Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Presentatie

Voor u ligt het jaarverslag van het vierde bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2016-2017.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Eindstand der zaken

1.1 Leden

1.2 Doelstellingen

2. Bestuur 2017-2018

2.1 Bestuursfuncties & -leden

2.2 Bestuursbezigheden

3. Commissies 2017-2018

3.1 Overzicht resultaten & doelen per commissie

4. Kasstromenoverzicht

4.1 Eindafrekening op 27 september 2018

4.2 Toelichting posten

Voorwoord

Dit bestuursjaar hebben wij als vereniging ondanks een trage start toch hele mooie activiteiten neer kunnen zetten met als klap op de vuurpijl Signmark. Ik ben ontzettend trots dat ik het afgelopen jaar het gezicht van deze studievereniging mocht zijn. Ze is enorm in een opwaartse spiraal en zal ook de komende jaren flink blijven groeien.

In dit verslag staat een overzicht, uitleg en verantwoording van alle activiteiten en andere gebeurtenissen in en om de vereniging van het afgelopen bestuursjaar en wordt tevens financiële verantwoording afgelegd door het bestuur.

Wij hopen dat alle leden oud zowel als nieuw dit jaar positief hebben ervaren en komend jaar mee willen denken en werken aan een nog mooier jaar!

Roosmarijn Wildenburg

Voorzitter 2017-2018

1. Huidige stand van zaken

1.1 Leden

Op 3 oktober 2018 had SOG in totaal 79 betalende leden, waarvan 76 student- IGT&D leden uit verschillende studierichtingen en 3 externe leden. Hieronder staat een overzicht.

Student IGT&D ledenExterne ledenTotaal aantal leden
76379

1.2 Doelstellingen

In het beleidsplan had het bestuur een drietal doelstellingen geformuleerd voor dit bestuursjaar:

1. SOG heeft tot doel zich net zo zeer op informele activiteiten te richten als op formele activiteiten. Voorgaande jaren stond gezelligheid hoog bij SOG maar waren de activiteiten zeer studie gebonden en vaak formeel. Wij hebben meerdere malen als feedback gekregen dat studenten graag willen bonden met elkaar door informele activiteiten. Wij hebben dus gekozen voor een 50/50 aanpak waarin wij zowel de formele activiteiten kunnen organiseren als de informele activiteiten. Wel blijven alle activiteiten met als de voertaal NGT (of met tolk mocht dat nodig zijn).

Als we kijken naar de verdeling tussen informele en formele activiteiten kan ik stellen dat dit doel behaald is. Ondanks dat er drie studie gerelateerde activiteiten meer georganiseerd zijn dit jaar. We hebben het afgelopen jaar 9 studie gerelateerde activiteiten georganiseerd en 6 informele activiteiten. Maar onder studie-gerelateerd valt bijvoorbeeld ook het bezoek van de studenten uit Preston. Waarmee wij een spelletjes middag hebben georganiseerd. Dit was zowel informeel als dat het studie gerelateerd was. Zo zijn eigenlijk alle activiteiten zowel informeel als studie gerelateerd. Tijdens elke activiteit wordt er gebarentaal gebruikt (in welke mate is wisselend). De 50/50 aanpak was een leidraad en deze hebben wij mooi aangehouden.

2. SOG heeft tot doel om haar zichtbaarheid te vergroten binnen zowel het IGT&D, de OSHU en anderen (studie)verenigingen als binnen de dovengemeenschap. Zo willen wij voor meer opkomst bij onze activiteiten zorgen. Dit leidt tot meer leden en ook weer tot een professionelere vereniging. Dat heeft weer tot gevolg dat SOG nog meer (bijv. grotere activiteiten) voor zijn leden kan organiseren.

Dit doel willen wij gaan behalen door elke week een inloopspreekuur te organiseren waarin onder anderen studenten met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Ook willen we dit gaan doen door meer en eerder te PR-en en door onze SOG-kleding vaker te dragen. Ook zullen wij als bestuur de koepel overleggen van de OSHU bezoeken en met (een deel van) het bestuur naar cobo’s en andere relevante activiteiten gaan.

