Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017

Presentatie

Voor u ligt het jaarverslag van het derde bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2016-2017.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1, Eindstand der zaken

1.1 Leden

1.2 Doelstellingen

2, Bestuur 2016-2017

2.1 Bestuursfuncties & -leden

2.2 Bestuursbezigheden

3, Commissies 2016-2017

3.1 Overzicht resultaten & doelen per commissie

4, Kasstromenoverzicht

4.1 Eindafrekening op 27 september 2017

4.2 Toelichting posten

Voorwoord

Dit bestuursjaar hebben wij als vereniging echt onze stem laten horen binnen het IGT&D, de HU en de dovencultuur. We hebben meer samengewerkt met anderen verenigingen vanuit het werkveld en /of de dovengemeenschap zelf.

In dit verslag staat een overzicht, uitleg en verantwoording van alle activiteiten en andere gebeurtenissen in en om de vereniging van het afgelopen bestuursjaar en wordt tevens financiële verantwoording afgelegd door het bestuur.

Wij hopen dat alle leden oud zowel als nieuw dit jaar positief hebben ervaren en komend jaar mee willen denken en werken aan een nog mooier jaar!

Roosmarijn Wildenburg

Voorzitter 2016-2017

1. Huidige stand van zaken

1.1 Leden

Op 2 oktober 2017 had SOG in totaal 66 betalende leden, waarvan 63 student- IGT&D leden uit verschillende studierichtingen en 3 externe leden. Hieronder staat een overzicht.

Student IGT&D ledenExterne ledenTotaal aantal leden
63366

1.2 Doelstellingen

In het beleidsplan had het bestuur een drietal doelstellingen geformuleerd voor dit bestuursjaar:

1. SOG heeft tot doel om meer activiteiten te organiseren die directer aansluiten op het curriculum. Zo kunnen de leden profiteren van een activiteit die hen ondersteunt bij het begrijpen van de lesstof.

We kunnen zeggen dat SOG nog steeds veel te leren heeft op dit gebied. Hoewel het contact met de docenten en het management zeker gegroeid is ten opzichte van vorige bestuursjaar is er vanaf de halfjaarlijkse ALV niet veel veranderd in de activiteiten die wij aangeboden hebben. De activiteiten passen zeker bij de opleiding maar zijn niet zozeer curriculum gebonden.

2. SOG heeft verder tot doel om de binding tussen de studenten en de opleiding te verbeteren. Dit willen wij doen door activiteiten te organiseren die deze binding positief beïnvloeden. Hierdoor willen wij studenten stimuleren om na hun opleiding alumni-lid te worden en zo in contact te blijven met de opleiding.

Om de binding tussen de huidige studenten te vergroten, heeft de activiteitencommissie meerdere informele activiteiten georganiseerd, zoals het EJK, SinterSOG en etentjes voor zowel de minor als de bachelor (en AD) studenten. Omdat er momenteel nog geen alumnileden zijn die in hun studententijd SOG actief hebben meegemaakt, is er nog geen inzicht in hoe dit het aantal alumnileden zal beïnvloeden.

3. SOG heeft ook tot doel om meer contact te leggen met andere studieverenigingen en goed contact te behouden met de OSHU. In deze contacten kunnen wij veel van anderen leren en nieuwe ideeën opdoen om SOG tot een nog sterkere vereniging te maken.

Dit doel is zeker behaald. SOG heeft veel contact met de OSHU en ook met andere studieverenigingen in Utrecht. Ook gaat een aantal bestuursleden maandelijks naar het OSHU-koepeloverleg en zijn een aantal constitutieborrels door bestuursleden bezocht. Daarnaast maakt het bestuur actief gebruik van de bestuursondersteuningdie door de HU geboden wordt.

2. Bestuur 2016-2017

2.1   Bestuursfuncties & -leden

Het SOG bestuur 2016-2017 bestaat uit zeven leden met de volgende functies:

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Activiteiten
Commissaris Onderwijs
Commissaris Extern

Anouk Muller
Roosmarijn Wildenburg
Marle Smit
Amber Melaan
Nadia Kuling
Door Spruijt
Jamie Knecht

Tijdens de halfjaarlijkse ALV heeft voorzitter Anouk Muller moeten terug stappen in haar functie door medische omstandigheden en heeft zij de functie van algemeen bestuurslid aangenomen. Vice-voorzitter Roosmarijn Wildenburg heeft de functie van voorzitter overgenomen. Door Spruijt heeft het Vice-voorzitterschap naast haar taken als Commissaris Onderwijs op zich genomen. De taken die Roosmarijn al had binnen haar functie heeft zij gehouden. Een uitgebreide versie van de taken en de veranderingen is te lezen in het halfjaarlijkse verslag.

