een zelfstandige commissie en heeft een contact persoon binnen het bestuur. Voor de internationale commissie is dat de voorzitter uit het dagelijks bestuur. Dit jaar is het zo dat de contact persoon ook deel uitmaakt van de Internationale Commissie. Verder hebben de commissieleden zelf een secretaris uit hun midden gekozen. Deze heeft een training gekregen van de secretaris uit het Dagelijks Bestuur. De voorzitter en penningmeester van vorig jaar zijn aangebleven en hadden dus geen training nodig.

De Internationale commissie heeft al geregeld vergaderd en heeft  in oktober al een studiereis naar Manchester en Preston gemaakt. Op de planning staat nog een korte reis naar Antwerpen. Deze zal in de meivakantie plaatsvinden.

Behalve het organiseren van reizen houdt de Internationale Commissie zich ook bezig met andere internationale zaken. Zo heeft de voorzitter een gesprek gehad met Lisanne Houkes over hoe we de banden met het International Office kunnen versterken. We willen buitenlandse reizen toegankelijker maken en het dus voor studenten makkelijker maken om zich te ontwikkelen in het buitenland.

Wanneer er buitenlandse gasten zijn op onze school proberen wij hier ook tijd voor vrij te maken om met hen in gesprek te gaan. Dit lukt niet altijd aangezien wij dit soms zeer kort van te voren horen. Dit jaar heeft de Internationale Commissie al een gesprek gehad met een docent uit Finland en een tolk uit Hongarije.

De voorzitter van de Internationale Commissie heeft aangegeven dat het te druk voor haar is om deze commissie met haar opleiding te combineren. Ze blijft aan als voorzitter tot en met de reis naar Antwerpen en stapt daarna uit de commissie. De commissie moet nog bepalen wie dan het voorzitterschap overneemt.

4. Kasstromenoverzicht

4.1 Kasstromenoverzicht per 10 maart 2019 

Hieronder staat het kasstromenoverzicht van SOG op 10 maart 2019. Na de tabel volgt in 4.2 een toelichting per post. 

4.2 Toelichting posten 

Inkomsten

Contributie leden 
De ledencontributie voor IGT&D-leden van SOG voor het verenigingsjaar 2018-2019 is vastgesteld op €20,00 per lid. Voor externe leden is de ledencontributie vastgesteld op €10,00 per lid. In de begroting werd een schatting gemaakt van een totaalbedrag van €1500,00 aan inkomsten door ledencontributie.
Het totaalbedrag van de binnengekomen contributie bedraagt €1910,00. Dit bedrag is, zoals te zien is in het overzicht, opgedeeld in twee delen. Het ontvangen bedrag van inschrijvingen voor 20-09-2018 (boekjaar 2017-2018) is €1210,00. Het tweede deel is de ontvangen contributie na 20-09-2018 (boekjaar 2018-2019). Dit is een bedrag van €700,00
Het totaalbedrag is opgebouwd uit de contributie van 83 IGT&D studentleden en 25 externe leden.

Fondsen/sponsoren 
SOG heeft voor de post fondsen/sponsoren in de begroting een bedrag van €500,00 vastgesteld. Dit is van de vergoedingen die we krijgen van het IGT&D.
Aan het begin van het bestuursjaar zijn we in gesprek geweest met het IGT&D over sponsoring. Helaas kunnen ze ons geen vast bedrag geven, maar we kunnen wel declaraties indienen met een totaalbedrag van €2500 per kalenderjaar. Het binnengekomen bedrag van het IGT&D tot nu toe is €756,72. Dit zijn declaraties die we in kalenderjaar 2018 hebben gedaan voor de onderdompelingsweek, het lustrum item en promotiemateriaal. Voor het kalenderjaar 2019 kunnen we nog de volle €2.500 declareren.
Naast de inkomsten vanuit de IGT&D hebben we ook een eenmalige bijdrage van de OSHU ontvangen, dit bedraagt €500,00 en is vrij te besteden.
In december hebben we een kerstbrunch voor leden gehouden. Om deze gratis toegankelijk te maken heeft de Albert Heijn ons gesponsord door de bestelde boodschappen te schenken.