Dit doel hebben wij niet behaald. We hebben het maandelijkse koepeloverleg bijna iedere keer bijgewoond en een aantal andere netwerk mogelijkheden bezocht, maar naast dit alles is een inloopspreekuur niet van de grond gekomen. Wel merken wij dat door onze aanwezigheid en betrokkenheid (organisatie en coördinatie) tijdens de onderdompelingsweek wij toch gevonden worden door studenten voor vragen. Voornamelijk voor de studenten uit het eerste leerjaar voelt SOG als een laagdrempelige manier om aan informatie te komen. Ook zijn zij gemotiveerd om naar activiteiten te komen. Toch zou het voor de toekomst goed zijn voor de vereniging om een vaste plaats te hebben om het SOG-hok te noemen. Dat studenten weten waar zij moeten zijn met vragen en opmerkingen. Of SOG dit in de vorm van een inloopspreekuur moet doen is niet duidelijk, maar een vaste plaats waar studenten SOG kunnen vinden is geen gek idee.

3. SOG heeft tot doel om twee keer per jaar een bredere en grote activiteit te organiseren. Op deze manier kunnen wij activiteiten voor alle leerjaren aantrekkelijk maken en is het ook interessant voor leden uit de dovengemeenschap. We willen ons op een breder publiek richten.

Dit gaan wij waarmaken door met het bestuur voor het jaar begint een jaarplanning te maken zodat er op tijd sprekers (o.i.d.) geregeld kunnen worden. Ook willen wij minimaal één internationale spreker uitnodigen. Naast dat wij ons sterk verbinden met de opleiding, dovencultuur en gebarentaal willen wij ons ook focussen op de bredere aspecten hiervan, denk aan: psychologie, politiek en ondernemerschap.


Dit doel hebben wij deels behaald. We hebben dit jaar ondanks inzet van onze activiteiten commissie en commissaris activiteiten maar één grote activiteit neer kunnen zetten. Dit is onmacht geweest en we hebben hier van kunnen leren. Wel hebben wij Signmark naar Nederland kunnen halen en was dit een enorm succes. We hadden als doel om één internationale gast uit te nodigen en we hebben er dit jaar twee kunnen strikken om naar Nederland te komen. Chavi en zoals eerder benoemd Signmark. Helaas werd Chavi niet net zo goed ontvangen als Signmark. Dit eerste deel van het doel hebben wij zeker behaald.
We wilden ook activiteiten organiseren die wat indirecter met onze opleiding te maken hebben. Dit is niet gelukt. Er is wel naar gekeken maar uiteindelijk is het niet tot stand gekomen. Ik wil dit als tip meegeven aan het volgende bestuur.

2. Bestuur 2017-2018

2.1   Bestuursfuncties & -leden

Het SOG bestuur 2017-2018 bestaat uit vijf leden met de volgende functies:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Activiteiten
Commissaris Onderwijs

Roosmarijn Wildenburg
Jeffrey Bijkerk
Marle Smit
Coisaris Shirley Brekelmans
Nadia Kuling

2.2   Bestuursbezigheden

Hieronder staat per bestuurslid aangegeven in hoeverre de aan diegene opgelegde bestuurstaken zijn uitgevoerd.

VOORZITTER (ROOSMARIJN WILDENBURG)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BZorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging
CVoorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen en ALV’s
DStimuleren & motiveren Dagelijks Bestuursleden+/-
EPlannen, voorbereiden & voorzitten ALV’s
FOpstellen van het beleidsplan, de voortgangsrapportage (het halfjaarlijks verslag) en het jaarverslag (ondersteund door overige bestuursleden)
GContact onderhouden met HU en IGT&D
HContactpersoon voor de OSHU en bijwonen van het maandelijkse koepeloverleg+/-
IOrganiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s+/-
JCoördineren opendagen/avonden
KZorgen voor de Bestuur- en commissie BHV bevoegdheid
LBijwonen diplomering vanuit SOGn.v.t.
MContactpersoon Internationale Commissie

Toelichting Voorzitter

Als voorzitter is een belangrijk onderdeel om de bestuursleden te motiveren en BILA’s te voeren. Het eerste half jaar ging dat prima. Daarna werd dit veel minder door drukte van afstuderen. Ook het bijwonen van het maandelijkse koepeloverleg kwam hierdoor in de verdrukking. Achteraf kan ik stellen dat de voorzitter zich in het laatste half jaar meer had moeten inzetten voor eht bestuur.
Daarentegen is een mogelijk conflict binnen het kanidaatsbestuur wel snel opgelost met hulp van de voorzitter.

