Statuten

Van Rhijn notarissen te Zeist

OPRICHTING VERENIGING

Heden, achttien juli tweeduizend veertien,
verschenen voor mij,
mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk,
notaris met plaats van vestiging Zeist:

 1. Laura Knecht [Overige persoonsgegevens verwijderd op 8-03-2020]
 2. Door Spruijt [Overige persoonsgegevens verwijderd op 8-03-2020]

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging in het leven te roepenen daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam STUDIEVERENIGING OPLEIDINGEN GEBARENTAAL (SOG).
 2. De vereniging is gevestigd te gemeente Utrecht.

DUUR
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:

a. het stimuleren van onderling contact tussen de studenten en medewerkers van de opleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool van Utrecht en het bevorderen van contact tussen bovengenoemde studenten en het werkveld;
b. het stimuleren van het gebruik en het verhogen van het niveau van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) van de leden;
c. het aangaan en versterken van banden met gelijksoortige (buitenlandse) onderwijsintstellingen en het werkveld.

(Statutenwijziging (2016))

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4
De vereniging kent:
a. leden;
b. ereleden;
c. begunstigers
.

Artikel 5

 1. Leden van de vereniging zijn de studenten en afgestudeerden van één van de opleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht, alsmede overige betrokkenen bij (studenten aan) de voormelde opleidingen en overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer statuten als zodanig zijn toegelaten.
 2. Ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere verdiensten aan de vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve de verplichting tot het betalen van contributie.
 3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

Artikel 4

De vereniging kent:
a. leden;
b. externe leden;
c. begunstigers

Artikel 5

 1. leden van de vereniging zijn de studenten van één van de opleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht
 2. Externe leden van de vereniging zijn de afgestudeerden en minorstudenten van één van de opleidingen van het Instituut – voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht, alsmede overige betrokkenen bij (studenten aan) de voormelde opleidingen en overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer statuten als zodanig zijn toegelaten; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve dat zij de helft van de contributie betalen, op de algemene leden vergadering slechts een halve stem hebben en geen korting ontvangen bij de partners van SOG.
 3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.”

TOELATING
Artikel 6
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur, dat binnen één maand na de aanmelding over de toelating beslist. Bij niet-toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene vergadering.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden;
  b. door opzegging door een lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan het bestuur vóór één juli van het lopende verenigingsjaar;
  c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Degene die uit het lidmaatschap is ontzet, blijft in de toekomst van het lidmaatschap uitgesloten.
 2. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, beroep open op de algemene vergadering.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 8

 1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te verlenen.
 2. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de bepalingen neergelegd in de genomen besluiten en/of gesloten overeenkomsten. Zij verklaren bij toetreding zich daaraan te zullen onderwerpen, en dezelve te zullen naleven.
 3. De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging.
 4. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene jegens de vereniging, doch behoudt hij zijn alsdan bestaande financiële verplichtingen.

BESTUUR
Artikel 9

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie (3) bestuursleden.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van een (1) jaar benoemd; zij zijn terstond herkiesbaar.
 3. Jaarlijks treden tenminste aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 10

 1. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
 2. De overige functies van de bestuursleden, waaronder die van secretaris,  penningmeester, en van de plaatsvervangers, worden door het bestuur verdeeld.

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.

Artikel 12
De vereniging wordt uitsluitend in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
gehele bestuur en door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 13

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter, dan wel twee bestuursleden zulks nodig achten.
 2. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich voor het betreffende voorstel verklaren.

EINDE VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 14
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het verstrijken van de zittingsduur;
b. door bedanken;
c. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
d. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en wel schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen; indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen van de algemene vergadering overgaan.

TOEGANG EN STEMRECHT – BESLUITVORMING
Artikel 16

 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden, alle begunstigers en alle door het bestuur genodigden.
 2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem; een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid ten hoogste twee volmachten kan ontvangen.
 3. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

VERENIGINGSJAAR – JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17

 1. Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.
 2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op een algemene vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 3. De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een kascommissie bestaande uit twee leden die geen zitting mogen hebben in het bestuur, jaarlijks te benoemen door de algemene vergadering en welke kascommissie aan de jaarvergadering verslag uitbrengt van zijn bevindingen.
 4. Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

GELDMIDDELEN
Artikel 18
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van leden, bijdragen van begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, andere bijdragen en opbrengsten uit vermogen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten, en waarin regelingen worden getroffen die naar de mening van het bestuur of de algemene vergadering noodzakelijk of gewenst zijn.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20

 1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING
Artikel 21

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene vergadering.
 2. Het bepaalde in artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten:
  a. benoeming van een commissie van liquidateuren, bestaande uit drie personen;
  b. aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel nadelig liquidatiesaldo;
  c. bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging.

SLOTBEPALING
Artikel 22
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden terzake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van verslag aan- en goedkeuring door de algemene vergadering.

SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaarden de comparanten:
Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden, in de achter hun naam vermelde functie:

 1. mevrouw Laura Knecht met als functie voorzitter;
 2. mevrouw Door Spruijt met als functie secretaris;
 3. mevrouw Ilja Bloksma met als functie penningmeester;
 4. mevrouw Romina Brady met als functie Commissaris Activiteiten 1;
 5. mevrouw Ramona Smit met als functie Commissaris Activiteiten 2.

SLOT AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.


Van Rhijn notarissen te Zeist

STATUTENWIJZIGING

Heden, *

verscheen voor mij, mr. IJntze Rieuwerd Hoekstra, notaris te

Utrecht:

*, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: Studievereniging Opleidingen Gebarentaal(SOG), gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3584 CH – Utrecht, Padualaan 97, ingeschreven in het Handelsregister – van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61123722

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat tijdens een algemene leden vergadering van de Studievereniging — Opleidingen Gebarentaal (SOG), op zes oktober tweeduizend

vijftien rechtsgeldig is besloten artikel 4 en artikel 5 van de statuten van de vereniging te wijzigen. Van een en ander blijkt uit een kopie van de notulen van de algemene leden vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen personen artikel 4 en artikel 5 opnieuw vast te stellen als volgt:

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4

De vereniging kent:

a. leden;
b. externe leden;
c. begunstigers

Artikel 5

1. leden van de vereniging zijn de studenten van één van de opleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht

2. Externe leden van de vereniging zijn de afgestudeerden en minorstudenten van één van de opleidingen van het Instituut – voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht, alsmede overige betrokkenen bij (studenten aan) de voormelde opleidingen en overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer statuten als zodanig zijn toegelaten; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve dat zij de helft van de contributie betalen, op de algemene leden vergadering slechts een halve stem hebben en geen korting ontvangen bij de partners van SOG.

3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.”

Volmacht

Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze — akte is gehecht.

Slot

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum, in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de zakelijke inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.