jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag

2020-2021

Presentatie

Voor u ligt het jaarverslag van het zevende bestuur van de Utrechtse Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) voor het verenigingsjaar 2020-2021.

SOG is een zelfstandige studievereniging voor studenten aan het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) van de Hogeschool Utrecht en andere geïnteresseerden in de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. De vereniging wordt in haar werkzaamheden gesteund door het IGT&D en is erkend door de Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

1.Huidige stand van zaken 5

1.1 Leden 5

1.2 Doelstellingen 5

2. Bestuur 2020-2021 6

2.1   Bestuursfuncties & -leden 6

2.2   Bestuurstaken 6

3. Commissies 2020-2021 9

3.1 Overzicht resultaten & doelen activiteitencommissie 9

3.2 Overzicht resultaten & doelen kampcommissie 11

3.3 Overzicht resultaten & doelen internationale commissie 11

4. Kasstroomoverzicht 12

4.1 kasstroomoverzicht per 06-10-2021 12

Voorwoord

Het zevende bestuur van Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) heeft afgelopen jaar haar best gedaan om er naar omstandigheden het beste van te maken. Het was een uitdaging en het vergde veel van zowel de commissies als het bestuur. Dit kwam omdat wij continue flexibel moesten zijn, alsmaar kijkend naar mogelijkheden en oplossingen. 

Het was een rumoerig jaar. Het komen en gaan van bestuursleden door privéomstandigheden maakte dit bestuursjaar niet gemakkelijk. Desalniettemin heeft SOG leuke en interessante activiteiten georganiseerd, haar website vernieuwd en een webshop toegevoegd met een nieuwe lijn aan SOG-artikelen.

In dit verslag staat een overzicht, uitleg en verantwoording van alle activiteiten en andere gebeurtenissen in en om de vereniging van het afgelopen bestuursjaar. Tevens wordt er een financiële verantwoording afgelegd door het bestuur.

Ik ben trots op het feit dat het bestuur, maar ook zeker niet te vergeten de commissies, hard gewerkt hebben aan leuke en interessante activiteiten. Ik hoop dat het volgende bestuur dit kan doorzetten en SOG een blijvende, top studievereniging mag zijn! Voor het nieuwe bestuur, veel plezier en succes!

Sjoerd de Haas

Voorzitter SOG 2020-2021

‘Het komt wel SOG’

1.Huidige stand van zaken  

1.1 Leden

Op 1 oktober 2021 telde SOG 105 betalende leden, waarvan 68 studenten van het IGT&D uit verschillende studierichtingen en 37 externe leden (hier vallen onder andere docenten en minorstudenten onder).

1.2 Doelstellingen 

In het beleidsplan 2020-2021 heeft het bestuur naast de drie verenigingsdoelstellingen tevens drie doelen opgesteld voor het aankomend bestuursjaar. Deze jaardoelen staan hieronder geformuleerd:

 1. Dit bestuursjaar is het bestuur en haar commissies zichtbaar en actief voor haar leden

Acties:

 • Wij zijn zichtbaar door minimaal drie keer per maand een bericht te posten op sociale media.
 • Wij zijn actief door minimaal twee activiteiten per periode (A, B, C, D, exclusief E) te organiseren, deze activiteiten kunnen zowel een formeel als informeel jasje hebben.
 • Deze activiteiten maken wij interessant voor verschillende jaarlagen en overige geïnteresseerden. 

Dit doel hebben wij behaald. Op sociale media hebben wij minimaal drie keer per maand een bericht gepost. De inhoud van deze posts gingen veelal om promotie. Ook werden er ervaringen gedeeld vanuit SOG of deelnemers.

Er is ook voldaan aan het minimum van twee activiteiten per periode (A, B, C, D, exclusief E). SOG heeft verschillende activiteiten georganiseerd voor verscheidene jaarlagen en opleidingen. De formele activiteit betreft de KvK is hier een mooi voorbeeld van. Hier waren deelnemers van de  verschillende jaarlagen en opleidingen aanwezig. Voor deze activiteit hadden drieëndertig studenten zich aangemeld.

 1. Tijdens dit bestuursjaar vernieuwt SOG haar website

Acties:

 • Dit bestuursjaar voorzien wij de website van nieuwe filmpjes.
 • Dit bestuursjaar zetten wij een webshop op. 

Dit doel is gedeeltelijk behaald. In dit bestuursjaar hebben de secretaris intern en de penningmeester een prachtige webshop op de website geplaatst. Naast een webshop met bestaande artikelen, hebben zij zelfs een nieuwe lijn met SOG-artikelen ontworpen en uitgebracht. Hier zijn wij als bestuur zeer trots op.

Het doel om de filmpjes te vernieuwen is helaas niet gelukt. Dit kwam door de langdurige omstandigheden waarbij het niet mogelijk was om fysiek op de hogeschool te kunnen zijn. In het bestuur kwam het ter sprake of thuis opnemen een oplossing zou zijn. Hier hebben wij niet voor gekozen, omdat wij dit er onprofessioneel uit vinden zien en de filmpjes dan snel weer vernieuwd zouden moeten worden.

 1. Dit bestuursjaar breidt SOG haar netwerk uit binnen de beroepsvelden van docent-, tolk Nederlandse Gebarentaal en schrijftolk

Acties:

 • Dit bestuursjaar leggen wij contact met verschillende beroepsverenigingen binnen de beroepsvelden
 • Dit bestuursjaar leggen wij contact met alumni van de verschillende opleidingen. 