Al met al was het een jaar van up’s en down’s voor de voorzitter.

SECRETARIS (JEFFREY BIJKERK)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BZorgdragen voor de ledenadministratie
CPlannen van alle bestuursvergaderingen en ALV’s
DZorgdragen voor de notulen (vergaderingen en ALV’s) en de verspreiding daarvan
EBijhouden van in- en uitgaande correspondentie
FBijhouden van de website en Facebookpagina’s
GOpstellen en verzenden van nieuwsbrieven en verenigingsblad+/-
HMaken van Pr-materiaal en actief contact met de commissies hierover
IBeheren van de bestuurs- en commissie Dropbox/Drive
JCoördineren filmpjes op het scherm op de 4e verdiepingn.v.t.

Toelichting Secretaris

De secretaris heeft zich naast alle drukte die zich voordeed in het privé leven toch heel goed ingezet voor de vereniging. Het enige punt wat minder goed ging dit jaar was het verenigingsblad. Deze is minder vaak uitgebracht dan gewild.

Ik wil de secretaris nog een keer bedanken voor zijn eindeloze geduld met de activiteitencommissie. Hij heeft zich 100% ingezet om pr-materiaal optijd te kunnen publiceren.

PENNINGMEESTER (MARLE SMIT)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BBeheren van de verenigingskas
CZorgdragen voor de financiële administratie en afhandelen van declaraties
DBijhouden van het kasstromenoverzicht
EOpstellen financiële verslagen voor het Dagelijks Bestuur en de ALV
FContact onderhouden met Kasco & Commissiepenningmeesters
GWerven van nieuwe sponsoren en contact onderhouden met bestaande sponsoren+/-
HVerantwoordelijk voor verkoop en bijhouden van promo-materiaal/Alpine oordopjes
ITaken van de voorzitter overnemen bij diens afwezigheid

Toelichting Penningmeester

Ook onze penningmeester is een topper. Het was hier en daar wat rommelig maar zij heeft zichzelf altijd (optijd) herpakt. Ze heeft veel kennis over de vereniging en was een onmisbaar deel van het bestuur.

Ook het vicevoorzitterschap kon zij goed aan. Mijn complimenten hiervoor.

COMMISSARIS ACTIVITEITEN (SHIRLEY BREKELMANS)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur
BVoorzitter van de Activiteitencommissie en gang van zaken terugkoppelen aan het bestuur
DCoördineren acties tijdens de Kick-Off Dag+/-
EOrganiseren bedankactiviteit voor actieve leden+/-

Toelichting Commissaris Activiteiten

De commissaris activiteiten noemde zichzelf in haar sollicitatie chaotisch. Dit werd in de loop van het jaar duidelijk aan de rest van het bestuur. Desalniettemin heeft zij samen met de activiteitencommissie wel een aantal prachtige activiteiten neer weten te zetten. Er is zeker ruimte voor verbetering, zeker op het gebied van overzicht houden maar ik moet toch mijn complimenten en respect uitspreken tegenover haar binnen haar functie. Toen de activiteiten commissie op haar gat lag heet zij toch iedereen bij elkaar weten te schrapen en het jaar mooi weten af te sluiten.

COMMISSARIS ONDERWIJS (NADIA KULING)
APlaatsnemen in Dagelijks Bestuur+/-
BCoördineren van de Onderdompeling (BA en minor)
CCoördineren van oefententamens
DCoördineren van acties m.b.t. aankomende studenten zoals de meeloopdag en de matchingsdag
ECoördineren van acties tijdens Allerhande Festival
FContactpersoon voor IGT&D docententeam
GContact persoon Kampcommissie

Toelichting Commissaris Onderwijs

Bij plaatsnemen in het dagelijks bestuur staat een halfje. Dit omdat zij er voor gekozen heeft een stapje terug te doen en uitsluitend haar taken uit te voeren. Dit heeft zij goed gecommuniceerd met de rest van het bestuur. Door deze keuze miste de rest van het bestuur af en toe wel de persoonlijke bonding met de commissaris. Dit vonden zij jammer en willen anderen in haar positie meegeven om toch in contact te blijven.
Tijdens het organiseren en het coördineren van de onderdompelingsweek heeft de commissaris onderwijs echt kunnen stralen in haar functie. Ook heeft zij de toekomstige commissaris onderwijs uitmuntend begeleid tijdens deze periode en twijfel ik er niet aan dat het volgend jaar ook weer minimaal zo’n succes zal worden.