Product verkoop 
De begroting van de verkochte producten is vastgesteld op €270. SOG heeft tot nu toe twintig paar Alpine oordoppen verkocht wat het werkelijk verdiende bedrag momenteel op €196,00 zet.
De verkoop van draagtasjes loopt niet zo hard. Tot nu toe hebben we er zes verkocht, waarvan vijf aan de commissies voor €1,50. De inkomsten van de verkochte tasjes zijn €9,50.
De totale inkomsten van de productenverkoop is op dit moment €205,50

Kampcommissie 
Er zijn nog geen inkomsten voor de kampcommissie geweest. Dit komt pas aan de orde tijdens de tweede helft van het verenigingsjaar. 

Activiteitencommissie 
De inkomsten van activiteiten is begroot op €300,00. Momenteel ligt dit bedrag veel hoger, namelijk op €1211,60. Dit komt omdat we met een groep van 58 personen naar de Efteling zijn geweest. De deelnemersbijdrage van deze activiteit was €14,00. Het totale bedrag was dus €812,00, maar is uitgegeven aan de entree van de Efteling.
Als eerste activiteit hadden we de Halloween-pizza avond. Voor leden was de deelnemersbijdrage €3,00 en voor niet leden €6,00. Eén deelnemer heeft €1 betaald. Dit was omdat zij allergieën heeft en daarom niet mee kon eten. De totale inkomsten voor die avond waren €79,00. 
Daarnaast hebben we een kroegentocht gedaan. De deelnemersbijdrage hebben we niet op de SOG-rekening laten storten maar op de rekening van één van de leden van de activiteitencommissie, zodat deze tijdens de avond de drankjes kon betalen zonder met veel contant geld over straat te hoeven of de SOG-pinpas te moeten gebruiken. Eén lid had de deelnemersbijdrage echter wel op de SOG-rekening gestort. Daarom zie je op het overzicht €8,00 inkomsten bij de kroegentocht. Ook het overgebleven geld van €6,65 zie je staan bij de inkomsten.
Over een aantal weken hebben we een weekendje weg naar het Liever Sportiever volleybaltoernooi op de agenda staan. Een aantal leden heeft hiervoor al betaald. Deze inkomsten daarvan zijn €300,00
De inkomsten van de Valentijnsactie waren €25,50. 

Internationale Commissie 
De begrote inkomsten voor de internationale commissie staat op €2.000,00. In dit bestuursjaar is er een reis naar Manchester-Preston geweest. De inkomsten voor deze reis zijn echter al in het bestuursjaar 2017-2018 binnengekomen. Daarom zie je op het overzicht geen deelnemersbijdrage.
Wel was er een bedrag van €645,51 over van het voorschot van €1.000,00. Daarom zie je dit bedrag bij de inkomsten staan.

Overig 
De ontvangen rente op 1 januari 2019 is €0.35. Ook hebben we lege flessen teruggebracht naar de supermarkt. Daarvoor hebben we €2,00 ontvangen.

Uitgaven

Administratieve uitgaven 
De administratieve kosten zijn dit verenigingsjaar begroot op €175,00. Tot op heden is hier €166,89 aan uitgegeven. Dit komt voort uit de transactiekosten voor de zakelijke betaalrekening van de ING en de betaling van de verzekering.

PR-kosten 
De kosten voor deze post komt voort uit de PR-kosten voor de diplomering en de visitekaartjes. De kosten hiervan waren €64,77. Daarnaast ging Pieter Bodbijl met pensioen en omdat hij SOG-lid is (en uiteraard moet blijven) hebben we hem een bloemetje gegeven. Het totaal aan PR-kosten is €74,76.

Product inkoop 
Er is €273,28 (30 paar à €7,33, verzendkosten en 21% btw) uitgeven aan het inkopen van Alpine PartyPlugs. De voorraad van de Alpine Party plugs is 15 paar

Kampcommissie 
Voor het EJK 2019 worden kosten gemaakt voor de locatie met catering, boodschappen en materialen. De kosten voor de locatie met catering worden volledig gedekt door de deelnemersbijdrage. Tot nu toe is voor de locatie een eerste aanbetaling gedaan van €841,23. Het bedrag dat in de andere twee termijnen betaald zal worden is €1562,27. Dit staat bij crediteuren in het KSO. De boodschappen, materialen en reiskosten van de kampcommissieleden worden door SOG betaald. Deze uitgaven zijn nog niet gedaan; dit zal pas later in het bestuursjaar gebeuren. 