Dit doel hebben we gedeeltelijk behaald. Onze actie met betrekking tot de beroepsverenigingen staat in meervoud, echter wij hebben alleen contact gelegd met de beroepsvereniging van de docent Nederlandse Gebarentaal. Gezamenlijk hebben SOG en VLLT (Vereniging Leraren Levende Talen) een passende activiteit opgezet speciaal voor docentstudenten. Wij hebben ook contact gelegd met TolkChat, dat geen beroepsvereniging is maar een bedrijf die schrijftolken een online manier geeft om tekst te delen met hun klanten. TolkChat heeft tijdens de activiteit informatie verstrekt en gezamenlijk met de leden geoefend met het gebruiken van het systeem. 

Naast beroepsverenigingen hebben we contact gelegd met drie alumnileden. Zij staan nu in de database van SOG en wanneer er een opdracht is voor een (schrijf)tolk- of docent worden zij als eerste gecontacteerd.

2. Bestuur 2020-2021

2.1   Bestuursfuncties en -leden

Het SOG bestuur 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Sjoerd de Haas

Penningmeester Julia Wagemaker

Secretaris intern & vicevoorziter Manon de Jong

Secretaris extern Julia Kunze

Commissaris activiteiten M.D. (tot 27-01-2021)

Commissaris onderwijs R.B. (tot 27-10-2020)

2.2   Bestuurstaken

Hieronder staat per bestuurslid aangegeven in hoeverre de aan diegene opgelegde bestuurstaken tijdens de eerste helft van het studiejaar zijn uitgevoerd. Dik gedrukt betekent dat het goed gaat, schuingedrukt betekent dat er verbetering in zit en gewoon betekent dat het niet goed gaat of niet gedaan is.

Voorzitter

 1. Plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur
 2. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen
 3. Voorbereiden en voorzitten van Algemene Leden Vergaderingen
 4. Zorgdragen voor en het overzien van de algemene ontwikkeling van de vereniging 
 5. Stimuleren en motiveren van de dagelijks bestuursleden en hun taken bijhouden
 6. Schrijven van het beleidsplan, het halfjaarlijks verslag en het jaarverslag
 7. Contact onderhouden met de HU
 8. Contactpersoon voor de OSHU en bijwonen van het maandelijkse koepeloverleg
 9. Organiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s
 10. Coördineren open dagen/avonden
 11. Bijwonen diplomering vanuit SOG
 12. Training geven aan de voorzitters van commissies
 13. Contactpersoon voor het IGT&D
 14. Coördineren van acties tijdens de Kick-off dag.
 15. Organiseren van de bedank activiteit voor actieve leden

Bij de voorzitter staat de taak van het voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen nog steeds in ontwikkeling. Hij heeft gewerkt aan zijn aandachtspunten en heeft het feedback ten harte genomen. Echter vindt hij het nog steeds lastig om tijdens bestuursvergaderingen een goede balans te houden tussen strikt en toegeeflijk. 

De voorzitter heeft zijn medebestuursleden weinig hoeven stimuleren of motiveren doordat de intrinsieke motivatie hoog lag bij de bestuursleden. Stel dat een bestuurslid ergens mee zat, kwam diegene zonder twijfel naar hem toe. 

Organiseren van bestuursweekenden, teambuilding en BILA’s werd in het begin wel gedaan, maar in het tweede halfjaar niet vanwege de coronamaatregelen. Het continue achter het scherm moeten zitten is niet leuk, na een paar keer online gezelligheid met het bestuur vond iedereen dat eigenlijk wel welletjes.

De voorzitter is vergeten de twee herinneringen door te geven aan de bestuursgenoten. Daarom is de kick-off dag niet gedaan. Gelukkig is de bedank activiteit wel opgepakt door de secretaris intern en toekomstig commissaris activiteiten. 

Penningmeester

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur 
 2. Beheren van de verenigingskas 
 3. Zorgdragen voor de financiële administratie en het afhandelen van declaraties en facturen
 4. Opstellen van de financiële verslagen voor de vereniging
 5. Training geven aan de penningmeesters van de commissies
 6. Contact onderhouden met de kascontrolecommissie en de penningmeesters van de commissies
 7. Werven van nieuwe sponsoren/partners en contact onderhouden met bestaande sponsoren/partners
 8. Verantwoordelijk voor verkoop en bijhouden van promotiemateriaal en producten van partners
 9. Coördinator van de internationale commissie
 10. Coördinator van de kampcommissie

De penningmeester heeft haar taken met enthousiasme en verantwoordelijkheid uitgevoerd. Er staan twee verbeterpuntjes die betrekking hebben op sponsoren/partners en het coördinatorschap van de kampcommissie.

De penningmeester heeft goed contact met de huidige sponsor, maar er zijn geen extra sponsoren bijgekomen. Ze had contact met een eventuele sponsor, maar dat is verwaterd. Wellicht dat het toekomstig bestuur deze draad kan oppakken. De penningmeester heeft in de laatste periode veel contact gehad met de voorzitter van de kampcommissie, dit met betrekking tot de kampdag. Echter er was weinig terugkoppeling naar het bestuur toe, dit is begrijpelijk, want in de zomervakanties waren er geen bestuursvergaderingen. Zij heeft wel via WhatsApp ontwikkelingen gedeeld.

Secretaris intern & vicevoorzitter

 1. Plaatsnemen in het dagelijks Bestuur
 2. Bijhouden van in-en uitgaande correspondenties
 3. Notuleren van de bestuursvergaderingen en de notulen op de drive zetten
 4. Zorgdragen voor de ledenadministratie
 5. Beheren van de Dropbox/Drive van het bestuur en de commissies
 6. Opstellen en verzenden van de nieuwsbrief
 7. Bijhouden van de website en ondersteunen bij sociale media en de klassenvertegenwoordigers WhatsApp groep
 8. Training geven aan de secretarissen van de commissies
 9. Aanvragen van tolken en tolkuren
 10. Contactpersoon GOC
 11. Assisteren en (indien nodig) vervangen van de voorzitter bij vergaderingen en verenigingstaken
 1. Voorzitten van de activiteitencommissie en de gang van zaken terugkoppelen aan het bestuur

Doordat de secretaris intern/vicevoorzitter een groot hart heeft voor SOG, heeft zij met uitzondering van één taak, haar taken blijvend goed uitgevoerd. Zij heeft blijvend ondersteuning en raad aangeboden aan de voorzitter, maar ook aan overige bestuurs- en commissieleden. Dit is een mooie eigenschap, een open houding om elk die zich inzet voor SOG te ondersteunen!