3. Commissies 2015-2016

3.1     Overzicht resultaten & doelen per commissie

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft dit jaar twaalf activiteiten georganiseerd excl. Drie activiteiten tijdens de kick-off dag. De verdeling van deze activiteiten was 6 studie gebonden en 6 informele activiteiten.
Ook is er een grote activiteit georganiseerd: Signmark. Deze activiteit werd goed bezocht en kreeg veel aandacht.
Over de PR en timing van de communicatie hieromtrent valt voor komend jaar nog zeker wat te verbeteren. Het streven is om bij aanvang van ieder blok de activiteiten voor die periode vastgesteld te hebben op een datum en tijd. Op die wijze kunnen deze meegenomen worden in de nieuwsbrief en kan er ruim op tijd een Facebook-event worden aangemaakt. De lokaalaanvragen voor deze activiteiten kunnen dan bovendien gelijktijdig de deur uit, waardoor ook de locaties van activiteiten eerder bekend zijn.

Kampcommissie
De Kampcommissie bestaat dit studiejaar uit 7 leden inclusief de voorzitter. De commissie wordt voorgezeten door de Commissaris Activiteiten uit het Dagelijks Bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur.

De vergaderingen plannen en uitvoeren was geen probleem, wel was de communicatie omtrent de mail een struikelblok. Veel studenten kregen en bevestiging en ook geen reactie naar herhaaldelijk mailen.

Dit jaar is er gekozen om terug te gaan naar en kleinere locatie. Dit is een goede keuze geweest, het kamp was vol. Op de dag zelf zijn er nog twee mensen van de reservelijst gevraagd mee te gaan door ziekte van twee andere studenten.

De Kampcommissie heeft in het tweede weekend van september (na de Onderdompeling) een kamp neergezet voor (na een aantal zieken en afmeldingen) 30 eerstejaars studenten. Naast de deelnemers, waren de commissieleden en twee infiltranten van de partij. Het kamp is zonder problemen verlopen en heeft veel positieve resultaten opgeleverd, zoals een groot enthousiasme onder de deelnemers voor (actief) deelnemen aan de activiteiten van SOG of het lid worden van een commissie.

Internationale commissie
De Internationale Commissie bestaat in haar tweede jaar uit 4 personen. De internationale commissie is een zelfstandige commissie en heeft een contact persoon binnen het bestuur. Voor de internationale commissie is dat de Voorzitter uit het dagelijks bestuur. Verder hebben de commissieleden bij haar start zelf een Voorzitter, Secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. Deze hebben een training gekregen van de Secretaris en Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur. De voorzitter heeft een training gehad van de contactpersoon vanuit het dagelijks bestuur.

Dit jaar is de internationale commissie op reis gegaan naar Lissabon. Er gingen 14 studenten en 5 commissieleden mee. Dit werd als een leuke en leerzame reis ervaren. Daarnaast hebben zij de voorbereidingen en aanmeldprocedure voor een komende studiereis opgezet. Ze gaan in de herfstvakantie naar Preston en Manchester. Er gaan een groep van 11 studenten mee naast 3 commissieleden.

Naast de reizen heeft de internationale commissie ook een spellenmiddag georganiseerd voor internationale studenten en docenten uit Preston die kwamen kijken op de HU.
Ook hebben zij het IGT&D ondersteund in het begeleiden van internationale studenten die hier kwamen studeren.

Ondanks interen strubbelingen voldoet de Internationale Commissie tot op heden aan alle verwachtingen en worden de taken soepel en goed uitgevoerd.

4 Kasstromenoverzicht

4.1 kasstromenoverzicht per midden 2018

Hieronder het kasstromenoverzicht van SOG per midden 2018. Na de tabel volgt in paragraaf 4.2 een toelichting per post.

4.1 Eindafrekening op 20 september 2018

Hieronder staat het kasstromenoverzicht van SOG op 20 september 2018. Dit is de definitieve eindafrekening van het bestuursjaar 2017-2018. Na de tabel volgt in 4.2 een toelichting per post.