2.2   Bestuursbezigheden

Hieronder staat per bestuurslid aangegeven in hoeverre de aan diegene opgelegde bestuurstaken zijn uitgevoerd.

VOORZITTER (ROOSMARIJN WILDENBURG)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BZorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging
CVoorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen en ALV’s
DStimuleren & motiveren Dagelijks Bestuursleden
EPlannen, voorbereiden & voorzitten ALV’s
FOpstellen van het beleidsplan, de voortgangsrapportage (het halfjaarlijks verslag) en het jaarverslag (ondersteund door overige bestuursleden)
GContact onderhouden met HU, FE en IGT&D (samen met commissaris extern)
HBijwonen van het maandelijkse koepeloverleg van de OSHU
IInhoudelijk voorbereiden van bestuursweekenden en teambuilding
JPlannen, voorbereiden en voeren van bila’s+/-
KVoorzitter van de Internationale commissie
LCoördineren van open dagen, open avond, meeloopdagen en matchingsdagen
MIntroductiewebsite aankomende eerstejaars studenten coördinerenn.v.t.
NContact onderhouden met de GOC GTD, EYE en OSHU+/-
OBHV-cursus voor bestuur- en commissieleden regelen

Toelichting Voorzitter

Het is niet niks om twee functies met bij behorende taken uit te moeten voeren en het is Roosmarijn dan ook zwaar gevallen. Zij heeft wel al bijna alle taken voldaan. Bijvoorbeeld haar taken m.b.t. de aankomende eerstejaars gingen van een leien dakje en ook het opzetten en voorzitten van de internationale commissie was een eitje.

Het contact onderhouden met de studievereniging EYE is niet gelukt maar met de OSHU zeker wel zoals in de doelen te lezen. Verder is het niet gelukt om tegen het einde van het jaar met iedereen nog een BILA te voeren. Anouk heeft dit nog gedaan.

SECRETARIS (MARLE SMIT)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BZorgdragen voor de ledenadministratie
CPlannen van alle bestuursvergaderingen, ALV’s, bestuursweekenden en teambuilding
DZorgdragen voor de notulen en de verspreiding daarvan
EBijhouden van in- en uitgaande correspondentie
FBijhouden van de website en Facebookpagina’s
GOpstellen en verzenden van nieuwsbrieven en verenigingsblad
HMaken van PR materiaal
IContact onderhouden met het roosterbureau

Toelichting Secretaris

Marle heeft zich voor 100% ingezet voor SOG dit jaar. Dit is onder anderen te zien aan alle vinkjes die achter haar taken staan. Het onderhouden van de website kan nog verbeterd worden maar met de Facebook van SOG is heel veel gedaan. Het ging Marle niet altijd even gemakkelijk af om iets leuks te verzinnen voor op de pagina maar dit heeft zij tijdig aangegeven en zo hebben wij als bestuur met zijn allen een handje bij kunnen dragen.

De notulen zijn altijd optijd online gezet en netjes afgewerkt. Ook het plannen van alle vergaderingen en dergelijken, en de samenwerking daarin met de voorzitter verliep soepel.

Er zijn dit jaar heel wat strubbelingen geweest met het roosterbureau, maar Marle heeft er alles aan gedaan vanuit haar kunnen om het goed te laten verlopen.

PENNINGMEESTER (AMBER MELAAN)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BBeheren van de verenigingskas
CZorgdragen voor de financiële administratie en afhandelen van declaraties
DBijhouden van het kasstromenoverzicht
EOpstellen financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV
FContact onderhouden met Kasco & Commissiepenningmeesters
GContact onderhouden met bestaande sponsoren+/-

Toelichting Penningmeester

Amber Melaan heeft plaatsgenomen in het Dagelijks Bestuur door aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen en daar verslag te doen van de financiën van de vereniging. De kas en het kasstromenoverzicht heeft zij vanaf de zomer zeer nauwkeurig beheerd en bijgehouden. Tevens heeft zij de betalingen van de ledencontributie bijgehouden en heeft zij het declaratiesysteem voor de bestuurs- en commissieleden geoptimaliseerd en gehanteerd. Het financiële deel van dit verslag is onder anderen door haar geschreven.