Activiteitencommissie 
Voor de activiteitencommissie is een bedrag begroot van €800,00 voor de activiteiten en €230,00 voor de bedankactiviteit.
Het uitgegeven bedrag is op dit moment €1913,84. Dit ligt hoger dan verwacht omdat we, zoals al beschreven bij het kopje inkomsten, naar de Efteling zijn geweest.
Voor Halloween hebben we aan pizza’s, versieringen en de film €88,84 uitgegeven.
Bij de kroegentocht staat €12,00 aan gemaakte kosten. Daarvan is €8,00 het geld dat verkeerd overgemaakt was door één van de leden. De overige €4,00 was omdat één van de leden het verkeerde bedrag over had gemaakt naar het commissielid die het geld verzamelde.
De uitgaven voor SinterSOG waren €12,20. Dit was voor eten, drinken, versieringen en dobbelstenen.
Voor de kerstbrunch werd het eten gesponsord door de Albert Heijn. Dit moest alleen wel opgehaald worden met de auto. Ook moesten er papieren bordjes, bekers, servetten en glutenvrije producten gekocht worden. In totaal waren de kosten voor de kerstbrunch, dus benzine en boodschappen, €48,34.
Voor het weekendje weg is al een aanbetaling gedaan van €383,36 voor de locatie. Voor deelname aan het volleybal toernooi is een bedrag van €60,00 betaald. Dit maakt een totaal van €443,36 aan uitgaven tot nu toe voor het weekendje weg.
Aan het begin van het kalenderjaar hadden we een borrel. Voor de leden werd het eerste drankje betaald. Dit bedrag is €37,35.
Voor Valentijn hebben we foto’s per post verstuurd. De kosten van de postzegels en de foto’s waren €24,28.
Als laatste de kickoff dag en de onderdompelingsweek. De kosten die voor de kickoff dag gemaakt zijn waren voor de workshop fingerdancing. Dit bedrag is €81,16.
De uitgaven voor de onderdompelingsweek bestaat uit de workshop beweging & expressie (€106,06) en andere benodigde materialen. Dit bedrag is €110,31.

Lustrum
Voor het lustrum hadden we een aparte pot van €1500. De uitgaven tot nu toe zijn €892,40. Dit is uitgegeven aan materialen voor de lustrumdag zoals bedankjes voor de medewerkers, een lustrum item en boodschappen voor de borrel.

Internationale Commissie 
De internationale commissie heeft uitgaven gedaan in Manchester. Hiervoor hebben zij een voorschot gekregen van €1.000. Verder hebben ze nog prijsjes en bedankjes gekocht voor een bedrag van €68,11. Ook hebben ze een bestelling gedaan voor SOG-tasjes voor €6,00 Van de reis was nog geld over. Dat bedrag is verdeeld over het aantal deelnemers. Het totaal aan de deelnemers teruggegeven bedrag is €1.028,11. 

Overig 
Er is €583,28 betaald aan een crediteuren van bestuursjaar 2017-2018. De crediteuren bestaan uit kosten van de kickoff-dag, laatste betaling voor de kamplocatie 2017-2018 en de bedankactiviteit. We hebben een nieuw geldkistje gekocht (€23,17) en een overzicht aangevraagd van de KvK (€2,30). Daarmee komt het bedrag van de uitgegeven overige uitgaven op €608,75.
Het laatste onderdeel van de overige kosten zijn de crediteuren. Het bedrag van €1562,27 is het bedrag dat in de toekomst nog voor de kamplocatie van 2019 betaald moet worden.

Sparen 
In de begroting staat dat er €400,00 aan het einde van dit verenigingsjaar gespaard zal worden voor het vieren van een lustrum. Dit is nog niet in het kasstroomoverzicht opgenomen maar het ziet er nu naar uit dat dit spaarbedrag haalbaar zal zijn aan het einde van het bestuursjaar 2018-2019, omdat we meer inkomsten hebben dan begroot. De extra inkomsten zijn de onverwachte gift van €500 van de OSHU en inkomsten van leden die hoger is dan verwacht. 

4.4 Halfbalans SOG 

Op de onderstaande tabel is de huidige financiële staat van de vereniging terug te zien. 
Hier is te zien dat SOG aan het begin van het verenigingsjaar 2018-2019 €5991,81 in bezit had (20-09-2018) en hoeveel geld SOG momenteel (10-03-2018) €3060,46 in bezit heeft. 
Tevens is te zien dat SOG momenteel geen openstaande debiteuren (SOG moet nog ontvangen) of crediteuren (SOG moet nog betalen) heeft.