4.2 Toelichting posten

INKOMSTEN

Contributie leden
De ledencontributie voor IGT&D-leden van SOG voor het verenigingsjaar 2017-2018 is vastgesteld op €20,00 per lid. Voor externe leden is de jaarcontributie vastgesteld op €10,00 per lid. Het uiteindelijk daadwerkelijk binnengekomen bedrag door ledencontributie is €1563,00. Dit bedrag is opgebouwd uit de contributie van 69 IGT&D studentleden en 16 leden die een lidmaatschap met 50% korting hebben gekocht of extern lid zijn geworden. Dit KSO is een overzicht van inkomsten en uitgaven tussen 1 oktober 2017 en 20 september 2018. Dit betekent dat niet alle contributie van verenigingsjaar 2017-2018 in dit bedrag zit en dat er contributie voor verenigingsjaar 2018-2019 in zit. 

Een persoon heeft €15,00 contributie betaald. Omdat dit contributie voor 2018-2019 was en het betaald was door iemand van het komend bestuur, is dat naar die persoon teruggeboekt. Iemand anders had per ongeluk €28,00 betaald, i.p.v. €20,00. Deze overige €8 hebben we ook terugbetaald. Dit is te zien onder bij Overige uitgaven. 

Fondsen/sponsoren
Het IGT&D heeft aan het begin van het verenigingsjaar een gift gedaan van €1.105,32. Dit was een crediteur van vorig verenigingsjaar. Met Studystore hebben we een nieuwe overeenkomst. Hierdoor krijgen leden meer korting, maar krijgen we geen deel van de omzet meer. Dit betekent dat we dit jaar geen sponsorgeld van Studystore hebben ontvangen.

Ook hebben we een sponsorovereenkomst met Alpine: SOG verkoopt hun producten met flinke korting en mag de volledige winst houden (zie post Product verkoop). Het sponsorbedrag afkomstig van Alpine is niet apart op het KSO te zien, maar zit verweven in de post Product verkoop. Het totale bedrag dat SOG van haar fondsen/sponsoren binnen gekregen heeft is €1.105,32.

Product verkoop

Er is tot nu toe €267.60 verdiend met het verkopen van de PartyPlugs. De regeling met de sponsor Alpine heeft dit jaar voor gezorgd dat €193,45 van het totaalbedrag winst is voor SOG. Dit is de winst op de verkochte oordoppen (28 paar). Naast Alpine PartyPlugs zijn we dit jaar ook begonnen met het verkopen van SOG draagtassen en pennen. We hebben in totaal 14 draagtassen gekocht. 8 daarvan hebben we voor €2,00 aan leden verkocht. Ook hebben we 6 draagtasjes voor €1,50 aan de internationale commissie verkocht, zodat zij die als prijsjes aan deelnemers van de reis naar Lissabon konden geven. Daarnaast hebben we 1 pen verkocht voor €1,00. In totaal hebben we €293,65 aan inkomsten gekregen voor de producten die wij verkopen.

Kampcommissie

De deelnemers aan het EJK 2018 hebben een deelnemersbijdrage betaald. Dit heeft in totaal €1960,00 opgebracht (33 leden à €50,00, 1 niet-lid à €60,00, 2 infiltranten à €45,00 en 4 kampcommissieleden à €40,00). 

Activiteitencommissie
xxxx

Tot slot is er €50,00 die er teveel uitbetaald was aan een KickOffDag workshop teruggestort op de SOG-rekening. In totaal is er door de activiteitencommissie €461,50 binnengekomen bij de inkomsten.

Internationale commissie

Bij de studiereis naar Berlijn zijn er 11 SOG-leden die elk €250,00 bijgedragen hebben meegegaan en 2 niet-leden die elk €260,00 hebben betaald. Dit komt op het totaalbedrag van €3270,00 aan reisbijdragegelden. Na afloop van de reis is er €373,20 van het vooraf gepinde geld (zie bij UITGAVEN post internationale commissie) teruggestort op de SOG-rekening. Er is in totaal €3643,20 binnengekomen bij de inkomsten door de internationale commissie.

Overig
Onder deze post viel de rente op de spaarrekening van SOG (€2,05). Verder is er door een koper van een paar Alpine PartyPlugs contant €0,05 teveel gegeven dan het werkelijke bedrag. Ze hoefde het kleingeld niet meer terug een heeft het dus aan SOG gedoneerd. In totaal is er bij overig €2,10 binnengekomen.