Het contact met de Kasco en de penningmeesters van de commissies was meer uitgebreid dan voorgaande jaren. Naast het geven van trainingen aan de commissiepenningmeesters, heeft de Penningmeester vooral met de kampcommissie regelmatig contact onderhouden over de financiën. Ook heeft zij de Kasco geïnformeerd aan het begin van het jaar en is zij voor hen bereikbaarheid geweest voor financiële vragen.

Het contact onderhouden met de huidige sponsoren is opgepakt door de commissaris extern.

COMMISSARIS ACTIVITEITEN (NADIA KULING)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BVoorzitter van de Activiteitencommissie
CVoorzitter van de Kampcommissie
DCoördineren acties tijdens de Kick-Off Dag+/-
EOrganiseren bedankactiviteit voor actieve leden

Toelichting Commissaris Activiteiten

Nadia heeft het dit jaar niet gemakkelijk gehad in het leiden van de activiteitencommissie. Deze commissie heeft ernstige strubbelingen ondervonden en dat had als gevolg dat Nadia met veel minder mensen de taken van de activiteitencommissie heeft moeten uitvoeren. Jeffrey Bijkerk noem ik hier in het bijzonder voor zijn exceptionele inzet tijdens dit jaar als secretaris van de activiteiten commissie. Wij zijn het allen eens dat mede dankzij zijn inzet Nadia haar taken heeft kunnen uitvoeren en alles tot een zo goed mogelijk einde heeft weten te brengen.

De Kick-off Dag was dit jaar een leerpunt voor ons allen. Nadat Nadia en anderen veel afwijzingen hadden gekregen heeft zij het bestuur ingeschakeld als hulplijn. Gelukkig hebben wij met zijn allen er een goede dag van weten te maken. Nadia heeft hierin haar uiterste best gedaan.

De kampcommissie verliep uitmuntend.

COMMISSARIS ONDERWIJS (DOOR SPRUIJT)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BCoördineren van de Onderdompelingen
CCoördineren van oefententamens
DCoördineren van acties tijdens Allerhande Festival
EContactpersoon voor IGT&D docententeam
FContactpersoon voor GOC IGT&D
GTaken van de Voorzitter waarnemen bij diens afwezigheidn.v.t
    

Toelichting Commissaris Onderwijs

Door heeft als commissaris onderwijs zich dit jaar volledig gericht op een zo leerzaam mogelijke onderdompeling die voor iedereen realistisch was qua uithoudingsvermogen. Een leerpuntje voor komend jaar is hoe we de vrijwilligers (RB’s en SD’s) gaan werven. Dit jaar waren dezen schaars.

Verder zijn er altijd leerpunten maar we kunnen dit jaar met een gerust hart beginnen. Wij en dan vooral Door hebben ons uiterste best gedaan en dat was te zien.

Verder heeft zij altijd overzicht gehad over hoe het met haar taken stond en heeft zij deze prima uitgevoerd.

COMMISSARIS EXTERN (JAMIE KENCHT)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BContact onderhouden met de HU, FE en IGT&D samen met Voorzitter
CContact onderhouden met de externe samenwerkingspartners
DWerven van nieuwe samenwerkingspartners en sponsorenX
EContactpersoon alumnibeleid
FCoördineren opnames van het scherm op de 4e verdieping van de HU+/-
GContactpersoon IGT&D van het buddyprogramma+/-
    

Toelichting Commissaris Extern

Deze functie fungeerde voor Jamie vooral zo, dat zij veel van haar taken alleen en thuis kon uitvoeren. We hebben minder van Jamie gezien als dat wij zouden willen maar zij heeft altijd een adviserende en ondersteunende rol gehouden binnen het bestuur.

Jamie heeft zich dit jaar gericht op het alumni beleid en heeft daarmee stappen gezet.

Nieuwe sponsoren zoeken is dit jaar niet goed van de grond gekomen. We moeten komend jaar gaan kijken hoe we deze taak gaan invullen. Door en Jamie hebben samen het IGT&D ondersteund bij het buddyprogramma. Het is bij het IGT&D nog niet helemaal duidelijk wat onze rol daarin precies is en daardoor is er veel miscommunicatie geweest hierover. Door en Jamie hebben het beiden elke keer diplomatiek en snel opgepakt.