De taak om als contactpersoon te zijn tussen SOG en GOC is beoordeeld op niet gedaan. Dit komt omdat van beide kanten na eenmalig contact, geen contact meer is geweest.

Secretaris extern

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur
 2. Bijhouden van in-en uitgaande correspondenties
 3. Productie coördineren van promotiemateriaal voor de bestuursactiviteiten
 4. Actief contact houden met de commissies over promotie van de commissie activiteiten
 5. Contactpersoon van de audiovisuele producent
 6. Ondersteunen bij het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief
 7. Bijhouden van sociale media en de klassenvertegenwoordigers WhatsApp groep
 8. Ondersteunen bij training geven aan de secretarissen van de commissies
 9. Aanvragen van tolken en tolkuren

De secretaris extern heeft het resterende half jaar goed haar best gedaan en is gegroeid in haar taken. Zo heeft ze nauwkeuriger bijgehouden wat in- en uitgaat betreft correspondenties. Ze heeft effectiever contact gekregen met de audiovisuele producent.

Als het gaat om het aanvragen van tolk en tolkuren, heeft ze dit niet gedaan. De secretaris intern heeft dit voor haar rekening genomen en de secretaris extern haar hierin in het begin bij ondersteund. Al met al heeft de secretaris extern goed haar functie uitgevoerd. Met als voorbeeld dat ze goed en veelvuldig contact had met de verschillende commissies en dat daardoor de promotie in goede banen is geleid.

Commissaris activiteiten

 1. Plaatsnemen in het dagelijks bestuur 
 2. Voorzitter van de activiteitencommissie en gang van zaken terugkoppelen aan het bestuur
 3. Coördineren van acties tijdens de Kick-off dag 
 4. Organiseren van een bedankactiviteit voor de actieve leden
 5. Zorgen voor de bestuur-en commissie BHV-bevoegdheid

Deze functie is niet beoordeeld. Dit komt doordat deze functie kwam te vervallen nadat M.D. genoodzaakt was door privéomstandigheden te moeten stoppen met deze functie. De verschillende taken zullen beoordeeld worden bij de functies waar zij onderverdeeld zijn.

Commissaris onderwijs

De functie van commissaris onderwijs was dit jaar niet bezet. De taak die normaal gesproken het belangrijkste is voor de commissaris onderwijs is het organiseren en coördineren van de onderdompeling (bachelor en minor). Deze taak (los van het bestuur) is opgepakt door twee coördinatoren. Deze twee studenten zijn een betrouwbaar duo en hebben vol enthousiasme en energie de onderdompelingsweek voor de minor (A/B en C/D) en bachelor georganiseerd.

De taak om de onderdompelingsweek van de minor periode … van 2021/2022 te organiseren staat nog onvervuld en open. Hiervoor hoopt het toekomstig bestuur op zoek te kunnen gaan naar nieuwe coördinatoren of een nieuwe commissaris onderwijs voor 2021-2022.

3. Commissies 2020-2021

3.1 Overzicht resultaten en doelen activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestond dit studiejaar uit vijf leden exclusief de voorzitter. De commissie wordt normaal gesproken voorgezeten door de commissaris activiteiten uit het dagelijks bestuur maar de secretaris intern had deze taak op haar genomen toen de commissaris activiteiten vanwege privéomstandigheden het bestuur moest verlaten. Verder hebben de commissieleden bij de start van de commissie zelf een secretaris, notulist en penningmeester uit hun midden gekozen. Zij hebben een training gekregen van de secretaris en penningmeester uit het dagelijks bestuur.

Tussen de commissieleden van de activiteitencommissie zat vanaf het begin van het verenigingsjaar al een minorstudente. Zij heeft zich niet alleen tijdens haar minor periode (A/B) ingezet voor SOG maar is ook na haar minor in de commissie gebleven. Ze heeft zich immens ingezet voor SOG en heeft vele promotiefilmpjes opgenomen, zelfs toen zij in Duitsland zat voor haar eigen bacheloropleiding. 

Halverwege het jaar kwam er een nieuw commissielid bij die ervaring had met het organiseren van activiteiten. Helaas liep onder andere de communicatie stroef en heeft ze niet veel kunnen bijdragen aan de commissie en heeft ze uiteindelijk vervroegd de activiteitencommissie verlaten vanwege privéomstandigheden. 

Gezamenlijk heeft de activiteitencommissie verschillende succesvolle activiteiten opgezet. Totaal zijn er acht activiteiten door de activiteitencommissie georganiseerd in het afgelopen verenigingsjaar. De twee populairste activiteiten waren de Pub Quiz (online met vijfendertig deelnemers) en Bakken met Cas Wolters (online met zeventien deelnemers). Daarnaast hebben zij twee activiteiten uitgedacht maar nog niet kunnen organiseren, alle informatie wordt bewaard en doorgegeven. 

3.2 Overzicht resultaten en doelen kampcommissie 

De kampcommissie bestaat dit studiejaar uit vier leden, inclusief de voorzitter. Verder hebben de commissieleden bij de start zelf een secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een training gekregen van de voorzitter, secretaris en penningmeester uit het dagelijks bestuur.