Declaratie IGT&D

Het IGT&D heeft SOG eind 2016 een financiële tegemoetkoming gedaan. Dit bedrag was op declaratiebasis en was totaal €1891,89 (zie bij UITGAVEN post declaratie IGT&D voor specificatie). Er is bij het bestellen van PR-kosten iets misgegaan en daarom heeft het bedrijf het bedrag van de factuur (€450,54) weer aan SOG overgemaakt. In totaal is er bij deze post €2342,43 binnengekomen.

UITGAVEN

Administratieve uitgaven

De administratieve kosten bestaan uit de vaste en transactiekosten van de zakelijke rekening van SOG (€140,95), verzekeringskosten (€76,84), sleutels voor de SOG-kast (€7,20) en kosten voor het domein en hosting van de website voor 5 jaar (€193,82). Het totaal bedrag uitgegeven aan administratieve kosten is €418,81.

PR-kosten

Aan PR-snoep en hapjes is er dit verenigingsjaar €48,27 uitgegeven. Voor printkosten is er €30,00 uitgegeven voor flyers, posters en het afdrukken van De GLOSS. In totaal is er €78,27 uitgegeven aan deze post.

Product inkoop

SOG heeft dit verenigingsjaar een bestelling van 60 paar Alpine PartyPlugs à €7,32 gedaan. De bestelling is zo hoog omdat er bij de volgende bestelling minder korting zal zijn bij het bestellen bij Alpine. Het bedrag voor de bestelling was €439,23.

Kampcommissie
Dit jaar is voor het EJK €1980,00 betaald voor de kamplocatie verspreid over 3 betalingen (€647,50, €925,00 en €407,50). Voor de boodschappen van kamp is er €136,40 uitgegeven. Er is €22,35 besteed aan materialen (prijsjes) en er is €120,91 gedeclareerd aan reiskosten door de personen die voor SOG met de auto naar de kamplocatie gegaan zijn om de boodschappen en reisbagage van de deelnemers te vervoeren. Er is 1 afmelding voor kamp geweest, het reeds betaalde bedrag van €70,00 is daarom teruggestort.

Activiteitencommissie
Er is door SOG €200,00 uitgegeven aan de bedankactiviteit voor de actieve leden (€50,00 bij het etentje en €150,00 voor lasergamen). Er is €50,00 betaald aan de gespreksleider van de panelbijeenkomst. Door de commissie is er €20,78 uitgegeven aan cadeautjes voor sinterSOG zodat er zeker genoeg zou zijn. Tijdens de stille kroegentocht is er €156,40 uitgegeven aan drinken en de Valentijnsactie heeft €8,68 gekost. Er is €75,00 uitgegeven aan boeketten en €75,00 aan VVV-bonnen voor de theatervoorstelling WWNG. Er is €62,90 uitgegeven aan pizza tijdens de pizza en spelletjesavond. Het eindfeest in café Joost heeft €275,00 gekost voor het afhuren van het café en er is €33,50 uitgegeven aan prijsjes voor dit eindfeest. Tijdens beide SOG-etentjes dit jaar heeft SOG de broodjes betaald, dit komt uit op een totaal bedrag van €50,40 (€18,50 en €31,90). Er is €17,62 uitgegeven aan cadeautjes voor tijdens de onderdompelingsweek (150 stuks). Voor de verschillende workshops tijdens de KickOffDag is in totaal €400,00 betaald (€100,00 voor 2x Babygebaren, €50,00 voor 1x spraakafzien, €150,00 voor Improacting en €100,00 voor 2x NBTG). Tot slot hebben de activiteiten tijdens de onderdompelingsweek €255,32 gekost (Workshop Beweging & Expressie en Voorlichting en demo Stichting Signaalhond). In totaal is er €1680,60 door de activiteitencommissie uitgegeven dit verenigingsjaar.