ALGEMEEN BESTUURSLID (ANOUK MULLER)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur+/-
BAndere bestuursleden ondersteunen bij taakuitvoering waar nodign.v.t.

Toelichting Algemeen bestuurslid

Door haar medische aandoening heeft zij helaas niet op volle kracht kunnen functioneren binnen het bestuur. Ze is wel heel geïnteresseerd en wilt graag weten hoe het met de vereniging gaat en hoe het loopt. Zij is voor het einde van het bestuursjaar een nieuw avontuur aangegaan en heeft daarmee vroegtijdig haar taken neergelegd. Dit alles is in goed overleg gegaan.

3. Commissies 2015-2016

3.1     Overzicht resultaten & doelen per commissie

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie bestaat dit studiejaar uit 10 leden inclusief de voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De Activiteitencommissie heeft tijdens het jaar een aantal keer vergaderd en hebben zeker 11 activiteiten neer weten te zetten exclusief de kick-off dag. Hier waren ook nog eens een 6-tal workshops te bezoeken.

De inhoudelijke organisatie van deze activiteiten is niet altijd even soepel verlopen. Ook zijn er door eerder genoemde stroeve communicatie met het roosterbureau problemen voorgekomen met het reserveren van de lokalen, welke altijd toch op tijd opgelost zijn. Op de helft van het jaar is er een herziening geweest van de manier van werken. Hier werd gekozen voor een aanpak in kleinere groepjes. Helaas verliep ook dit niet optimaal, maar wel beter dat het voorgaande half jaar.

Over de PR en timing van de communicatie hieromtrent valt voor komend jaar nog zeker wat te verbeteren. Het streven is om bij aanvang van ieder blok de activiteiten voor die periode vastgesteld te hebben op een datum en tijd. Op die wijze kunnen deze meegenomen worden in de nieuwsbrief en kan er ruim op tijd een Facebook-event worden aangemaakt. De lokaalaanvragen voor deze activiteiten kunnen dan bovendien gelijktijdig de deur uit, waardoor ook de locaties van activiteiten eerder bekend zijn.

Kampcommissie
De Kampcommissie bestaat dit studiejaar uit 7 leden inclusief de voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De vergaderingen plannen en uitvoeren was geen probleem en het enthousiasme lag hoog.

Dit jaar is er gegaan voor een grotere kamplocatie waarbij er dus meer mensen mee kunnen. Deze heeft de kampcommissie tijdens de meeloop- en matchingsdagen gepromoot en een ‘houd-mij-op-de-hoogte-lijst’ aangemaakt voor geïnteresseerden. Deze kregen gelijk mail als de inschrijving open ging.

Dit is heel positief ervaren en nemen zij mee naar komend jaar.

De Kampcommissie heeft in het tweede weekend van september (na de Onderdompeling) een kamp neergezet voor (na een aantal zieken en afmeldingen) 26 eerstejaars studenten. Naast de deelnemers, waren de commissieleden en twee infiltranten van de partij. Het kamp is zonder problemen verlopen en heeft veel positieve resultaten opgeleverd, zoals een groot enthousiasme onder de deelnemers voor (actief) deelnemen aan de activiteiten van SOG of het lid worden van een commissie.

Internationale commissie
De Internationale Commissie bestaat in haar eerste jaar uit 4 personen inclusief de voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Vicevoorzitter (het komende half jaar Voorzitter) uit het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De Internationalecommissie heeft dit jaar haar eerste reis georganiseerd naar Berlijn. Daarbij gingen 9 studenten mee. Hiervan hebben zij veel geleerd en gaan zij komend jaar bezig met het organiseren van een reis naar Lissabon in de Februarivakantie.

De Internationale Commissie voldoet tot op heden aan alle verwachtingen en de taken worden soepel en goed uitgevoerd.

4 Kasstromenoverzicht

4.1 Eindafrekening op 1 oktober 2017

Hieronder staat het kasstromenoverzicht van SOG op 1 oktober 2017. Dit is de definitieve eindafrekening van het bestuursjaar 2016-2017. Na de tabel volgt in 4.2 een toelichting per post.