De kampcommissie heeft afgelopen jaar aan verschillende plannen gewerkt om met alle scenario’s toch een mooi weekend of een mooie dag te organiseren. Het plan van het weekend kon voor een groot gedeelte overgenomen worden van vorig jaar omdat het toen niet door kon gaan. Ook stond de eventuele online activiteit nog klaar. Alleen de eerstejaars dag moest nog helemaal worden georganiseerd.

Dichter naar september toe werd het steeds duidelijker wat er mogelijk was en welke optie de commissie ook daadwerkelijk ging uitvoeren. Dit is de eerstejaars dag geworden. De eerstejaars gingen in groepjes de uithof rond langs allerlei spellen, om de studieschuld die ze aan het begin van de dag hebben gekregen weg te werken. Als afsluiting was er een BBQ.

Het lastigste punt was de locatie, hier was nog een boeking voor. Deze boeking moest vanwege corona steeds worden verplaatst en dat kostte veel leeswerk en telefoontjes. Nu staat de boeking klaar voor aankomend jaar.

Om als commissie op de hoogte te blijven van elkaars leven en onderling een gezellige sfeer te creëren zijn er voor de vergaderingen ook online spelletjes avonden georganiseerd. Hierdoor werd al het online gedoe iets verdraagzamer.  

De commissie heeft een goed jaar gehad met fijne communicatie en een goed gelukt eindproduct.

3.3 Overzicht resultaten en doelen internationale commissie

De internationale commissie bestaat dit jaar uit vier leden. De internationale commissie is een zelfstandige commissie en heeft een contactpersoon binnen het bestuur. Voor de internationale commissie is dat de penningmeester uit het dagelijks bestuur. Verder hebben de commissieleden bij de start zelf een secretaris en penningmeester uit hun midden gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een training gekregen van de voorzitter, secretaris en penningmeester uit het dagelijks bestuur.

Het plannen van een reis was afgelopen jaar niet mogelijk door corona. De internationale commissie heeft daarom gekeken naar andere activiteiten. Het handige aan online activiteiten is dat je buitenlandse sprekers niet naar Nederland hoeft te halen. Hier heeft de internationale commissie ook gebruik van gemaakt. In het tweede halfjaar is er een online lezing Sloveense Gebarentaal georganiseerd. Hier vertelde een Sloveense gebarentolk over Sloveense Gebarentaal, de dovengemeenschap van Slovenië en het werk als een gebarentolk in Slovenië. De lezing was erg interessant en goed bezocht. Naast de lezing is er een online mini-workshop Duitse Gebarentaal georganiseerd. Een Duitse Gebarentolk (en oud uitwisselingsstudent) leerde de studenten in drie bijeenkomsten een beetje Duitse Gebarentaal, zoals jezelf voorstellen en handige gebaren. Deze workshop was alleen voor SOG leden en werd in twee kleine online groepen gegegeven. 

Drie commissieleden gaan volgend jaar door. Van de secretaris moeten we helaas na drie jaar afscheid nemen. Zij begint aan haar vierde jaar en wil zich graag daar meer op richten. De drie andere leden blijven in de commissie en hopen dit jaar weer een te gekke studiereis te kunnen organiseren.

4. Kasstroomoverzicht

4.1 Kasstroomoverzicht per 12 september 2021 

Bijlage 1 bevat de realisatie van de begroting van het bestuur 2020-2021 van SOG op 12 september 2021. De volgende paragrafen zijn een toelichting hierop. De categorieën kampcommissie, activiteitencommissie en internationale commissie worden hieronder kort benoemd. Een uitgebreidere toelichting kunt u vinden in hoofdstuk 4, waarbij voor elke commissie ook een eigen kasstroomoverzicht te vinden is.

4.2 Toelichting posten

Inkomsten

Contributie leden 2020-2021

De leden contributie voor IGT&D-leden van SOG voor het verenigingsjaar 2020-2021 is eenmalig vastgesteld op €15,00 per student-lid en €10,00 per extern-lid. In de begroting is een schatting gemaakt van een totaalbedrag van €1375,00 aan inkomsten door ledencontributie.

Het totaalbedrag van de binnengekomen contributie bedraagt €1532,50. Dit bedrag is, zoals te zien in het overzicht, opgedeeld in twee delen. Het ontvangen bedrag van inschrijvingen voor 18-09-2020 (boekjaar 2019-2020) is €785,00. Het tweede deel is de ontvangen contributie na 18-09-2020 (boekjaar 2020-2021). Dit is een bedrag van €747,50.

Het totaalbedrag is opgebouwd uit de contributie van 77 IGT&D studentleden, 37 externe leden. Oud bestuursleden krijgen 50% korting op hun lidmaatschap. Met de oud bestuursleden was er besproken dat deze de door de eenmalige halvering de €10 zouden aanhouden. Een bestuurslid had dit niet meegekregen en heeft €7,50 betaald aan contributie.  1 oud bestuurslid.

We hebben €157,50 meer dan het begrote bedrag ontvangen van contributie aan leden.

Fondsen/sponsoren

SOG heeft voor de post fondsen/sponsoren in de begroting een bedrag van €1500,00 vastgesteld. Dit bestaat uit €500 euro van het IGT&D budget van voorgaand bestuursjaar en €1000 voor het huidige bestuursjaar. SOG kan per kalenderjaar €1500 declareren bij het IGT&D, deze wordt omdat de bestuurjaren van oktober tot oktober lopen per jaar verdeeld. Wij hebben in 2020 van het IGT&D €762,42 ontvangen. Dit is gebruikt voor promotiemateriaal (SOG producten). 

Voor kalenderjaar 2022 kan er weer €1500,00 worden gedeclareerd. Omdat de bestuursjaren van oktober tot oktober lopen is er een gedeelte gereserveerd voor het volgend bestuur (zie begroting categorie ‘sparen’).