Internationale commissie

Het hostel in Berlijn koste €624,00 en de vliegtickets voor alle deelnemers in totaal €1026,89. Aan openbaarvervoer in Duitsland en van Rotterdam naar Brussel is €640,20 uitgegeven. Er is voor vertrek €800,00 gepind om te besteden in Duitsland. Er is €57,26 besteed aan het cadeau voor de Dovenschool in Berlijn en aan creativiteitsprijsjes voor de groepsopdracht. De workshop Duitse Gebarentaal die door de deelnemers in gevolgd kostte €100,00. Er is €4,55 uitgegeven aan drinken voor de bijeenkomst voorafgaand aan de reis, paracetamol en ibuprofen. De telefoonkosten die er in Duitsland zijn gemaakt voor het opbellen van de vliegtuigmaatschappij vanwege fout op het vliegticket zijn gedeclareerd, het gesprek koste €33,18. Na afloop van de reis hebben alle 13 deelnemers €35 teruggekregen, dit kwam uit op een totaal van €455,00. De totale uitgaven dan de internationale commissie was €3741,08.

Overig
Er waren 5 leden die hun contributie dubbel betaald hadden omdat ze zowel via de SOG-website als via Studystore hun lidmaatschap aangeschaft hadden. Het teveel betaalde bedrag hebben ze teruggekregen, dat was in totaal €90,00 (4 IGT&D-studenten en 1 minor-student). De betaling van een debiteur van vorig verenigingsjaar is uitgebleven. Dit was €4,00 boete voor het verliezen van een kastsleutel. In totaal is er €94,00 uitgegeven bij deze post.

Declaratie IGT&D

Dankzij de declaraties die SOG bij het IGT&D mocht doen aan het einde van afgelopen kalenderjaar, heeft SOG kunnen investeren in anonieme commissieleden-hoodies die elk verenigingsjaar hergebruikt zullen worden voro de leden uit de verschillende SOG commissies (20 hoodies voor €685,00), teambandjes voor het EJK (280 bandjes voor €165,77), bedankt-mokken voor sprekers (20 voor €101,00) en bedankt-blikken met snoep (25 à €75,01). Tevens is er €450,54 aan PR materiaal besteld (500 pennen, 100 tassen en 1000 flyers). Verder heeft het bestuur ook een goedkeuring gekregen voor het declareren van een aantal bestuurskosten die al reeds in het bestuursjaar gemaakt waren. Deze kosten waren namelijk voor bestuurshoodies, management etentje, lunch met het nieuwe secretariaat en eten voor een bestuursavond. Deze bestuurlijke uitgaves waren in totaal €414,57. Al deze bedragen vormen samen het bedrag van €1891,89 die SOG van het IGT&D als financiële tegemoetkoming ontvangen heeft. Dit bedrag is terug te vinden aan de Inkomstenzijde onder de post Declaratie IGT&D. Doordat bestelling van de pennen, tassen en flyers niet door is gegaan (zie INKOMSTEN post Declaratie IGT&D) is er een nieuwe lading flyers besteld voor €36,00. De pennen en tassen zijn ook reeds besteld maar de facturatie daarvan volgt na levering.

Lustrum

Dit jaar heeft SOG €400,00 kunnen sparen voor het lustrum. Dit bedrag gaat naar de lustrumspaarpot van SOG.

OVERZICHT VAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN

Debiteuren
Het IGT&D heeft aan het begin van 2017 een declaratie begroting vastgesteld van zaken die SOG bij het IGT&D mag declareren. Momenteel wacht SOG uit de uitbetaling van 3 declaratie-factureren. 1 van €100,00 voor de cursus Duitse Gebarentaal die in Berlijn is gevolgd, 1 van €300,00 voor het reduceren voor de deelnemersbijdrage van de kampgangers en 1 van €705,32 voor de workshops tijdens de KickOffDag (2x NBGT, 1x Spraak afzien Stichting Hoor Mij, 2x Babygebaren, 2x Improacting en 1x NSV) en de activiteiten tijdens de onderdompelingsweek (Workshop Beweging & Expressie en Demonstratie Stichting Signaalhond). 5 kampgangers hebben een paar Alpine Partyplugs meegenomen maar nog niet betaald (5x €7,95=€39,75) en 1 persoon heeft te laat afgemeld voor het EJK 2017 en is SOG nog €35,00 verschuldigd. In totaal verwacht SOG nog €1145,07 binnen te krijgen.

Crediteuren
SOG wacht nog op de facturatie van 3 crediteuren. 1 van NBGT voor 1 workshop tijdens de KickOffDag (€50,00), 1 van NSV voor 1 workshop tijdens de KickOffDag (€50,00) en een factuur van de tassen en pennen die al besteld zijn (€494,50). In totaal verwacht SOG nog €594,50 uit te geven.