4.2 Toelichting posten

Inkomsten

Contributie leden
De ledencontributie voor IGT&D-leden van SOG voor het verenigingsjaar 2016-2017 is vastgesteld op €20,00 per lid. Voor externe leden is de jaarcontributie vastgesteld op €10,00 per lid. Dit jaar was het ook mogelijk om via Studystore lid te worden van SOG. 5 leden hebben zowel via de SOG-website als Studystore hun lidmaatschap aangeschaft. Het binnengekomen bedrag is daarom €1830,00. De dubbel betaalde lidmaatschappen van 4 IGT&D-leden en 1 extern lid (totaal €90,00) zijn weer terug overgemaakt naar deze leden (zie bij UITGAVEN post overig). Het uiteindelijk daadwerkelijk binnengekomen bedrag door ledencontributie is €1740,00. Dit bedrag is opgebouwd uit de contributie van 78 IGT&D studentleden, 2 IGT&D studentleden met 50% korting voor exceptionele inzet, en 16 externe leden. Het bestuur, bestaande uit 7 IGT&D studenten, is vrijgesteld van het betalen van de ledencontributie. In totaal telt SOG in 2016-2017 103 leden.

Fondsen/sponsoren
Het IGT&D heeft aan het begin van het verenigingsjaar een gift gedaan van €200,00. Van de sponsorbijdrage van StudyStore is dit jaar €315,10 ontvangen. Het totaal bedrag is: €515,10. Ook hebben we een sponsorovereenkomst met Alpine: SOG verkoopt hun producten met flinke korting en mag de volledige winst houden (zie post Product verkoop). Het sponsorbedrag afkomstig van Alpine is niet apart op het KSO te zien, maar zit verweven in de post Product verkoop. Het totale bedrag dat SOG van haar fondsen/sponsoren binnen gekregen heeft is €615,07.

Product verkoop
Er is tot nu toe €493,20 verdiend met het verkopen van de PartyPlugs. De regeling met de sponsor Alpine heeft dit jaar voor gezorgd dat €99,97 van het totaalbedrag winst is voor SOG. Dit is de winst op de verkochte oordoppen (55 paar).

Kampcommissie
De deelnemers aan het EJK 2017 hebben een deelnemersbijdrage betaald. Dit heeft in totaal €1940,00 opgebracht (21 leden à €50,00, 7 niet-leden à €60,00, 2 infiltranten en 4 bestuursleden à €45,00 en 5 kampcommissieleden à €40,00). Er zijn twee studenten die hun aanmelding te laat hadden geannuleerd en hierdoor is er in totaal €45,00 overgemaakt naar SOG (€30,00 en €15,00). Het totaal aan inkomsten bij de kampcommissie komt hiermee uit op €1985,00.

Activiteitencommissie
Bij de panelbijeenkomst in samenwerking met de NDJ en SH-jong heeft SOG €18,00 verdiend. De leden die meegegaan zijn naar Tolknet hebben in totaal €14,00 betaald. Tijdens SinterSOG heeft één deelnemer €5,00 betaald omdat deze zelf geen cadeautjes meegenomen had. Tijdens de stille kroegentocht is er €74,40 binnengekomen door de deelnemers. Bij de theatervoorstelling We Worden Niet Gehoord (WWNG) hebben 21 studenten €2,50 betaald voor hun kaartje, 11 alumi €15,00 per persoon en 1 persoon (overig) heeft €10,00 betaald. Totaal heeft de theatervoorstelling €227,50 opgeleverd. Tijdens de pizza en spelletjesavond hebben de deelnemers in totaal €25,10 betaald. Bij het eindfeest is er in totaal €47,50 aan entreegelden opgehaald. Tot slot is er €50,00 die er teveel uitbetaald was aan een KickOffDag workshop teruggestort op de SOG-rekening. In totaal is er door de activiteitencommissie €461,50 binnengekomen bij de inkomsten.

Internationale commissie
Bij de studiereis naar Berlijn zijn er 11 SOG-leden die elk €250,00 bijgedragen hebben meegegaan en 2 niet-leden die elk €260,00 hebben betaald. Dit komt op het totaalbedrag van €3270,00 aan reisbijdragegelden. Na afloop van de reis is er €373,20 van het vooraf gepinde geld (zie bij UITGAVEN post internationale commissie) teruggestort op de SOG-rekening. Er is in totaal €3643,20 binnengekomen bij de inkomsten door de internationale commissie.

Overig
Onder deze post viel de rente op de spaarrekening van SOG (€2,05). Verder is er door een koper van een paar Alpine PartyPlugs contant €0,05 teveel gegeven dan het werkelijke bedrag. Ze hoefde het kleingeld niet meer terug een heeft het dus aan SOG gedoneerd. In totaal is er bij overig €2,10 binnengekomen.