Via de Hogeschool Utrecht hebben alle studieverenigingen een sponsoring van €1000 kunnen aanvragen als steuntje in de rug voor het moeilijke corona jaar. Dit bedrag wordt ingevuld door een leuke activiteit voor de leden, het bestuur is hier druk mee bezig. 

Productverkoop

De begroting van de verkochte producten is vastgesteld op €357,40.

Het werkelijk binnengekomen bedrag ligt een stuk hoger. Dit komt omdat er besloten is meer producten in te kopen en te verkopen in de SOG webshop. Bij uitgaven is te lezen waarom hiervoor is gekozen. Er is te zien dat een deel is binnengekomen door de verkoop van Alpine Partyplugs. In totaal zijn er elf paar Alpine Partyplugs verkocht. Zes hiervan zijn verkocht tegen de niet-leden prijs van €11,95, die ook betaald wordt door leden die een tweede paar bestellen. Zeven paar oordoppen zijn verkocht aan een lid voor €8,95. Op dit moment zijn er nog 27 Alpine Partyplugs op voorraad.

Daarnaast hebben we dit bestuursjaar nieuwe SOG producten ingekocht. Deze zijn sinds begin 2021 te koop in de webshop. Bij SOG producten is te zien dat we 35 ledenpakketten (Handalfabet mok, notitieboekje en tas) (€306,25), 4 Handalfabet mokken (€19,00), 12 Handalfabet notitieboekjes (€49,25), 9 Handalfabet tasjes (€26,50) hebben verkocht. 

Op de handalfabet producten wordt een kleine winst gemaakt. Het bedrag dat we vergaren met de verkoop van deze producten gaat naar activiteiten voor de leden. Bijvoorbeeld activiteiten organiseren waar geen acco budget meer voor is of een activiteit gratis maken voor leden. Per handalfabet product wordt gemiddeld €1,50 winst gemaakt. Dit houd in dat de verkoopprijs is gebaseerd op de inkoopprijs met hierop gemiddeld €1,50. Deze €1,50 is variabel omdat er een rond bedrag van is gemaakt. Leden krijgen op alle handalfabet producten €1,00 korting, op deze verkopen wordt maar €0,50 winst gemaakt. Op het ledenpakket wordt €0,75 winst gemaakt.

Wanneer iemand een bestelling doet betaald deze ook verzendkosten. In totaal was dit een bedrag van €193,30, die, zoals te zien bij de uitgaven, ook weer uitgegeven zijn aan het verzenden van de pakketjes.

De voorraad van de handalfabet producten is op het moment: 30 handalfabet mokken, 53 handalfabet tasjes en 50 handalfabet notitieboekjes.

Kampcommissie

De inkomsten van het kamp zijn €530,00. Dit is aanzienlijk lager dan de begrote €2.000. Deze begroting was echter gebaseerd op een kamp dat een heel weekend zou duren. Vanwege de corona maatregelen was dit niet mogelijk en heeft de kampcommissie een dag georganiseerd voor de eerstejaars. De deelnemersbijdrage (€20 voor leden en €25 voor niet leden) is hierop aangepast.

Activiteitencommissie

De inkomsten van de activiteiten is begroot op €200,00. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager, namelijk op €33,00. Dit komt omdat er door Covid-19 geen mogelijkheid is geweest voor het organiseren van fysieke activiteiten. Voor specificatie (zie verslag categorie ‘activiteitencommissie’).

De eerste activiteiten van het bestuursjaar waren de online bakactiviteit, spelletjesavond en filmavond. Deze activiteiten waren voor iedereen gratis toegankelijk. Hiervoor is gekozen omdat er geen enkele kosten zijn gemaakt voor deze activiteiten.

De volgende activiteit was in december, een online lezing over TolkChat. Deze was voor leden gratis en voor niet-leden €1,00. Hierbij waren de inkomsten €9,00.

De eerste activiteit van 2021 was een online lezing van de KVK over Startend Ondernemen. Deze was voor leden gratis en voor niet-leden €1,00. Hier waren de inkomsten €17,00. Hiervan hebben we een bedankje gestuurd naar de gastspreker.

In januari was ook de SinterKerst & Nieuw activiteit. Hiervoor hebben de leden van hun eigen bijdrage een cadeautje voor iemand gekocht. Er waren alleen maar leden aanwezig. Voor SOG waren er bij deze activiteit geen inkomsten enkel uitgaven (zie uitgaven, kostenpost ‘activiteitencommissie’).

In februari was er een online lezing van de docenten beroepsvereniging Levende talen. Deze was voor leden gratis en voor niet-leden €1,00. Hier waren de inkomsten €1,00. 

In maart en april hadden we een Pubquiz en Escape Room. De Pubquiz was alleen voor leden en gratis en de Escape Room was gratis voor leden en €5,00 voor niet-leden. Omdat hier enkel leden kwamen, waren er bij beide activiteiten geen inkomsten.

De laatste activiteit van het jaar was Bakken met Cas. Deze online activiteit was gratis voor leden en €3,00 voor niet leden. Er waren 2 niet-leden aanwezig, de inkomsten hiervan waren €6,00.

Internationale commissie

De begrote inkomsten voor de internationale commissie zijn €200,00. Hierbij is er al rekening gehouden met dat er geen grote reizen kunnen worden georganiseerd. De internationale commissie heeft dit jaar 2 online activiteiten georganiseerd. Dit was een lezing Sloveense Gebarentaal en een Workshop Duitse Gebarentaal (alleen voor leden). Beide activiteiten waren gratis, hierdoor had de internationale commissie geen inkomsten.

Overig

De overige inkomsten bestaan uit ontvangen debiteur 2019-2020, statiegeld, lidmaatschap 2021-2022 en debiteuren.

Bij de kostenpost overig is te zien dat er een bedrag van 661,16 is binnengekomen. Dit is een ontvangen debiteur van IGT&D 2019/2020. Dit is ontvangen van het IGT&D voor de gemaakte kosten voor de onderdompelingsweek en de bestuurskleding. 

Daarnaast staan er apart debiteuren. Dit zijn uitgaven die dit bestuursjaar gedaan zijn, maar eigenlijk bij het volgende bestuursjaar horen. Het is dus een fictieve inkomstenbron. Het is opgebouwd uit €265,00, dat betaald is voor de bestuurskleding voor het jaar 2021-2022. In 2019-2020 is er een bedrag van €876,50 betaald aan de locatie voor het eerstejaars-kamp. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2021 en wordt door het wederom annuleren van het kamp doorgeschoven naar september 2022.  De inkomsten voor dit kamp zullen dus ook plaatsvinden in bestuursjaar 2021-2022 Voor de locatie zal nog een restbedrag betaald moeten worden, maar deze wordt nader bepaald in 2022. Het totaalbedrag van debiteuren 2021-2022 komt hiermee op €1141,50.

SOG heeft voor het bestuursjaar 2021-2022 €790,00 ontvangen aan contributie. Dit bedrag is binnengekomen in het huidige bestuursjaar, maar het behoort uiteraard tot bestuursjaar 2021-2022. Daarom staat hetzelfde bedrag bij uitgaven, categorie ‘overig’ vermeld. Het totaalbedrag van overig is €2592,66.

Uitgaven

Administratieve uitgaven

De administratieve kosten zijn begroot op een totaal van €292,00. 

De totale administratieve kosten zijn €283,82. Dit bestaat uit uitgaven voor de zakelijke rekening (€156,03), de verzekering (€82,79) en het jaarlijkse lidmaatschap aan Vidius voor 2020 en 2021 van €45. Vidius heeft de betaling veranderd van bestuursjaar naar kalenderjaar, daarom is het lidmaatschapsgeld dubbel in dit bestuursjaar. De website staat wel op de begroting, maar deze hoeft pas volgend jaar weer te worden betaald.

PR-kosten

De kosten voor deze post komt voort uit bestuurskleding, algemene PR-kosten en PR aankomende studenten.

De kosten van de bestuurskleding, bestaande uit shirts en vesten, kosten €372,25. Voor de algemene PR en PR aankomende studenten zijn dit jaar geen kosten gemaakt. 

De PR-kosten komen hiermee op €372,25. Dit is hoger dan het begrote bedrag €340,00. Dit komt omdat de bestuurskleding iets duurder is uitgevallen. We hebben hier verder geen kosten gemaakt, vanuit het bestuur zijn er dit jaar geen bedankjes verstuurd.

Productinkoop

De productvoorraad van SOG is dit jaar flink uitvergroot. De webshop is uitgebreid met een serie handalfabet producten. Hiervoor is een bedrag van €225,00 begroot om deze producten aan te schaffen. Echter was door het (bijna) volledig online uitvoeren van de onderdompelingsweek, nog een groot budget over van de IGT&D sponsoring. Daarom is ervoor gekozen om dit overgebleven budget te besteden aan een grotere inkoop van SOG producten. De winst van deze producten kan in de toekomst worden besteed aan leuke activiteiten voor leden waar anders geen budget voor is.

Er zijn 72 handalfabet mokken (€3,45 per stuk), 100 handalfabet tasjes (€1,58 per stuk) en 100 handalfabet notitieboeken (€2,99 per stuk) ingekocht. Dit voor een totaalbedrag van €711,73. Deze facturen zijn gedeclareerd bij de IGT&D (zie inkomsten). De producten worden verkocht in de vernieuwde SOG webshop. Er was nog voldoende voorraad Alpine oordoppen, hiervoor zijn geen uitgaven gedaan.

Door Covid-19 is ervoor gekozen de producten met de post te versturen. Hiervoor is verzendmateriaal ingekocht in de vorm van dozen voor €59,77. Bij deze post zie je ook €187,20 aan verzendkosten, SOG verstuurt deze pakketten met DHL. Deze komen ook binnen bij de inkomsten en wegen tegen elkaar af. Als laatste zie je €17,05 staan bij geannuleerde bestelling in de webshop. Deze bestellingen zijn in eerste instantie betaald, maar later geannuleerd en teruggestort.

Het totaal aan productinkoop is €912,03.

Kampcommissie

De begrote kosten voor de kampcommissie zijn €2.200,00. De uitgaven zijn, net als de inkomsten, een stuk lager dan begroot. Dit omdat het kamp een dag duurde in plaats van een heel weekend. 

De totale uitgaven waren €588,98. Dit ging naar de kosten voor de BBQ, boodschappen en het terugstorten van de deelnemersbijdrage van afzeggingen. De totale uitgaven waren €41,02 minder dan de inkomsten. 

Activiteitencommissie

De begrote uitgaven van de activiteitencommissie bedraagt €1.025,40. 

De gemaakte kosten zijn in totaal €500,51. Hieronder vallen de kosten voor de online activiteiten die er afgelopen jaar zijn georganiseerd. 

Het bedrag is lager dan verwacht. Dit komt omdat op de begroting de kick off dag staat. Deze is niet door gegaan hierdoor zijn er geen uitgaven geweest. De bedankactiviteit heeft nog niet plaatsgevonden dit begrote bedrag is terug te vinden bij categorie ‘overig’.

Bij de eerste paar online activiteiten zijn geen kosten gemaakt.

Bij de online lezing van TolkChat zijn er voor het eerst kosten gemaakt. Van de inkomsten die we hebben verworven van de niet-leden hebben we een bedankje gestuurd naar de gastspreker. Daarna was de online lezing van de KVK. Ook hierbij hebben we van de inkomsten van de niet-leden een bedankje gestuurd naar de gastspreker.  