Declaratie IGT&D
Het IGT&D heeft SOG eind 2016 een financiële tegemoetkoming gedaan. Dit bedrag was op declaratiebasis en was totaal €1891,89 (zie bij UITGAVEN post declaratie IGT&D voor specificatie). Er is bij het bestellen van PR-kosten iets misgegaan en daarom heeft het bedrijf het bedrag van de factuur (€450,54) weer aan SOG overgemaakt. In totaal is er bij deze post €2342,43 binnengekomen.

Uitgaven

Administratieve uitgaven
De administratieve kosten bestaan uit de vaste en transactiekosten van de zakelijke rekening van SOG (€140,95), verzekeringskosten (€76,84), sleutels voor de SOG-kast (€7,20) en kosten voor het domein en hosting van de website voor 5 jaar (€193,82). Het totaal bedrag uitgegeven aan administratieve kosten is €418,81.

PR-kosten
Aan PR-snoep en hapjes is er dit verenigingsjaar €48,27 uitgegeven. Voor printkosten is er €30,00 uitgegeven voor flyers, posters en het afdrukken van De GLOSS. In totaal is er €78,27 uitgegeven aan deze post.

Product inkoop
SOG heeft dit verenigingsjaar een bestelling van 60 paar Alpine PartyPlugs à €7,32 gedaan. De bestelling is zo hoog omdat er bij de volgende bestelling minder korting zal zijn bij het bestellen bij Alpine. Het bedrag voor de bestelling was €439,23.

Kampcommissie
Dit jaar is voor het EJK €1980,00 betaald voor de kamplocatie verspreid over 3 betalingen (€647,50, €925,00 en €407,50). Voor de boodschappen van kamp is er €136,40 uitgegeven. Er is €22,35 besteed aan materialen (prijsjes) en er is €120,91 gedeclareerd aan reiskosten door de personen die voor SOG met de auto naar de kamplocatie gegaan zijn om de boodschappen en reisbagage van de deelnemers te vervoeren. Er is 1 afmelding voor kamp geweest, het reeds betaalde bedrag van €70,00 is daarom teruggestort.

Activiteitencommissie
Er is door SOG €200,00 uitgegeven aan de bedankactiviteit voor de actieve leden (€50,00 bij het etentje en €150,00 voor lasergamen). Er is €50,00 betaald aan de gespreksleider van de panelbijeenkomst. Door de commissie is er €20,78 uitgegeven aan cadeautjes voor sinterSOG zodat er zeker genoeg zou zijn. Tijdens de stille kroegentocht is er €156,40 uitgegeven aan drinken en de Valentijnsactie heeft €8,68 gekost. Er is €75,00 uitgegeven aan boeketten en €75,00 aan VVV-bonnen voor de theatervoorstelling WWNG. Er is €62,90 uitgegeven aan pizza tijdens de pizza en spelletjesavond. Het eindfeest in café Joost heeft €275,00 gekost voor het afhuren van het café en er is €33,50 uitgegeven aan prijsjes voor dit eindfeest. Tijdens beide SOG-etentjes dit jaar heeft SOG de broodjes betaald, dit komt uit op een totaal bedrag van €50,40 (€18,50 en €31,90). Er is €17,62 uitgegeven aan cadeautjes voor tijdens de onderdompelingsweek (150 stuks). Voor de verschillende workshops tijdens de KickOffDag is in totaal €400,00 betaald (€100,00 voor 2x Babygebaren, €50,00 voor 1x spraakafzien, €150,00 voor Improacting en €100,00 voor 2x NBTG). Tot slot hebben de activiteiten tijdens de onderdompelingsweek €255,32 gekost (Workshop Beweging & Expressie en Voorlichting en demo Stichting Signaalhond). In totaal is er €1680,60 door de activiteitencommissie uitgegeven dit verenigingsjaar.