In januari was er de SinterKerst & Nieuw avond. Hier kochten de deelnemers zelf een cadeautje maar vergoede SOG de verzendkosten. De uitgaven hiervoor waren €14,53.

Bij de Levende Talen lezing is er een bedankje gestuurd naar de sprekers. De kosten hiervan waren €17,50.

Voor de online pubquiz is er naar de deelnemers een pakketje naar huis gestuurd dat ze met de activiteit konden openen. De uitgaven hier waren €202.33.

SOG heeft de deelnemersbijdrage van de online Escape Room betaald. De kosten hiervoor waren €99,75.

Als laatste was de Bakken met Cas activiteit. Hiervoor heeft SOG en Cas Wolters ingehuurd, de kosten hiervoor waren €149,00.

Onderdompelingsweek

In februari heeft de eerste onderdompelingsweek van dit bestuursjaar plaatsgevonden. Voor deze online onderdompelingsweek zijn er enkel bedankjes gekocht. De kosten hiervoor waren €62,00. Vanwege het uitvallen van de commissaris onderwijs heeft SOG de onderdompelingsweek van september niet georganiseerd en zijn er dus geen kosten gemaakt.

Internationale commissie

De uitgaven voor de internationale commissie zijn begroot op €300,00. Het uitgegeven bedrag ligt een stuk lager. Dit omdat er werd verwacht een fysiek weekend weg of activiteit kon worden georganiseerd. Dit was echter niet mogelijk. Er is een bedankje gestuurd naar de Sloveense buitenlandse spreker voor €12,00. Het bedankje voor de Duitse gastdocent wordt later verstuurd. Zie verdere uitleg bij categorie internationale commissie.

Overig

Voor overige kosten is €400,00 begroot. Dit is bedoeld voor onvoorziene kosten.

Onder de categorie crediteuren vallen de kosten voor het bestuursjaar 2019-2020, onder te verdelen in de kosten: onderdompelingsweek februari 2020 (€288,91), voorschot kamplocatie (€876,50) en bedankactiviteit (€214,00). Het totaal aan betaalde crediteuren was €1370,41.

In bestuursjaar 2019-2020 is al een gedeelte van de kamplocatie betaald voor het EJK. Daarnaast is de bestuurskleding voor 2021-2022 aangeschaft. De gemaakte kosten van bestuurskleding en de locatie (€1141,50), staat ook bij inkomsten vermeld onder de post ‘overig’ categorie ‘debiteuren 2021-2022’.

Voor het bestuursjaar 2021-2020 zijn er kosten die nog niet zijn gemaakt, maar wel bij dit jaar horen. Deze kan je vinden bij crediteuren 2020-2021, onder te verdelen in de kosten: Pannenkoeken activiteit (€300), bedankactiviteit (€275), bedankje internationale commissie (€20). Het totaal aan crediteuren is €595,00.

Het totaalbedrag van overig komt hiermee op €3106,91.

Sparen

Dit bestuursjaar hebben we voorafgaand besloten om het gespaarde bedrag te verlagen naar €350. Omdat we afgelopen jaar maar weinig hebben uit kunnen geven i.v.m. corona is er besloten toch de gebruikelijke €400,00 te sparen. Op de spaarrekening staat op dit moment €1200,35.

Daarnaast kan er nog voor €1173,00 gedeclareerd worden bij het IGT&D. Dit bedrag is zo hoog omdat er voor de onderdompelingsweek van september geen kosten zijn gemaakt. Daarnaast heeft de kick-off dag ook niet plaatsgevonden.

4.3 Balans SOG

Onder Constructie

4.4 Kasstromenoverzicht commissies per 12 september 2021

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie heeft een te besteden budget van €550,40. Hiervan moeten de kick-off dag en de activiteiten van de commissie betaald worden. Ook de promotie voor de activiteiten wordt daarvan betaald. Verder wordt er bij elke activiteit bepaald of er om een deelnemersbijdrage wordt gevraagd. Hieronder is het KSO te zien van de activiteitencommissie. In deze paragraaf zal per post toelichting worden gegeven.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Inkomsten

Bakactiviteit, filmavond, spelletjesavond (online)

Bij deze activiteiten zijn er geen inkomsten binnengekomen.

TolkChat lezing (online)

De deelnemersbijdrage voor de TolkChat lezing is vastgesteld op €0,00 voor leden en €1,00 voor niet-leden. Deze activiteit is bezocht door dertien deelnemers waarvan vier leden en negen niet-leden. De totale inkomsten komen hiermee op €9,00.

KVK lezing (online)

De deelnemersbijdrage voor de KVK lezing is vastgesteld op €0,00 voor leden en €1,00 voor niet-leden. Deze activiteit is bezocht door 31 deelnemers waarvan veertien leden en zeventien niet-leden. De totale inkomsten komen hiermee op €17,00.

SinterKerst & Nieuw (online)

Bij deze activiteit waren enkel leden aanwezig. Hierdoor zijn er geen inkomsten verworven.

Levende talen lezing (online)

De deelnemersbijdrage voor de Levende talen lezing is vastgesteld op €0,00 voor leden en €1,00 voor niet-leden. Deze activiteit is bezocht door tien deelnemers waarvan negen leden en 1 niet-lid. De totale inkomsten komen hiermee op €1,00.

Pubquiz (online)

De pubquiz was alleen voor leden en gratis. Hierdoor zijn er geen inkomsten verworven.

Escape Room (online)

Bij deze activiteit waren enkel leden aanwezig. Hierdoor zijn er geen inkomsten verworven.

Bakken met Cas (online)

De deelnemersbijdrage voor Bakken met Cas is vastgesteld op €0,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden. Deze activiteit is bezocht door 18 deelnemers waarvan 16 leden en twee niet-leden. De totale inkomsten komen hiermee op €6,00.

Uitgaven

Bakactiviteit, filmavond, spelletjesavond (online)

Voor deze activiteiten zijn er geen uitgaven geweest.

TolkChat lezing (online)

De uitgaven voor de TolkChat lezing waren enkel het bedankje (SOG mok) en verzendkosten (€4,50) van het bedankje naar de gastspreker. De totale uitgaven waren €8,75.

KVK lezing (online)

De uitgaven voor de KVK lezing waren enkel het bedankje (SOG mok) en verzendkosten (€4,50) van het bedankje naar de gastspreker. De totale uitgaven waren €8,75.

SinterKerst & Nieuw (online)

Hierbij werden de cadeautjes betaald van de eigen bijdrage van de leden. SOG vergoed voor deze activiteit de verzendkosten voor de leden de uitgaven hiervoor waren €14,53.

Levende talen lezing (online)

De uitgaven voor de Levende talen lezing waren enkel de bedankjes (SOG mok) en verzendkosten (€9,00) van het bedankjes naar de gastsprekers. De totale uitgaven waren €17,50.

Pubquiz (online)

Voor de pubquiz kregen de aanwezige leden een pakketje (pinda’s, Skittels en chips) thuisgestuurd die ze tijdens de activiteit mochten openen. De uitgaven bestaan uit de inhoud van het pakket en de verzendkosten, dit was totaal €202,33.

Escape Room (online)

Voor deze activiteit werd er een online pubquiz gespeeld, de uitgaven hiervoor waren €99,75.

Bakken met Cas (online)

Voor deze activiteit is er een online workshop gekocht bij Cas. Hiervoor is met hem een prijs afgesproken. De totale kosten hiervoor waren €149,00.

Stand van zaken

Zoals in het schema te zien is heeft de activiteitencommissie €500,61 van het budget gebruikt. Dit is bijna het gehele bedrag dat is begroot. Er staat nog een pannenkoeken activiteit gepland voor begin oktober die ongeveer (€300) gaat kosten. Hierdoor zal aan het einde het gehele begrote bedrag zijn gebruikt door de activiteitencommissie. De overige kosten van deze activiteit worden aangevuld met inkomsten van de webshop. De bedankactiviteit zal ook nog gaan plaatsvinden. Deze beide uitgaven zijn terug te vinden bij de categorie overig.

Kampcommissie

De kampcommissie krijgt vanuit SOG een budget van €200,00. De overige inkomsten worden verkregen door de deelnemersbijdrage van de kampgangers. De nieuwe studenten die meteen SOG-lid worden krijgen €10,00 korting op de deelnemersbijdrage voor het eerstejaarskamp. Vanwege de corona maatregelen heeft de kampcommissie een kampdag georganiseerd voor de eerstejaars studenten in plaats van een weekend. De activiteit was een spel op de uithof en een barbecue. De deelnemersbijdrage voor leden was €20,00 en voor niet-leden €25,00.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Inkomsten
De inkomsten van het kamp bestaan uit de deelnemersbijdragen. Er waren 8 deelnemers die lid geworden zijn, waardoor we €160,00 aan deelnemersbijdrage ontvangen hebben.
Twaalf van de deelnemers zijn geen lid geworden en betaalde dus €25,00. Dit maakt dat we van niet-leden een bedrag van €300,00 aan deelnemersbijdrage hebben ontvangen.
Eén van de deelnemers at niet mee met de barbecue. Haar deelnemersbijdrage is gehalveerd, waardoor ze €10,00 betaalde.
De leden van de kampcommissie en een aantal bestuurs- en overige leden die geholpen hebben geholpen met het spel, hebben voor de barbecue een bijdrage betaald van €5,00. In totaal waren er 12 betalende helpers.
De totale inkomsten aan deelnemersbijdrage zijn €530,00.

Uitgaven

De uitgaven van de kampcommissie bestaan uit verschillende kosten. De barbecue die gehuurd is en het eten dat erbij geleverd werd, kostte €472,75.

Tijdens het spel kregen de deelnemers snoep, koek en drinken. Voor tijdens de barbecue is er ook drinken gekocht. De totale boodschappen kostte €71,23.

Twee deelnemers hebben vooraf afgezegd, naar hun twee is de deelnemersbijdrage teruggestort. 

De totale uitgaven voor de hele dag waren €588,98.

Stand van zaken

De kampcommissie heeft €41,02 minder uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. 

Internationale commissie

De internationale commissie mag volgens de begroting €100 besteden naast de overige inkomsten. De overige inkomsten voor de reizen worden verworven uit de deelnemersbijdrage. De leden die meegaan met de reizen krijgen altijd €10,00 korting. Afgelopen jaar is er door corona geen reis georganiseerd. De commissie heeft in plaats daarvan wel twee online activiteiten met een internationale link georganiseerd. 

Inkomsten

De Lezing Sloveense Gebarentaal was voor leden en niet-leden toegankelijk. Er is door de commissie voor gekozen om deze activiteit gratis voor iedereen te maken. De mini workshop Duitse Gebarentaal was enkel toegankelijk voor leden en gratis. Hierdoor zijn er geen inkomsten verworven.

Uitgaven

De uitgaven die de commissie heeft gemaakt zijn €17,00 deze zijn opgegaan naar het bedankje naar de gastspreker op te sturen.

Stand van zaken

De internationale commissie heeft €88,00 van het budget over. Voor de gastspreker die de Duitse Gebarentaal workshop heeft gegeven werd gewacht totdat ze naar Nederland kwam. Dit is echter nog niet gebeurd, hierdoor is er besloten het pakket toch te gaan opsturen. Deze kosten zijn terug te vinden bij categorie overig.

Bijlage 1