Internationale commissie
Het hostel in Berlijn koste €624,00 en de vliegtickets voor alle deelnemers in totaal €1026,89. Aan openbaarvervoer in Duitsland en van Rotterdam naar Brussel is €640,20 uitgegeven. Er is voor vertrek €800,00 gepind om te besteden in Duitsland. Er is €57,26 besteed aan het cadeau voor de Dovenschool in Berlijn en aan creativiteitsprijsjes voor de groepsopdracht. De workshop Duitse Gebarentaal die door de deelnemers in gevolgd kostte €100,00. Er is €4,55 uitgegeven aan drinken voor de bijeenkomst voorafgaand aan de reis, paracetamol en ibuprofen. De telefoonkosten die er in Duitsland zijn gemaakt voor het opbellen van de vliegtuigmaatschappij vanwege fout op het vliegticket zijn gedeclareerd, het gesprek koste €33,18. Na afloop van de reis hebben alle 13 deelnemers €35 teruggekregen, dit kwam uit op een totaal van €455,00. De totale uitgaven dan de internationale commissie was €3741,08.

Overig
Er waren 5 leden die hun contributie dubbel betaald hadden omdat ze zowel via de SOG-website als via Studystore hun lidmaatschap aangeschaft hadden. Het teveel betaalde bedrag hebben ze teruggekregen, dat was in totaal €90,00 (4 IGT&D-studenten en 1 minor-student). De betaling van een debiteur van vorig verenigingsjaar is uitgebleven. Dit was €4,00 boete voor het verliezen van een kastsleutel. In totaal is er €94,00 uitgegeven bij deze post.

Declaratie IGT&D
Dankzij de declaraties die SOG bij het IGT&D mocht doen aan het einde van afgelopen kalenderjaar, heeft SOG kunnen investeren in anonieme commissieleden-hoodies die elk verenigingsjaar hergebruikt zullen worden voro de leden uit de verschillende SOG commissies (20 hoodies voor €685,00), teambandjes voor het EJK (280 bandjes voor €165,77), bedankt-mokken voor sprekers (20 voor €101,00) en bedankt-blikken met snoep (25 à €75,01). Tevens is er €450,54 aan PR materiaal besteld (500 pennen, 100 tassen en 1000 flyers). Verder heeft het bestuur ook een goedkeuring gekregen voor het declareren van een aantal bestuurskosten die al reeds in het bestuursjaar gemaakt waren. Deze kosten waren namelijk voor bestuurshoodies, management etentje, lunch met het nieuwe secretariaat en eten voor een bestuursavond. Deze bestuurlijke uitgaves waren in totaal €414,57. Al deze bedragen vormen samen het bedrag van €1891,89 die SOG van het IGT&D als financiële tegemoetkoming ontvangen heeft. Dit bedrag is terug te vinden aan de Inkomstenzijde onder de post Declaratie IGT&D. Doordat bestelling van de pennen, tassen en flyers niet door is gegaan (zie INKOMSTEN post Declaratie IGT&D) is er een nieuwe lading flyers besteld voor €36,00. De pennen en tassen zijn ook reeds besteld maar de facturatie daarvan volgt na levering.

Lustrum
Dit jaar heeft SOG €400,00 kunnen sparen voor het lustrum. Dit bedrag gaat naar de lustrumspaarpot van SOG.

Overzicht van debiteuren en crediteuren

Debiteuren
Het IGT&D heeft aan het begin van 2017 een declaratie begroting vastgesteld van zaken die SOG bij het IGT&D mag declareren. Momenteel wacht SOG uit de uitbetaling van 3 declaratie-factureren. 1 van €100,00 voor de cursus Duitse Gebarentaal die in Berlijn is gevolgd, 1 van €300,00 voor het reduceren voor de deelnemersbijdrage van de kampgangers en 1 van €705,32 voor de workshops tijdens de KickOffDag (2x NBGT, 1x Spraak afzien Stichting Hoor Mij, 2x Babygebaren, 2x Improacting en 1x NSV) en de activiteiten tijdens de onderdompelingsweek (Workshop Beweging & Expressie en Demonstratie Stichting Signaalhond). 5 kampgangers hebben een paar Alpine Partyplugs meegenomen maar nog niet betaald (5x €7,95=€39,75) en 1 persoon heeft te laat afgemeld voor het EJK 2017 en is SOG nog €35,00 verschuldigd. In totaal verwacht SOG nog €1145,07 binnen te krijgen.

Crediteuren
SOG wacht nog op de facturatie van 3 crediteuren. 1 van NBGT voor 1 workshop tijdens de KickOffDag (€50,00), 1 van NSV voor 1 workshop tijdens de KickOffDag (€50,00) en een factuur van de tassen en pennen die al besteld zijn (€494,50). In totaal verwacht SOG nog €594,50 uit te geven.

4.3 Balans overzicht

4.4 Overzicht financiën